Mayo County Council logo
Navigation

Feithiclí a bhfuil a ré caite

Na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Feithiclí a bhfuil a ré caite), 2006

 

Tá rialacháin dhiana i bhfeidhm faoi láthair maidir le feithiclí a bhfuil a ré caite, ar nós seancharranna. Baineann na rialacháin seo le húinéirí na bhfeithiclí a bhfuil a ré caite, le déantóirí agus  le hiompórtálaithe carranna, agus leo siúd a dhíchóimeálann feithiclí a bhfuil a ré caite.  

Cá dtabharfaidh mé seancharr chun é a dhíchóimeáil?

Tá sé shaoráid cheadaithe chóireála ag feidhmiú faoi láthair a ghlacann le feithiclí a bhfuil a ré caite ó mhuintir an phobail chun iad a dhiúscairt ar bhealach sábháilte.

Dílseánach

Ainm

Seoladh

Uimhir ghutháin

An tUas. Sean Naughton

Sean Naughton Car Spares

Baile na Cora, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo

094 9032131

An tUas. Joe Hoade Western Recovery & Auto Salvage An Choilleach, Sruthair, Co. Mhaigh Eo 087 2514314
An tUas. Kevin McNamara McNamara Car Dismantlers An Cnoc Breac, Béal Átha hAmhnais 094 9630439

An tUas. John Dempsey

Dempseys Light Commercial Spares

An Sruthán Bán, Muine Chonalláin, Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo

096 45412

Stanley Jackson Stanley Jackson Bóthar an Mhóinín, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo  094 9025240
Peter Quinn & Michael Devaney Shamrock Metal Recyclers An Ráth Mhaol, An Ché, Béal an Átha,
Co. Mhaigh Eo
087 7940243

Cén cúlra atá leis an reachtaíocht?

Corpraíodh forálacha reachtaíochta cumasúcháin leis an Acht um Chaomhnú an Chomhshaoil, 2003.  Mar thoradh air seo, cuireadh cuid nua - Cuid VA – leis an Acht um Bainistiú Dramhaíola, 1996, chun féachaint chuig an treoir tábhachtach seo a thrasuí agus a chur i bhfeidhm in Éirinn. I ndiaidh tréimhse comhairliúcháin leis an bpobal ceapadh na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Feithiclí a bhfuil a ré caite), 2006, (S.I. No. 282 de 2006) agus cuireadh i bhfeidhm iad ar 8 Meitheamh 2006. Déanann na rialacháin seo trasuí iomlán ar fhorálacha Threoir 2000/53/EC maidir le feithiclí a bhfuil a ré caite, agus is ann iad chun na forálacha sin a chur i bhfeidhm in Éirinn.

Cén dualgais atá ar tháirgeoirí? (Lucht déanta feithiclí agus impórtálaithe)

 

Leagann na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Feithiclí a bhfuil a ré caite), 2006, dualgais ar tháirgeoirí - ar dhéantóirí agus ar impórtálaithe gairmiúla feithiclí.

 • Ní mór dóibh córais náisiúnta bailithe a bhunú chun feithiclí a bhfuil a ré caite a aisghabháil agus a chóireáil.De ghnáth, is éard atá i bhfeithicil a bhfuil a ré caite carr nó veain éadrom tráchtála a bhfuil sé ar intinn ag an úinéir cláirithe aige é a dhiúscairt i bhfoirm dramhaíola. Ó 1 Eanáir 2007 tá úinéirí carranna agus feithiclí slána a bhfuil a ré caite in ann iad a fhágáil saor in aisce ag na saoráidí ceadaithe cóireála. Is iad na heisceachtaí ar an bprionsabal aischurtha saor in aisce seo ná feithiclí a bhfuil comhpháirteanna ríthábhachta díobh in easnamh, agus feithiclí a bhfuil dramhaíl fágtha istigh iontu.
 • Mar chuid den chóras náisiúnta bailithe a bhíonn ag gach táirgeoir, caithfidh saoráid cheadaithe cóireála amháin ar a laghad a bheith acu i ngach limistéar comhairle contae nó comhairle cathrach a ghlacann le feithiclí de chuid an táirgeora sin, nó feithicilí a bhfuil an táirgeoir sin freagrach astu, saor in aisce.Ní mór do tháirgeoirí saoráidí ceadaithe cóireála breise a ainmniú i gcontaetha agus i gcathracha a bhfuil níos mó daoine iontu (.i. saoráid amháin eile le haghaidh gach 150,000 duine breise atá sa chontae nó sa chathair sin).
 • Ní mór do gach táirgeoir clárú le gach údarás áitiúil agus eolas sainithe a sholáthar dóibh mar chuid den phróiseas clárúcháin sin.
 • Ní mór do gach táirgeoir a chinntiú nach bhfuil luaidhe, mearcair, caidmiam, ná cróimiam heicsifhiúsach le fáil mar chuid den ábhar ná mar chuid de na comhpháirteanna d'fheithiclí sainithe.  Tá na cásanna arb eisceachtaí iad sonraithe sa Cheathrú Sceideal de na rialacháin, agus caithfear doiciméid theicniúla a chur ar fáil a chruthaíonn go gcloítear leis na riachtanais seo.
 • Ní mór dóibh doiciméid a chruthaíonn go bhfuil ábhar agus comhpháirteanna na bhfeithiclí ag cloí le forálacha na rialachán a thiomsú agus choinneáil ar feadh tréimhse seacht mbliana.
 • Bíonn na gnáthnósanna i leith códú comhpháirteanna agus ábhair in úsáid ag gach táirgeoir, i gcomhar le lucht déanta ábhar agus gléasra feithiclí.  Dá bharr seo, is féidir na comhpháirteanna agus na hábhair is fiú a aisghabháil chun iad a athúsáid a aithint.
 • Ina theannta sin, ní mór do tháirgeoirí eolas a chur ar fáil do na saoráidí ceadaithe cóireála i leith dhíchóimeáil gach cineáil chairr nua ar cuireadh ar mhargadh na hÉireann iad.  Ní mór an t-eolas seo a sholáthar laistigh de shé mhí don charr a bheith curtha ar mhargadh na hÉireann.
 • Caithfidh siad taifead a choinneáil ar mheánmheáchan na n-ábhar as feithicilí a bhfuil a ré caite a dhéantar athúsáid, athchúrsáil, aisghabháil agus diúscairt orthu.  Caithfear an t-eolas seo a chur faoi bhráid na n-údarás áitiúil ar bhonn bliantúil.

