Mayo County Council logo

Pleanáil: Táillí

Na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2001

Mír 1

Léirmhíniú
 1. Ar mhaithe leis an Sceideal seo, is é an chiall atá le ‘soláthar’ tí, foirgnimh nó struchtúir eile, nuair is cuí:
  1. tabhairt faoi oibreacha,
  2. athrú ábhartha a dhéanamh ar úsáid struchtúir, nó
  3. forbairt neamhúdaraithe a choinneáil.
  1. Faoi réir alt (b), ag tagairtí 6, 7, 11 agus 12 de cholún 1 de Roinn 2 sa Sceideal seo, beidh coinneáil úsáid neamhúdaraithe talún, agus tabhairt faoi oibríocha, nó coinneáil struchtúir atá ar, sa nó faoin talamh agus atá teagmhasach don úsáid san áireamh faoi ‘úsáid na talún’.
  2. Ag tagairt 11 de cholún 1 i Roinn 2 sa Sceideal seo, ní bheidh tabhairt faoi oibreacha ar mhaithe le soláthar clubthí nó áiseanna atá bainteach leis do lucht úsáidte an chúrsa gailf nó an chúrsa gailf dhá mhaide, nó coinneáil aon struchtúr cosúil leo san áireamh faoi ‘úsáid na talún’. 

Mír 2

Scála na dTáillí d’Iarratais Phleanála

#

Aicme Forbartha

Méid an Táille

Méid an Táille do Chead Coinneála

1.

Soláthar Tí.

€65

€195, nó €2.50 in aghaidh gach méadar cearnach d’ollspás urláir a bhfuil cead á iarraidh lena aghaidh, cibé acu is mó.

2.

(a)Aon oibríocha le haghaidh comhlíonadh cothabhála, feabhsúcháin nó aon athrú eile ar theach atá ann cheana (aon obair le haghaidh síneadh a chur leis an teach nó athchóiriú a dhéanamh air lena úsáid mar chuid den teach nó aon gharáiste, stór, seid nó aon struchtúr eile) san áireamh.

€34

€102, nó €2.50 in aghaidh gach méadar cearnach d’ollspás urláir a bhfuil cead á iarraidh lena aghaidh, cibé acu is mó.

(b)Aon obair eile, cur suas, tógáil, nó athrú struchtúir, laistigh de limistéar tí atá ann cheana, ar chúiseanna a chuidíonn le taithneamh a bhaint as an teach.

€34

€102, nó €2.50 in aghaidh gach méadar cearnach d’ollspás urláir a bhfuil cead á éileamh lena aghaidh, cibé acu is mó.

3.         

Soláthar foirgnimh nó struchtúir eile ar mhaithe le talmhaíocht nó coinneáil cúanna.

(i) I gcás foirgnimh, €80 in aghaidh gach foirgneamh, nó €1 in aghaidh gach méadar cearnach d’ollspás urláir a bheidh le soláthar os cionn 50 méadar cearnach i gcás foirgnimh a bheidh le n-úsáid le cúanna a choinneáil nó 200 méadar cearnach in aon chás eile, cibé acu is mó.

I gcás foirgnimh, €240 in aghaidh gach foirgneamh, nó €3 in aghaidh gach méadar cearnach d’ollspás urláir a bheidh le soláthar os cionn 50 méadar i gcás foirgnimh a bheidh le n-úsáid le cúanna a choinneáil nó 200 méadar cearnach in aon chás eile, cibé acu is mó.

(ii) I gcás aon struchtúr eile, €80 in aghaidh gach struchtúr go dtí uastáille €300.

I gcás aon struchtúr eile, €240 in aghaidh gach struchtúr go dtí uastáille €900.

4.         

Soláthar foirgnimh seachas foirgnimh a thagann faoi aicme 1, 2 nó 3.

€80 in aghaidh gach foirgneamh, nó €3.60 in aghaidh gach méadar cearnach d’ollspás urláir atá le soláthar, cibé acu is mó.

€240 in aghaidh gach foirgneamh, nó €10.80 in aghaidh gach méadar cearnach d’ollspás urláir atá le soláthar, cibé acu is mó.

 

 

5.       

 

 

 

(a)     Úsáid talamh neamhshaothraithe nó limistéir leathnádúrtha ar mhaithe le dianthalmhaíocht.

(b)     Foraoisiú tosaigh.

(c)     Speiceas buaircíneach a chur in áit foraois duilleog leathan.

(d)     baint móna

 

 

€5 in aghaidh gach heictéar d’achar an tsuímh.

€5 in aghaidh gach heictéar d’achar an tsuímh.

€80, nó €5 in aghaidh gach heictéar d’achar an tsuímh, cibé acu is mó.

€5 in aghaidh gach heictéar d’achar an tsuímh.

 

 

€15 in aghaidh gach heictéar d’achar an tsuímh.

€15 in aghaidh gach heictéar d’achar an tsuímh.

€240, nó €15 in aghaidh gach heictéar d’achar an tsuímh, cibé acu is mó.

€15 in aghaidh gach heictéar d’achar an tsuímh.

6.         

