Mayo County Council logo
Navigation

Boinn: á mbailiú agus á ndiúscairt

Na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Boinn agus Boinn Dramhaíola), 2007

Boinn & Boinn Dramhaíola

Leagadh amach sna Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Boinn agus Boinn Dramhaíola), 2007 dhá rogha d'oibreoirí eacnamaíochta chun a gcuid dualgas a chomhlíonadh.  Ní mór dóibh a bhfuil dualgaisí orthu sa réimse seo ceann den dá rud a leanas a dhéanamh:

• Ballraíocht a fháil ar Repak ELT, an t-aon scéim comhlíonta atá údaraithe faoi Rialacháin 2007, nó,

•Tabhairt faoi fhéinchomhlíonadh, trí chlárú leis an údarás áitiúil seo acu.

Ar 1 Samhain 2015 tháinig Repak ELT in áit TRACS mar an t-aon scéim comhlíonta do bhoinn rotha atá údaraithe faoi na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Boinn agus Boinn Dramhaíola), 2007.

Seo a leanas nasc chuig suíomh idirlín Repak ELT http://www.repakelt.ie/.

Cúlra na reachtaíochta maidir le boinn dramhaíola.

Cuirtear tuairim is 3 mhilliún bonn rotha ar mhargadh na hÉireann in aghaidh na bliana. Ceaptar go bhfuil thart ar 35,000 tonna de bhoinn dramhaíola á nginiúint in Éirinn in aghaidh na bliana, ach tá easnamh mór sa mhéid eolais chruinn atá againn ar an bhfadhb seo. Dá bhrí seo, tá sé ríthábhachtach córas a chur i bhfeidhm chun gluaiseacht na mbonn dramhaíola seo a leanúint agus a thuairisciú. Ní dramhaíl ghuaiseach iad boinn leo féin, ach d’fhéadfaidís a bheith ina gcúis le truailliú comhshaoil mura ndéantar iad a dhiúscairt mar is cóir.

Tá sé mar aidhm ag na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Boinn agus Boinn Dramhaíola) deachleachtais bainistithe boinn dramhaíola a chur chun cinn ar mhaithe leis an gcomhshaol. Leagann siad creat rialála amach inar féidir líon na mbonn dramhaíola a ghintear a chur i gcomparáid le líon na mbonn a cuireadh ar an margadh. Is féidir gluaiseacht na mbonn dramhaíola a leanúint chomh maith ón uair a stoptar á n-úsáid go dtí go ndéantar iad a athúsáid nó a chóireáil i gcomhair athchúrsála agus/nó aisghabhála. Tháinig na rialacháin i bhfeidhm ar 1 Eanáir 2008.

Oibleagáidí faoi na Rialacháin

De réir na rialachán, tá oibleagáidí orthu siúd a chuireann boinn ar fáil in Éirinn, idir dhéantúsóirí, mhórdhíoltóirí, sholáthraithe, thrádálaithe, mhiondhíoltóirí, agus lucht bailithe boinn dramhaíola. Is féidir díolúine a fháil ó na hoibleagáidí seo má ghlactar páirt i scéim dheonach comhlíonta atá á reáchtáil ag foras formheasta.

Ní mór do dhéantúsóirí, ath-thrádálaithe, athmhúnlóirí, agus impórtálaithe, sonraí a sholáthar maidir le líon na mbonn a sholáthraíonn siad don mhargadh. Tá cosc ar mhórdhíoltóirí agus ar mhiondíoltóirí boinn dramhaíola a thabhairt d'éinne nach bailitheoir ceadaithe bonn é. Caithfidh mórdhíoltóirí agus miondíoltóirí sonraí a sholáthar maidir le líon na mbonn a dhíolann siad chomh maith le líon na mbonn a ghlacann siad ar ais leo agus a chuireann siad ar aghaidh chuig bailitheoirí ceadaithe dramhaíola iad. Ní mór dóibh siúd a chuireann boinn ar mhargadh na hÉireann clárú leis an Údarás Áitiúil ina gceantar féin mura bhfuil siad páirteach i Scéim Comhlíonta de chuid an Tionscail.

2. Oibleagáidí faoi na rialacháin reatha

Leagadh amach sna Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Boinn agus Boinn Dramhaíola), 2007 dhá rogha d'oibreoirí eacnamaíochta chun a gcuid dualgas a chomhlíonadh.  Ní mór dóibh a bhfuil dualgaisí orthu sa réimse seo ceann den dá rud a leanas a dhéanamh:

• Ballraíocht a fháil ar Repak ELT, an t-aon scéim comhlíonta atá údaraithe faoi Rialacháin 2007, nó,

•Tabhairt faoi fhéinchomhlíonadh, trí chlárú leis an údarás áitiúil seo acu.

Chun tabhairt faoi fhéin-chomhlíonadh, ní mór don oibreoir an méid a leanas a dhéanamh i measc nithe eile:

Plean bainistíochta dramhaíola a chur faoi bhráid an údaráis áitiúil, ina sonraítear:-

Líon na mbonn rotha – áirithe de réir meáchain agus líon na n-aonad – a sholáthair an t-oibreoir eacnamaíochta sa bhliain féilire sula ndearnadh an t-iarratas, agus réamh-meastacháin réasúnaithe ar a fhad is a sheasann na boinn sin ar an meán;

Meáchan réamh-mheasta na mbonn dramhaíola a eascróidh as na boinn a sholáthair an t-oibreoir eacnamaíochta le linn na tréimhse cuí, i ngach ceann de na catagóirí leagtha amach i Sceideal 1 de na Rialacháin;

Líon réamh-mheasta na mbonn dramhaíola – de réir meáchain agus líon na n-aonad – a sholáthair an t-oibreoir eacnamaíochta agus a ndéanfar athúsáid, aisghabháil nó a athchúrsáil mar is cuí orthu le linn na tréimhse cuí, i ngach ceann de na catagóirí leagtha amach i Sceideal 1;

Líon réamh-mheasta na mbonn dramhaíola – de réir meáchain agus líon na n-aonad – a sholáthair an t-oibreoir eacnamaíochta agus a dhiúscrófar nó a aithneofar le diúscairt le linn na tréimhse cuí, i ngach ceann de na catagóirí leagtha amach i Sceideal 1;

Ainm, seoladh, uimhir ghutháin, uimhir facs agus seoladh ríomhphoist oifig chláraithe an oibreora eacnamaíochta sa chás go bhfuil an t-oibreoir sin cláraithe mar chuideachta faoi Achtanna na gCuideachtaí, nó príomháit ghnó an oibreora eacnamaíochta sin sa chás gur comhlacht corpraithe nó neamhchorpraithe de chineál eile é an t-oibreoir eacnamaíochta;

Suíomh an áitribh óna bhfuil boinn á soláthair faoi láthair nó a soláthrófar amach anseo ag an oibreoir eacnamaíochta;

Déan iarratas chun clárú le gach údarás áitiúil ina soláthraíonn an t-oibreoir boinn rotha, nó ina bhfuil sé i gceist acu boinn rotha a sholáthar, sa limistéar feidhme acu (d’fhéadfadh roinnt údarás áitiúil éagsúil a bheith i gceist leis seo);

Íoc na táillí clárúcháin cuí;

Cuir faoi bhráid an údarás áitiúil deimhniú, agus é eisithe ag duine neamhspleách atá ina iniúchóir cáilithe, ar líon na mbonn rotha soláthraithe ag an oibreoir eacnamaíochta sa dhá mhí dhéag roimhe sin, nó i gcás oibreoir eacnamaíochta atá díreach ag dul i mbun gnó sa mhargadh seo, líon réamh-mheasta na mbonn rotha a sholáthróidh an t-oibreoir eacnamaíochta le linn an chéad dhá mhí dhéag dóibh a bheith i mbun gníomhaíochta i limistéar feidhme an údaráis áitiúil i gceist;

Cuir aon eolas breise a iarrtar agus a éilítear faoi na rialacháin faoi bhráid an údaráis áitiúil agus an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil.

TABHAIR DO D’AIRE:

Ní hionann an tráchtas seo agus míniú dlíthiúil ar na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Boinn agus Boinn Dramhaíola), 2007.  Is faoi na Cúirteanna atá sé a dhéanamh amhlaidh. Tá cóip de na rialacháin ar fáil ó
 http://www.irishstatutebook.ie/eli/2007/si/664/made/en/pdf.

  More Mayo County Council and Local Government Websites