Mayo County Council logo

Forbairtí Díolmhaithe Eile

Forbairtí Díolmhaithe Eile

Gliogáil ar an gcineál forbartha a bhfuil tú ag iarraidh tabhairt faoi.

  • Fálta, Cosáin, Linnte agus Tírdhreachú
  • Athchóiriú taobh istigh; Oibreacha deisiúcháin agus cothabhála taobh amuigh
  • Leagadh Seanfhoirgnimh
  • Simléir agus Coire-Thithe
  • Aeróga Teilifíse agus Raidió
  • Stóráil Bád nó Carbhán
  • Fógraí agus Comharthaí

Tabhair do d’aire: Breathnaigh ar na Nótaí Ginearálta faoi Fhorbairtí Díolmhaithe chun tuilleadh eolais a fháil ina leith.

Fálta agus Tírdhreachú

An bhfuil cead agam ballaí, fálta agus geataí a chur in airde?

Ceadaítear ballaí de bhrící, clocha nó bloic a bhfuil caidhp orthu agus bailchríoch mhaisiúil; ráillí; agus fálta adhmaid; a fhad is nach airde ná 1.2 méadar iad agus iad suite os comhair an tí ná 2 mhéadar más le taobh nó ar chúl an tí iad. Más balla de ghnáthbhloic nó maischoincréit é ní mór dó a bheith plástráilte. Is ceadmhach geataí nua a chur in airde nó ceanna nua a chur in áit seancheann a fhad is nach airde ná 2 mhéadar iad. Beidh cead pleanála de dhíth ort más mian leat bealach nua amach ar bhóthar poiblí a dhéanamh, nó bealach atá ann cheana féin a leathnú.

An bhfuil cead agam cosán, linn nó paitió a thógáil?

Is forbairtí díolmhaithe iad spásanna páirceála, leagan dromchla chrua, cosáin agus linnte i ngairdín, tógáil paitió srl. a fhad is nach luíonn siad 1 mhéadar os cionn nó faoi bhun leibhéal na talún mar atá sé faoi láthair. Sin an t-aon choinníoll a ghabhann le forbairt ar chúl an tí, ach i gcás spásanna páirceála os comhair an tí níl díolmhaithe ach 2 spás páirceála ar a mhéid.

Barr an Leathanaigh

Oibreacha Taobh Istigh agus Taobh Amuigh

An bhfuil cead agam tabhairt faoi oibreacha athchóirithe taobh istighoibreacha deisiúcháin agus cothabhála taobh amuigh?

Is féidir tabhairt faoi do rogha oibreacha athóirithe taobh istigh, a fhad is nach ndéantar aon athrú ar úsáid neamhthráchtála an tí.Ní theastaíonn cead pleanála i gcás oibreacha deisiúcháin, cothabhála ná feabhsúcháin, ar nós péinteáil agus athphlástráil, a fhad is nach ndéantar athrú suntasach ar chuma an tí lasmuigh a d’fhágfaí ar neamhréir leis na foirgnimh eile in aice leis é.  Seans go mbeidh cead de dhíth ort le haghaidh athruithe áirithe taobh amuigh; ceangal úr le séarach mar shampla.

Ní bhaineann an díolúine seo le foirgnimh atá ar an liosta caomhnaithe sa phlean forbartha áitiúil ná sa dréachtphlean forbartha, ná le foroinnt tí ina árasáin ná ina árasáin mhuintire.Ní mór cead pleanála a fháil dá leithéid d’oibreacha.

An bhfuil cead agam mo gharáiste a athchóiriú chun go n-úsáidfear mar chuid de mo theach é?

Ní theastaíonn cead pleanála de ghnáth chun athchóiriú a dhéanamh ar gharáiste, stóras srl. a bhíonn ceangailte den taobh nó de chúl an tí chun go n-úsáidfear mar chuid den teach é, a fhad is nach sáraíonn sé an 40 méadar cearnaithe d’uasteorainn ná na coinníollacha leagtha amach in “An bhfuil cead agam síneadh a chur le mo theach?

Barr an leathanaigh

An bhfuil cead agam seanfhoirgneamh a leagadh?

Níl cead ag teastáil chun foirgneamh a leagadh, ach amháin sa chás gur:

  • teach ar féidir cónaí ann é, nó
  • struchtúr atá faoi chosaint é, nó atá molta le bheith faoi chosaint;
  • foirgneamh atá mar chuid de sraith tithíochta nó atá ceangailte le foirgneamh atá faoi úinéireacht duine eile.

Ní leanann sé go huathoibríoch áfach go bhfaighidh tú cead foirgneamh nua a thógáil ina áit.

Áirítear leis seo foirgneamh ar theach é an úsáid údaraithe dheireanach a baineadh as, fiú sa chás go raibh úsáid neamhúdaraithe á baint as ó shin.

Áirítear mar theach is féidir cónaí ann struchtúr a bhí ina áras cónaithe an uair dheireanach a úsáideadh é, fiú má tá drochbhail air faoi láthair agus nach féidir cónaí ann.

Barr an Leathanaigh

An bhfuil cead agam simléar agus coire-theach a thógáil?

Áirítear mar fhorbairt dhíolmhaithe coire-theach nó simléar a thógfar i gcomhair córais téimh lárnaigh nó umar stórála ola (suas le 3,500 lítear).

Barr an leathanaigh

An bhfuil cead agam aeróg teilifíse a chur in airde?

Níl cead pleanála de dhíth chun aeróg raidió nó teilifíse a chur ar do dhíon, a fhad is nach síneann sé breis is 6 mhéadar os cionn leibhéal do dhín.Forbairt dhíolmhaithe is ea mias satailíte sa chás sin amháin nach mó ná 1 mhéadar ar leithead é, é suite faoi bhun leibhéal an dín agus ar chúl nó ar thaobh an tí.Ní mór cead a fháil chun mias a chur os comhair an tí.

Barr an leathanaigh

An bhfuil cead agam carbháin agus báid a stóráil?

Is ceadmhach carbhán amháin nó bád amháin a stóráil i do ghairdín ar feadh 9 mí ar a mhéid in aghaidh na bliana, a fhad is nach ndéantar cónaí ann agus nach n-úsáidtear chun críocha tráchtála é.

Barr an leathanaigh

An bhfuil cead agam fógra a chur in airde?

Níl cead ag teastáil chun fógraí tí atá suas le 0.3 méadar cearnaithe a chur in airde; fógraí ar nós ainm nó uimhir do thí nó den chineál “Seachain an Madra”.Sa chás go bhfuil tú ag díol do thí nó á ligean amach ar cíos, ceadaítear fógraí suas le 0.6 méadar cearnaithe, ach fógra amháin ar a mhéid.  Ní mór é a bheith bainte anuas faoi cheann 7 lá ó shocrú an díolacháin nó an léasa.

Barr an Leathanaigh

  More Mayo County Council and Local Government Websites