Mayo County Council logo

Tras-scríbhinn: Nósanna iar-iarratais agus an próiseas déanta cinnidh

Céard a tharlaíonn i ndiaidh dom iarratas a dhéanamh?

Seo a leanas aistriúchán ar thras-scríbhinn an fhíseáin.  Tá an bunleagan Béarla ar fáil anseo.

Gheobhaidh tú admháil ar d’iarratas laistigh de chúpla lá, agus cuirfear ar an gclár pleanála in oifigí an údaráis phleanála é ionas gur féidir leis an bpobal é a scrúdú.

Cuirfear ar liosta na n-iarratas pleanála freisin é a bhíonn ar taispeáint in oifigí na Comhairle, i leabharlanna poiblí, agus a sheolfar chuig grúpaí áirithe leasmhara.

Déanfaidh oifigeach de chuid na Comhairle an láithreán a scrúdú de ghnáth, agus d’fheadfaí iarradh ort coinne a dhéanamh chun cead isteach a thabhairt dó.

Cén chaoi a ndéantar cinneadh?

Déanann an t-údarás pleanála roinnt gnéithe éagsúla a mheas agus cinneadh á dhéanamh acu.  Ina measc, tá:

  • Pleanáil agus forbairt chuí a dhéanamh ar an limistéar, úsáid chuí a bhaint as talamh nó criosú cuí a dhéanamh air mar shampla.
  • Sábháilteacht ar bhóithre, dlús, méid, agus suíomh na forbartha, agus go gcloítear le nósanna bunaithe pleanála agus forbartha.
  • A bplean forbartha féin
  • Aighneachtaí agus tuairimí curtha in iúl ag muintir an phobail i dtaobh an iarratais

Ní cheadaítear dóibh ceisteanna nach mbaineann le cúrsaí pleanála a thógail san áireamh – aighnis faoi theorainn nó a leithéid agus ceisteanna ar fearr déileáil leo tríd an gcóras dlí, mar shampla.

Cá fhad a mhaireann cead pleanála?

Is é 5 bliana an gnáththréimhse bailíochta do chead pleanála, ceadanna, nó cead imlíneach, ó dháta ceadaithe cead pleanála ag an údarás pleanála nó ag an mBord Pleanála.

An féidir liom cóip de dhoiciméid a bhaineann le hiarratas pleanála a fháil?

Is féidir.  Cé nach bhfuilimid faoi haon oibleagáid dhlíthiúil é a dhéanamh, iarradh ar údaráis phleanála cóipeanna d’aon chuid d'iarratas pleanála a iarrtar orainn a dhíol ar chostas réasúnta.

Cé a chuireann cinnidh phleanála i bhfeidhm?

Fágtar seo faoi chúram an údaráis phleanála a bhfuil an t-údarás cuí forfheidhmithe acu chun a chinntiú go ndéantar an forbairt de réir an cheada pleanála, agus chun cosc a chur ar aon fhorbairt neamhúdaraithe.

Cén chaoi ar féidir liom forbairt neamhúdaraithe a chosc?

Má tá tú den tuairim go bhfuil talamh á forbairt nó á húsáid gan cead pleanála nó ar bhealach nach gcloíonn le cead pleanála, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leis an údaras pleanála agus déanfaidh siadsan an scéal a fhiosrú. Tá sé de cheart ag duine ar bith iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt Chuarda nó chuig an Ard-Chúirt agus ordú a fháil chun stop a chur le forbairt neamhúdaraithe nó úsáid neamhúdaraithe a bhaint as talamh, nó ordú a éilíonn go gcloítear le cead pleanála. Is féidir ordú cúirte a fháil ar fíor-ghearrfhógra ag brath ar na himthosca, agus féachfaidh na cúirteanna chuige go gcloítear le haon ordú a thugtar.

An féidir liom dearmad pleanála a cheartú?

Tarlaíonn sé go ndéantar botúin dáiríre maidir le cead pleanála a bheith riachtanach nó a mhalairt. Má thugann tú faoi fhorbairt neamhúdaraithe tig leat iarratas a dhéanamh ar chead coinneála ina leith.  Ní cóir a bheith ag brath air seo ámh mar bhealach seachanta cead pleanála sula dtugtar faoi obair ar leith toisc nach dtugtar cead coinneála i gcónaí nó d'fhéadfaí iallach a chur ort leasuithe costasacha a dhéanamh don fhorbairt.

An dteastaíonn cineálacha eile ceada uaim?

Ní bheidh sé de chead agat tabhairt faoin bhforbairt atá molta agat bunaithe ar chead réasúnta pleanála amháin a bheith agat. Seans go mbeidh ceadanna eile ag teastáil uait, ag brath ar an gcineál forbartha atá i gceist. Ní mór do gach foirgneamh, síneadh tí, athchóiriú tí, agus i gcásanna áirithe athrú úsáide foirgnimh, cloí le rialacháin tógála ina leagtar amach an bundearadh agus na riachtanais tógála.

Cén chaoi a mbeidh a fhois agam go bhfuil cead faighte agam?

Cuirfear ar an eolas thú má cheadaítear cead pleanála duit – bíodh coinníollacha leis nó in easnamh – agus cuirfear aon duine a rinne trácht ar an iarratas ar an eolas chomh maith. Is éard a fhaigheann tú ná fógra rúin a chuireann in iúl go bhfuil sé ar intinn acu cead a thabhairt duit, agus tá mí amháin ó dháta déanta an chinnidh sin inar féidir leat nó le haon duine eile achomharc a dhéanamh chun an Bhoird Phleanála. Sa chás nach ndéantar achomharc, deimhníonn an t-údarás pleanála an cead duit ag deireadh na tréimhse achomhairc seo, ach ní ceadmhach duit tús a chur leis an obair go dtí go bhfaigheann tú an fógra seo. Má dhéantar achomharc ar an gcinneadh gheobhaidh tú fógra ón mBord Pleanála ina mbeidh eolas faoin gcead ceadaithe duit – bíodh cibé coinníoll a mheasann an Bord a bheith ábhartha in éineacht leis nó in easnamh – nó gheobhaidh tú fógra ina gcuirfear in iúl duit gur dhiúltaigh an Bord don chead.

Sa chás go ndiúltaíonn an t-údarás pleanála do d'iarratas, míneofar na cúiseanna leis an gcinneadh sin san fhógra chugat. Beidh an tréimhse chéanna i gcomhair achomhairc – 4 seachtaine – i bhfeidhm sa chás seo.

  More Mayo County Council and Local Government Websites