Cuireadh gnáthnósanna nua comhshaoil i bhfeidhm faoi na rialacháin seo chomh maith, a fhéachann chuig a mhéid ábhair agus is féidir a aisghabháil agus a athchúrsáil, agus go gcuirtear na próisis seo i gcrích ar bhealach neamhdhíobhálach don chomhshaol.  De réir fhorálacha Threoir 2000/53/EC bíonn spriocanna i gcomhair athúsáide/aisghabhála agus i gcomhair athúsáide/athchúrsála de dhíth.

Cén dualgais atá ar na Saoráidí Ceadaithe Cóireála?

Tá dualgais ag na saoráidí ceadaithe cóireála chomh maith chun a chinntiú go bhfuil ceadúnas  nó cead dramhaíola acu mar is cuí, agus go gcomhlíonann siad na bunriachtanais theicniúla mar a leagadh síos sa reachtaíocht iad.   

 • Baineann na riachtanais seo le stóráil (stóráil shealadach san áireamh) feithiclí a bhfuil a ré caite sula ndéantar cóireáil agus aisghabháil chuí orthu; leis an bpróiseas cóireála agus aisghabhála a dhéantar ar fheithiclí a bhfuil a ré caite; agus le stóráil comhpháirteanna a bhfuil leacht iontu, comhpháirteanna in-aisghabháilte, agus páirteanna spártha.
 • Caithfidh siad taifead a choinneáil ar mheánmheáchan na n-ábhar as feithiclí a bhfuil a ré caite a dhéantar athúsáid, athchúrsáil, aisghabháil agus diúscairt orthu. Caithfear an t-eolas seo a chur faoi bhráid na n-údarás áitiúil ar bhonn bliantúil.
 • Ó 1 Eanáir 2007 ar aghaidh, eiseoidh úinéir nó oibreoir na saoráide ceadaithe cóireála teastas scriosta i gcomhair aon fheithicil a fhágtar ag an tsaoráid sin chun cóireáil agus aisghabháil chuí a dhéanamh uirthi.
 • Tugtar an teastas seo d'úinéir cláraithe na feithicle, do dhuine ceadaithe ón údarás áitiúil, nó do Gharda Síochána.  Déanfar na sonraí ar fad i leith an teastais sin a chlárú ar Chlár Náisiúnta na bhFeithiclí.

Ní ceadmhach don tsaoráid cheadaithe cóireála aon táille a ghearradh ar úinéir na feithicle a bhfuil a ré caite as ucht an Teastais Scriosta.

Cén dualgais atá ar an Údarás Áitiúil?

De réir na rialachán, tá sé se dhualgas ar na húdaráis áitiúla na forálacha cuí ar fad maidir le cead a thabhairt do na saoráidí ceadaithe cóireála a chur i bhfeidhm.  I gcásanna áirithe, bíonn siad freagrach as forálacha freagrachta na dtáirgeoirí i leith riarú chóras cláraithe na dtáirgeoirí a chur i bhfeidhm chomh maith.

Cén dualgais atá ar úinéirí na bhfeithiclí?

Tá dualgais ar úinéirí feithiclí chomh maith.  Nuair is mian le húinéir cláraithe an fheithicil sin aige a dhiúscairt i bhfoirm dramhaíola, ní mór dó é a thabhairt chuig saoráid cheadaithe cóireála ionas go ndéanfar an chóireáil agus an aisghabháil chuí uirthi.

Tuilleadh eolais

Tá tuilleadh eolais ar na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Feithiclí a bhfuil a ré caite), 2006, ar fáil ón Rannóg um Dhramhaíl a Chosc agus a Aisghabháil atá mar chuid den

Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil
Teach an Chustaim
Baile Átha Cliath 

Fón: (01) 888 2440 / 888 2606 / 888 2777
Faics: (01) 888 2994

  More Mayo County Council and Local Government Websites