Mayo County Council logo

Riachtanais maidir leis an bhFógra Láithreáin

Riachtanais maidir leis an bhFógra Láithreáin

  1. Beidh an fógra láithreáin scríofa nó priontáilte i ndúch doscriosta ar chúlra bán, daingnithe ar ábhar buan, agus lannaithe lena choinneáil slán in éadan na drochaimsire agus dochair eile. 
  2. Beidh an fógra curtha in airde go daingean nó socraithe áit fheiceálach ar nó in aice an bealach isteach go dtí an talamh nó struchtúr atá i gceist ón mbóthar poiblí, nó sa chás go bhfuil níos mó ná bealach isteach amháin ann ó bhóthair poiblí, ar nó in aice le gach bealach isteach dá leithéid, nó ar aon chuid eile den talamh nó den struchtúr le hais bóthar poiblí, gur féidir é a fheiceáil agus a léamh go soiléir ón bpríomhbhóthar, agus ní ceadaítear é a bheith doiléir ná clúdaithe am ar bith.
  3. Sa chás nach nascann an talamh ná an struchtúr lena bhaineann an t-iarratas pleanála le bóthar poiblí, cuirfear fógra láithreáin in airde áit fheiceálach ar an talamh nó struchtúr sa tslí gur féidir é a fheiceáil agus a léamh go soiléir ón bpríomhbhóthar, agus ní cheadaítear é a bheith doiléir ná clúdaithe am ar bith.
  4. Sa chás go bhfuil an tÚdarás Pleanála den tuairim nach gcomhlíonann tógáil nó socrú fógra láithreáin amháin na coinníollacha thuasluaite, nó sa chás nach gcuireann sé an pobal ar an eolas ar shlí oiriúnach, d'fhéadfadh an tÚdarás Pleanála iarradh ar an iarratasóir tuilleadh fógraí láithreáin a chur in airde de réir slite agus téarmaí leagtha amach ag an Údarás Pleanála agus pé fianaise a iarrann an t-údarás orthu a chur ar fáil maidir le comhlíonadh riachtanais dá leithéad.
  5. Sa chás go ndéantar iarratas ar chead pleanála i dtaobh talamh nó struchtúr ar bith, agus má dhéantar iarratas eile ina dhiaidh sin - laistigh de sé mhí ó dháta an chéad iarratais - maidir le talamh arb ionann é agus iomlán, nó an chuid is mó, den talamh a bhí i gceist leis an gcéad iarratas, ní mór an fógra láithreáin a bheith scríofa nó priontáilte i ndúch doscriosta ar chúlra buí, daingnithe ar ábhar buan, agus lannaithe lena choinneáil slán in éadan na drochaimsire agus dochair eile.
  6. Ní chrochfar an fógra láithreán / na fógraí láithreáin níos túisce ná 14 lá roimh an dáta ar a bhfaighidh an tÚdarás Pleanála an iarratas pleanála.
  7. Coinneofar an fógra láithreáin mar a bhfuil sé ar an talamh nó ar an bhfoirgneamh ar feadh tréimhse 5 seachtaine ón dáta a bhfaigheann an tÚdarás Pleanála an t-iarratas pleanála agus déanfar é a athnuachan nó a athchur má bhaintear anuas é, má aghloitear é nó mura féidir é a léamh laistigh den tréimhse sin.

Tabhair faoi deara: Seolfar an t-iarratas pleanála ar ais chuig an iarratasóir muna gcloínn an fógra láithreáin leis na coinníollacha thuasluaite. 

An Rannóg Pleanála

Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo

NÓTA: Luaigh d’Uimhir Thagartha Pleanála nuair is féidir .i. P10/123 nó d’Uimhir Thagartha Réamhphleanála e.g. Pl.16.001
Teileafón : (094)9064008, Facs: (094)9021694
R-phost : planning@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 a.m. go dtí 1:00 p.m. agus 2:00 p.m. go dtí 5:00 p.m.

  More Mayo County Council and Local Government Websites