Mayo County Council logo

Plean Forbartha Chathair na Mart agus a Purláin, 2010-2016

Ghlac Comhairle Baile Chathair na Mart agus Comhairle Contae Mhaigh Eo le Plean Forbartha Chathair na Mart agus a Purláin 2010-2016  Déardaoin 28 Eanáir 2010, agus cuireadh i bhfeidhm é ceithre seachtaine ina dhiaidh sin.  Is éard atá sa phlean ná áis thagartha ar a mbeifear in ann aon fhorbairt amach anseo laistigh de limistéar an phlean a mheas.  Seo a leanas na gnéithe éagsúla a phléitear sa phlean:

  • Plean Forbartha Chathair na Mart agus a Purláin, 2010-2016
  • Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta
  • Ráiteas Conclúide don Mheasúnacht Chuí


Cuimsíonn an plean Limistéar Caomhantais Ailtireachta.  Cuireadh roinnt foirgneamh le Clár na bhFoirgneamh atá faoi chosaint i mbaile Chathair na Mart.  Tá liosta na bhfoirgneamh laistigh de limistéar an phlean atá faoi chosaint liostáilte faoi Aguisín 1 an phlean.

Rinneadh Leasú Uimh. 1 do Phlean Forbartha Chathair na Mart agus a Purláin, 2010-2016, ar 14 Samhain 2011, lena n-áirítear anois dhá Phlean Ceantair.

Plean Forbartha Chathair na Mart agus a Purláin, 2010-2016

Plean Forbartha Chathair na Mart agus a Purláin, 2010-2016 lena n-áirítear Leasú Uimh. 1 a rinneadh 14 Samhain 2011 (Béarla)

Leasú Uimh. 4 atá beartaithe do Phlean Forbartha Chathair na Mart agus a Purláin, 2010-2016

Tá sé beartaithe ag Comhairle Contae Mhaigh Eo Plean Forbartha Chathair na Mart agus a Purláin, 2010-2016 a leasú de réir Alt 13 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, arna leasú. Is é an méid a leanas is bun leis an leasú seo atá beartaithe don Phlean: 1. Chun forálacha an Achta um Athbheochan agus Tithíocht Uirbeach, 2015 maidir leis an Taobhach ar Láithreáin Fholmha agus Athnuachan agus Athbheochan Uirbeach a ionchorprú ann. Déanfar seo trí: (a) Cuspóirí a chur ann maidir le forbairt agus athbheochan ceantair ainmnithe a bhfuil forbairt agus athbheochan tithíochta de dhíth orthu, (b) Na ceantair ainmnithe sin a thaispeáint ar léarscáileanna na bPleananna ábhartha, (c) Comhtháthú isteach sna pleananna forbartha ábhartha riachtanais athbhreithnithe Alt 10(2)(h) de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000-2015 (arna leasú faoin Acht um Athbheochan agus Tithíocht Uirbeach, 2015) a bhaineann le hAthnuachan agus Athbheochan, agus (d) Ionchorprú na n-athruithe iarmhartach agus eile a bheidh de dhíth ar na Pleananna de thoradh an Leasaithe Bheartaithe Tugadh faoi Mheasúnacht Straitéiseach Timpeallachta (SEA) agus Measúnacht Chuí (AA) i leith an leasaithe bheartaithe. Cinneadh nach mbeidh impleachtaí suntasacha ag an leasú seo ar an timpeallacht, agus nach dteastaíonn tuairisc timpeallachta dá bharr. Tugadh le fios sa bhreithmheas i dtaobh na Measúnachta Cuí nach bhfuil Measúnacht iomlán Chuí ag teastáil ina leith. Beidh an Leasú Beartaithe mar aon le cinnidh an SEA agus an AA ar fáil don phobal lena iniúchadh go dtí Déardaoin, 24 Samhain. Tabhair faoi deara nach mbaineann an cháipéis um Leasú Uimh. 4 ach leis na codanna sin de Phlean Forbartha Chathair na Mart a bhfuil sé beartaithe a leasú, ní leis an bPlean uile. Moltar mar sin an cháipéis um Leasú Uimh. 4 a léamh i dteannta le Plean reatha Forbartha Chathair na Mart agus a Purláin, 2010-2016. Tá na cáipéisí uile a bhaineann leis an leasú beartaithe ar fáil (i mBéarla) thíos:

Plean Forbartha Chathair na Mart agus a Purláin 2010-2016, lena n-áirítear Leasú Uimh. 1, Leasú Uimh. 2 agus Leasú Uimh. 3

Glacadh le Plean Forbartha Chathair na Mart agus a Purláin 2010-2016, lena n-áirítear Leasú Uimh. 1, Leasú Uimh. 2, agus Leasú Uimh. 3, ar 9 Iúil 2012 (Béarla).

  More Mayo County Council and Local Government Websites