Mayo County Council logo

Pobail a Choimeád Sábháilte

Inniu, an 7 Feabhra 2013, d'fhoilsigh Phil Hogan, T.D., an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil dhá cheann de mhórthuarascálacha ar an treo a rachaidh an tseirbhís  dóiteáin in Éirinn ina dhiaidh seo. Tá na tuarascálacha sin glactha mar bheartas náisiúnta aige, agus d'fhógair sé go gcuirfear tús láithreach lena bhfuil de mholtaí iontu a chur i bhfeidhm.

Níl rud níos tábhachtaí inár bpobail ná bheith sábháilte ar dhóiteán. Gheofar sna doiciméid bheartais a foilsíodh inniu samplaí de dhea-chleachtas atá ag dul chun tairbhe an phobail cheana féin agus ag cosaint daoine ar dhóiteáin gach bliain.  D'admhaigh an tAire Hogan feabhsuithe a rinneadh ar shábháilteacht ar dhóiteáin in Éirinn “Tá líon na ndóiteán ag dul i laghad gach bliain. Bás tragóideach is ea gach bás de dheasca dóiteáin, ach ní mór a rá nár maraíodh a laghad daoine riamh i ndóiteáin i mbliain ar bith le daichead bliain anuas agus a maraíodh sa bhliain 2012. Is é 28 an figiúr sealadach atá againn ar bhásanna i ndóiteáin sa bhliain sin. Tréaslaím le gach duine a bhí bainteach le sábháilteacht ar dhóiteáin agus a oibríonn sna seirbhísí dóiteáin as na hathruithe chun feabhais atá déanta acu chun laghdú seasmhach a dhéanamh ar an ráta báis ó dhóiteáin in Éirinn.

Is éard atá sa doiciméad "Keeping Communities Safe" (Pobail a Choimeád Sábháilte) (KCS) gormchló maidir le treo na seirbhíse dóiteáin feasta. Déanfar iarracht seirbhísí dóiteáin chomhsheasmhacha, éifeachtacha agus luach ar airgead a chur ar fáil in Éirinn agus ag an am céanna an pobal a choimeád sábháilte ar dhóiteán agus tús áite a thabhairt don fhoireann dóiteáin ina gcuid oibre. Cur chuige bainistíocht riosca is bunús don doiciméad, mar a ndéantar rioscaí a aithint agus a aicmiú chun tosaíochtaí a cheapadh don tseirbhís dóiteáin ó thaobh bearta um chosc, um chosaint agus um fhreagairt.  Tá an cur chuige seo ar aon dul leis an gcleachtas idirnáisiúnta is fearr. 

Den chéad uair in Éirinn, tá caighdeáin náisiúnta don tseirbhís dóiteáin leagtha amach in KCS, a bhféadfaí an soláthar reatha seirbhísí a thagarmharcáil lena n-ais.  Leagtar amach in KCS spriocanna dúshlánacha do na húdaráis dóiteáin atá meáite ar fheabhsúcháin eile a dhéanamh. Scrúdaítear ann an ról na seirbhísí dóiteáin feasta agus na struchtúir is gá chun na seirbhísí sin a chur ar fáil.

Foilsíodh le deireanas tráthchlár athchóirithe an rialtais áitiúil, tráthchlár dar teideal "Tús Áite do Dhaoine". Féachann KCS le forálacha an tráthchláir sin a chur i bhfeidhm i bhfoirm choincheap na "seirbhísí comhroinnte". Foráiltear sa choincheap sin do laghdú ó 30 go 21 i líon na n-aonad seachadta seirbhísí dóiteáin.  Dúirt an tAire Hogan gurb é sin a rogha slí chun na héifeachtúlachtaí riachtanacha a bhaint amach, agus ag an am céanna an tseirbhís dóiteáin a choimeád mar chuid den rialtas áitiúil seachas seirbhís náisiúnta dóiteáin a dhéanamh de, mar a moladh in aighneachtaí áirithe. 

Toradh ab ea an doiciméad KCS deireanach ar phróiseas machnamhach forbartha, ina ndeachthas i gcomhairle le geallsealbhóirí. Rinne Bord Bainistíochta Stiúrthóireacht Náisiúnta na Bainistíochta Dóiteáin agus Éigeandála sa Roinn an próiseas a mhaoirsiú, le hionchur agus maoirsiú idirnáisiúnta ó Strathclyde Fire and Rescue Service.

Admhaíonn an tAire luach na seirbhísí dóiteáin sa phobal. Dúirt sé gur cosnaíodh comhraiceoirí dóiteáin sa líne thosaigh ar an nglanchosc ar earcaíocht san earnáil phoiblí agus níor laghdaigh a líon ón mbliain 2008, i gcomparáid leis an 25% de laghdú atá tagtha ar fhoireann ghinearálta na n-údarás áitiúil, agus líon na n-oifigeach sinsearach dóiteáin ina measc. 

Acrainm is ea CAMP a sheasann don Computer Aided Mobilisation Project (Tionscadal Slógtha Ríomhchuidithe) – seirbhís glaonna éigeandála 999/112 na seirbhíse dóiteáin don phobal.   Seo an córas a thacaíonn le hoibreoirí a thógann glaonna 999 ón bpobal, a aithníonn an áit ina bhfuil siad agus a shlógann an freagra tosaigh cuí. Bíonn cumarsáid raidió ann idir na trí lárionad cumarsáide agus an tseirbhís dóíteáin a fhreagraíonn an glao. Bíonn ról comhordúcháin ag an lárionad, leis, i móréigeandálaí.  Déanann na lárionaid chumarsáide réigiúnacha mioneolas a bhailiú, a chomhthiomsú agus a chur ar fáil do na húdaráis dóiteáin.

Tá an córas reatha ann le fiche bliain agus ar chúiseanna éagsúla teicniúla agus praiticiúla cinneadh córas nua a phleanáil don chéad ghlúin eile.  Scrúdaíodh roghanna éagsúla i dtuarascáil CAMP, agus leagtar amach inti an ceann is dócha a roghnófar, is é sin aon chóras náisiúnta amháin a bheith ann in ionad trí cinn de chórais chumarsáide réigiúnacha ar leithligh, agus nóid acu leis na trí lárionad CAMP. Cuirfear na seirbhísí dóiteáin ar áireamh sa tSeirbhís Náisiúnta Raidió Digiteach a sholáthraíonn an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus atá in úsáid cheana féin ag na seirbhísí éigeandála eile.

Gheofar an dá dhoiciméad ar shuíomh Gréasáin na Roinne anseo.

 

 Posted: 16/04/2013
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites