Mayo County Council logo

Síntí Tí, Seideanna & Garáistí

Forbhreathnú

Cén cineál sínidh, seid nó garáiste ar mhian leat tógáil?

Tabhair faoi do d'aire: Breathnaith, le do thoil, ar na Nótaí Ginearálta maidir le Forbairtí Díolmhaithe nuair a bhíonn an féinmheasúnú seo críochnaithe agat.

An bhfuil cead agam síneadh a chur le mo theach?

Ní bhíonn cead pleanála ag teastáil le haghaidh síntí beaga tí – grianáin san áireamh – a fhad is go dtógtar ar chúl an tí iad.

 • níl cead bun-achar urláir an tí a mhéadú breis is 40 méadar cearnach. má cuireadh síneadh le do theach cheana, tóg do d'aire é nach féidir achar urláir an tsínidh atá beartaithe agat anois, móide achar urláir an tsínidh a thóg tú cheana – fiú má fuair tú cead pleanála lena aghaidh – a bheith níos mó ná 40 méadar cearnach;
 • i gcás teach sraithe nó teach leathscoite, ní fhéadfadh achar urláir aon sínidh atá os cionn leibhéal na talún a bheith níos mó ná 12 mhéadar chearnacha;
 • i gcás teach scoite, ní fhéadfadh achar urláir aon sínidh atá os cionn leibhéal na talún a bheith níos mó ná 20 méadar cearnach;
 • caithfidh aon síneadh os cionn leibhéal na talún a bheith 2m ar a laghad ó gach teorainn;
 • ní ceadmhach é an méid spáis phríobháidigh oscailte atá coimeádta don lucht tí a laghdú go níos lú ná 25 méadar cearnach de bharr an tsínidh

Tá rialacha eile ann a bhaineann lena airde is a cheadaítear a leithéid de shíneadh a thógáil. Seo a leanas iad:

 • mura bhfuil binn ar bhalla cúil an tí, ní sháróidh ballaí an tsínidh airde bhalla cúil an tí.
 • má bhíonn binn ar bhalla cúil an tí, ní sháróidh ballaí an tsínidh (cé is moite d’aon bhinn a thógtar mar chuid den síneadh) airde thaobhbhallaí an tí.
 • i gcás síneadh le díon cothrom, ní sháróidh an pointe is airde den díon airde na sceimhleacha ná an t-uchtbhalla. i gcás ar bith eile, ní sháróidh aon chuid den díon nua airde an choda is airde de dhíon an tí.
 • is éard atá i gceist le binn ná an chuid uachtair de bhalla (triantánach de ghnáth) a luíonn idir deiridh dín chlaonta.

Tá rialacha ann chomh maith maidir leis an achar a chaithfear a fhágáil idir na fuinneoga i síneadh tí agus teorainn an ghabháltais thadhlaigh os a chomhair amach, agus maidir le húsáid dhíon an tsínidh tí. Seo a leanas iad:

 • ní mór achar 1m ar a laghad a fhágáil idir aon síneadh ag leibhéal na talún a mholtar mar chuid de shíneadh agus an teorainn os a gcomhair amach.
 • ní mór achar 11m ar a laghad a fhágáil idir aon fhuinneoga a moltar le bheith os cionn leibhéal na talún agus an teorainn os a gcomhair amach.
 • ní ceadmhach díon ar a leithéid de shíneadh a úsáid mar bhalcóin ná mar ghairdín dín.
Barr an Leathanaigh

An bhfuil cead agam póirse tosaigh a thógáil?

Tá cead agat póirse a thógáil gan cead pleanála a fhad is nach mó na dhá mhéadar chearnacha a achar, agus go bhfuil breis is dhá mhéadar fágtha idir é agus aon bhóthar poiblí nó cosán. Sa chás go mbeidh díon sclátaithe nó tílithe claonta ar an bpóirse, ní ceadmhach don díon sin a bheith breis is 4 mhéadar in airde, agus ní ceadmhach d'aon chineál eile dín a bheith thar 3 mhéadar in airde. Is é póirse a chloíonn leis na srianta seo an t-aon chineál forbartha a shíntear amach thar bhalla tosaigh an fhoirgnimh (líne na tógála) is ceadmhach a thógáil gan cead pleanála.

Barr an Leathanaigh

An ceadmhach dom garáiste a athchóiriú chun go n-úsáidfear mar chuid den teach é

Ní theastaíonn cead pleanála de ghnáth chun athchóiriú a dhéanamh ar gharáiste, stóras srl. a bhíonn ceangailte den taobh nó de chúl an tí chun go n-úsáidfear mar chuid den teach é, a fhad is nach sáraíonn sé uasteorainn an 40 méadair ná na coinníollacha leagtha amach san alt ar an leathanach seo “An bhfuil cead agam síneadh a chur le mo theach?”

Barr an Leathanaigh

An bhfuil cead agam garáiste a thógáil?

Tá cead agat garáiste, carrfort, seid, teach gloine, bothán i gcomhair peataí tí srl. a thógáil a fhad is nach síníonn sé amach thar líne na tógála an tí agus nach airde ná 4 mhéadar é (más díon sclátaithe nó tílithe claonta a bheidh air), nó 3 mhéadar (i gcás díon d’aon chineál eile). Is é 25 méadar cearnach uasteorainn an achair urláir i gcomhair forbairt dhíolmhaithe, agus níl cead cónaithe san fhoirgneamh, níl cead é a úsáid chun críocha tráchtála, agus níl cead muca, éanlaith chlóis, colúir, capaillíní ná capaill a choinneáil ann. Ní mór an críoch céanna a chur ar gharáistí, seideanna srl. ar thaobh an tí agus atá ar an teach féin. Níl cead agat an méid spáis oscailte atá ar thaobh nó ar chúl an tí a laghdú thar 25 méadar cearnach.

Barr an Leathanaigh

  More Mayo County Council and Local Government Websites