Mayo County Council logo
Navigation

Bainistiú Dramhaíola

Forbhreathnú

Is iad cosc agus laghdú dramhaíola na gnéithe is tábhachtaí de bhainistiú dramhaíola. Is iomaí bealach ar féidir líon ár gcuid dramhaíola a laghdú, agus ní theastaíonn ach cúpla athrú simplí dár gcuid nósanna chun beart mór chun leasa an chomhshaoil a dhéanamh.

Ceadúnais Ionaid Dramhaíola

De réir na Rialachán um Bainistiú Dramhaíola (Cead Saoráide agus Clárúchán), 2007 agus na Rialachán um Bainistiú Dramhaíola (Cead Saoráide agus Clárúchán) (Leasú), 2008, ní mór do Chomhairle Contae Mhaigh Eo ceadúnais dramhaíola nó teastais chlárúcháin a eisiúint chuig iarratasóirí ar mhian leo a bheith gníomhach i ndiúscairt dramhaíola nó in aisghabháil dramhaíola ag na láithreáin ainmnithe i gContae Mhaigh Eo.

Tuilleadh eolais ar cheadúnais ionaid dramhaíola.

Ceadanna Bailiúcháin

De réir na Rialachán um Bainistiú Dramhaíola (Cead Bailiúcháin) (Leasú), 2016, ní mór d’éinne a bhfuil gnó bailithe dramhaíola faoina stiúir aige iarratas a dhéanamh ar agus cead bailiúcháin a fháil ón Oifig Náisiúnta um Cheadanna Bailiúcháin Dramhaíola atá faoi stiúr Chomhairle Contae Uíbh Fhailí.  Ceapadh Comhairle Contae Uíbh Fhailí mar an Oifig Náisiúnta um Cheadanna Bailiúcháin Dramhaíola agus tá sí ag comhíonadh na ndualgas sin ó 1 Feabhra 2012 i leith.  Tá sé de chúram acu na hiarratais nua agus athbhreithnithe uile ar chead bailiúcháin a ghlacadh agus a phróiseáil thar ceann na Réigiún Bainistíochta Dramhaíola uile i bPoblacht na hÉireann.  Is fúthu freisin atá sé síneadh a chur le ceadanna reatha bailiúcháin nó leasuithe a dhéanamh dóibh.

Tuilleadh eolais ar cheadanna bailiúcháin.

Rialú Bruscair

Úsáideann Comhairle Contae Mhaigh Eo córas éifeachtach bunaithe ar phrionsabail an choisc, an chomhoibrithe, an oideachais agus an fhorfheidhmithe chun dul i ngleic le fadhb an bhruscair.

Tuilleadh eolais ar bhainistiú bruscair.

Dramhaíl Phacáistíochta

Glacann na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Pacáistiú), 2007 forlámhas ar aon an reachtaíocht tháinig roimhe maidir le dramhaíl phacáistíochta.  Leagann na rialacháin seo síos na dualgais atá ar gach gnóthas a chuireann pacáistíocht, dramhaíl phacáistíochta, nó táirgí pacáistithe ar an margadh in Éirinn.

Tuilleadh eolais ar dhramhaíl phacáistíochta.

Tobhach ar Mhálaí Plaisteacha

Is sampla maith é an tobhach ar mhálaí plaisteacha, a cuireadh i bhfeidhm in Éirinn den chéad uair ar 4 Márta 2002, d'fheidhmiú praiticiúil cáin comhshaoil. Méadaíodh an tobhach go 22 cent faoi na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Tobhach Comhshaoil) (Mála Plaisteach) (Leasú) (Uimh. 2), 2007.

Tuilleadh eolais ar an tobhach ar mhálaí plaisteacha.

Plaistigh Feirme

Cuireann na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Plaistigh Feirme), 2001 iallach ar dhéantúsóirí agus ar iompórtálaithe plaistigh feirme scéimeanna a chur i bhfeidhm chun plaisteach caite (.i. plaisteach burlaí sadhlais agus braillíní plaisteacha) a bhailiú agus a dhiúscairt ar bhealach neamhdhíobhálach don chomhshaol.

Tuilleadh eolais ar phlaistigh feirme.

Forfheidhmiú Reachtaíocht Chomhshaoil

Cuireadh maoir chomhshaoil i mbun oibre ar son Chomhairle Contae Mhaigh Eo sa bhliain 2004 chun a thuilleadh béime a chur ar chomhlíonadh na reachtaíochta comhshaoil.

Tuilleadh eolais ar fhorfheidhmiú reachtaíocht chomhshaoil.

Dramhaíl Ghuaiseach

Bainimid úsáid as táirgí a bhfuil comhábhar guaiseacha iontu chuile lá. Ní mór iad a chur de láimh ar bhealach sábháilte i dtreo muid féin agus an comhshaol a chosaint.

Tuilleadh eolais ar dhramhaíl ghuaiseach.

Gloine Thráchtála

Eolas faoin mbealach ceart chun gloine thráchtála a dhiúscairt.

An Rannóg Comhshaoil, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Talmhaíochta

An Dara hUrlár, Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094) 902 4444
Contact Form: Déan Gearáin nó Fiosrúchán ar líne
R-phost : Environment@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. go 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. go 5:00 i.n.

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites