Mayo County Council logo

Tras-scríbhinn: Buneolas agus Forbhreathnú

Buneolas

Seo a leanas aistriúchán ar thras-scríbhinn an fhíseáin.  Tá an bunleagan Béarla ar fáil anseo.

Go ginearálta, bíonn cead pleanála ag teastáil uait chun talamh nó réadmhaoin ar bith a fhorbairt mura bhfuil díolúine shonrach aige ón riachtanas seo. Faightear cead pleanála ón údarás pleanála atá i bhfeighil ar an limistéir sonrach atá i gceist.

Cathain a theastaíonn cead pleanála uaim?

Go ginearálta, bíonn cead pleanála ag teastáil uait chun talamh nó réadmhaoin ar bith a fhorbairt, mura bhfuil díolúine shonrach aige ón riachtanas seo. Áirítear leis an téarma ‘forbairt’ oibreacha ar bith (tógáil, scartáil nó athchóiriú) ar thalamh nó ar fhoirgnimh, agus athrú ábhartha (.i. suntasach) a dhéanamh don úsáid a bhaintear as talamh nó foirgnimh.

An bhfuil cineálacha éagsúla ceada ann?

 • Cead Imlíneach
 • Cead i ndiaidh do chead imlíneach a bheith tugtha
 • Cead Iomlán Pleanála
 • Cead Coinneála

Cé chuige a ndéantar iarratas ar chead pleanála?

Faightear cead pleanála ón údarás pleanála i do cheantar féin, .i. Comhairle Contae Mhaigh Eo, Comhairle Baile Bhéal an Átha, Comhairle Baile Chathair na Mart nó Comhairle Baile Chaisleán an Bharraigh.

Cá fhad is a thógann an próiseas?

Braitheann sé seo ar a iomláine is a a bhíonn d'iarratas agus má dhéantar achomharc air. De ghnáth, tógann se trí mhí chun iarratas iomlán cruinn a phróiseáil ón dáta iarratais go dtí an dáta tugtha ceada dheireanaigh.

An féidir liom dul i gcomhairle leis an údarás pleanála roimh ré?

Ní gá duit dul i gcomhairle leis an údarás pleanála sula ndéanann tú iarratas ar chead pleanála, ach uaireanta ní miste a dhéanamh amhlaidh nuair nach mbíonn tú go hiomlán ar an eolas faoi bheartais áitiúla pleanála srl.  Reachtálann Comhairle Contae Mhaigh Eo Cruinnithe Réamhphleanála sna hoifigí áitiúla ceantair maidin Chéadaoin idir 9.30 am agus 12.30 pm.

Cén t-eolas a bhíonn ag teastáil le haghaidh iarratas bailí ar chead pleanála?

D’fhéadfadh riachtanais shonracha a bheith i gceist, ag brath ar an gcineál forbartha a bhfuil cead á lorg agat lena aghaidh. Ach de ghnáth, bíonn na nithe a leanas i gceist le gach iarratas bailí:

  • ní mór na riachtanais uile maidir le fógra poiblí a chomhlíonadh  (fógra nuachtáin agus fógra láithreáin);
  • teastaíonn ainm agus seoladh an iarratasóra, suíomh agus láithreán na talún nó an fhoirgnimh i gceist, agus leas dlíthiúil an iarratasóra ann;
  • ní mór na pleananna, na léarscáileanna, agus na líníochtaí ar fad a theastaíonn a bheith faoi iamh, mar aon le sceideal ina liostaítear na pleananna, na léarsáileanna agus na líníochtaí;
  • ní mór leathanach an nuachtáin ar a foilsíodh an fógra, mar aon le cóip den fhógra láithreáin a cuireadh in airde, a chur faoi iamh;
  • ní mór an táille chuí a bheith leis.

  More Mayo County Council and Local Government Websites