Úsáid na talún le haghaidh:

(a)  buachaint agus oibriú mianraí.

(b) Le dramhaíl nó fuíoll a leagan síos.

€500, nó €50 in aghaidh gach 0.1 heictéar d’achar an tsuímh, cibé acu is mó.

€1,500, nó €150 in aghaidh gach 0.1 heictéar d’achar an tsuímh, cibé acu is mó.

7.       

Úsáid na talún le haghaidh:

(a) Coinneáil nó cur suas campaí, veaineanna campála, carbháin nó struchtúir eile (is cuma iad a bheith soghluaiste nó intitimeach) ar mhaithe le campáil nó díol earraí.

€80, nó €50 in aghaidh gach 0.1 heictéar d’achar an tsuímh, cibé acu is mó.

€240, nó €150 in aghaidh gach 0.1 heictéar d’achar an tsuímh, cibé acu is mó.

(b)     Páirceáil mótarfheithiclí,

(c)     Stóráil oscailte mótarfheithiclí nó rudaí nó substaintí eile.

8.       

Soláthar gléasra nó innealra, nó umair nó struchtúir eile (seachas foirgnimh) ar, in, os cionn nó faoin talamh ar mhaithe le stóráil.

€200, nó €50 in aghaidh gach 0.1 heictéar d’achar an tsuímh, cibé acu is mó.

€600 nó €150 in aghaidh gach 0.1 heictéar d’achar an tsuímh, cibé acu is mó.

9.         

Soláthar struchtúr fógraíochta nó úsáid struchtúir atá ann cheana nó talamh eile ar mhaithe le cur i láthair fógraí.

€80, nó €20 in aghaidh gach méadar cearnach, nó cuid de, de spás fógraíochta atá le soláthar, cibé acu is mó.

€240, nó €60 in aghaidh gach méadar cearnach, nó cuid de, de spás fógraíochta atá le soláthar, cibé acu is mó.

10.     

Soláthar línte seachadaíochta lasnairde, ar mhaithe le leictreachas nó línte teileachumarsáide.

€80, nó €50 in aghaidh gach 1,000 ar fad, nó cuid de, cibé acu is mó.

€240, nó €150 in aghaidh gach 1,000 méadar ar fad, nó cuid de, cibé acu is mó.

11.     

Úsáid talún le haghaidh cúrsa gailf nó cúrsa gailf dhá mhaide.

€50 in aghaidh gach heictéar d’achar an tsuímh.

€150 in aghaidh gach heictéar d’achar an tsuímh.

12.

Úsáid na talún mar úirleachas.

€200, nó €50 in aghaidh gach heictéar d’achar an tsuímh, cibé acu is mó.

€600, nó €150 in aghaidh gach heictéar d’achar an tsuímh, cibé acu is mó.

13.

Forbairt nach dtagann faoi scáth na n-aicmí thuas.

€80, nó €10 in aghaidh gach 0.1 heictéar d’achar an tsuímh, cibé acu is mó.

€240, nó €30 in aghaidh gach 0.1 heictéar d’achar an tsuímh, cibé acu is mó.

Mír 3

Uastáillí agus íostáillí d’iarratais phleanála
 1. Is é an t-uastáille a bheidh le n-íoc ag iarratasóir le húdarás pleanála maidir le iarratas imlíne ná €28,500.
 2. Is é an t-uastáille a bheidh le n-íoc ag iarratasóir le húdarás pleanála maidir le iarratas a mbaineann alt 161 leis ná €9,500.
 3. Is é an t-uastáille a bheidh le n-íoc ag iarratasóir le húdarás pleanála maidir le iarratas ar chead forbairt neamhúdaraithe a choinneáil ná €125,000.
 4. Is é an t-uastáille a bheidh le n-íoc ag iarratasóir le húdarás pleanála maidir le haon iarratas pleanála seachas iad sin a luadh in altanna 1, 2 nó 3 thuas ná €38,000.
 5. Is é an t-íostáille a bheidh le n-íoc ag iarratasóir le húdarás pleanála maidir le hiarratas pleanála ná €34 agus, sna cásanna ina dtugann an t-údarás pleanála aisíoc maidir le hiarratais phleanála, ní chiallaíonn sin go dtabharfaidh sé iarmhéid an táille faoi bhun €34.

SCEIDEAL 10

Fee Type

Méid an Táille

Aighneacht nó moladh maidir le hiarratas pleanála

€20

Iarratas ar dhearbhú faoi Mhír 5 den Acht (Dearbhú ar fhorbairt agus ar fhorbairt dhíolmhaithe)

€80

Iarratas faoi Mhír 42 den Acht.

€62

(Síneadh leis an tréimhse cuí)

 

An Rannóg Pleanála

Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo

NÓTA: Luaigh d’Uimhir Thagartha Pleanála nuair is féidir .i. P10/123 nó d’Uimhir Thagartha Réamhphleanála e.g. Pl.16.001
Teileafón : (094)9064008, Facs: (094)9021694
R-phost : planning@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 a.m. go dtí 1:00 p.m. agus 2:00 p.m. go dtí 5:00 p.m.

  More Mayo County Council and Local Government Websites