Mayo County Council logo
Navigation

Ionaid Fóntas Pobail

Ionaid Fóntas Pobail

Tá na hIonaid Fóntas Pobail suite i Ráth Ruaín ar Bhóthar Chill Ala, Béal an Átha, agus i nDoire an Iomaire ar an mbóthar idir Caisleán an Bharraigh agus Baile Uí Fhiacháin.

Gliogáil anseo i gcomhair tháillí na seirbhíse seo.

Is féidir earraí beaga a fhágáil ag na hionaid fóntas pobail i gcomhair athchúrsála agus gearrtar costas in aghaidh na feithicle a fhágann ann iad. Baineann táillí eile le veaineanna agus le carranna le leantóirí. Déan teagmháil leis na hionaid fóntas pobail féin chun na táillí reatha a fháil. Gheofar sna hionaid fóntas pobail sraith scipeanna bruscair, agus lipéidí sonracha air, inar féidir leat earraí in-athchúrsáilte a chur. Is féidir earraí guaiseacha ar nós ola, péinteanna, cadhnraí agus vearnaisí atá caite a fhágáil san ionad fóntas pobail chomh maith. Cuirtear na hearraí seo ar aghaidh ionas go ndéanfar iad a dhiúscairt ar bhealach sábháilte. Níl aon chostas ar earraí leictreacha a fhágáil ag na hionaid fóntas pobail ach oiread, áit a ndéanfar athchúrsáil orthu.

Sonraí na nIonad Fóntas Pobail ag Comhairle Contae Mhaigh Eo.

Rathroeen & Derrinumera Civic Amenities Brochure (Béarla)

Fágáil earraí móra nach féidir a athchúrsáil sa láithreán líonta talún.

Ó am go chéile beidh rudaí móra agat le cur de láimh ach nach féidir athchúrsáil a dhéanamh orthu i láthair na huaire - seanchairpéid mar shampla. Má bheireann tú na hearraí seo leat chuig an láithreán líonta talún, gearrfar táille €280.00 ort in aghaidh an tona meáchain – an tobhach rialtais €75 san áireamh - agus iarrfar ort an droichead meáite a úsáid. Gearrfar íostáille €25.00 ort as ucht an droichid mheáite a úsáid, agus beidh oibreoir ann chun lámh chúnta a thabhairt duit é a úsáid.

Tochtanna

Déan teagmháil leis an Ionad Fóntas Pobail féin, le do thoil, i gcomhair na dtáillí a ghearrtar ar leapacha agus ar thochtanna.

Boinn rotha:

Áirítear boinn rotha faoin táille athchúrsála €3.40 a ghearrtar ar chustaiméirí teaghlaigh. Glactar le 4 bhonn ar a mhéid in aghaidh an chustaiméara in aghaidh na bliana. Gearrfar táille ar ualach mór bonn. Déan teagmháil leis an ionad roimh ré, le do thoil, i gcomhair na dtáillí a bheidh i gceist agus na socruithe diúscartha.

Fuílleach plástarchláir/gipsim:

Gearrfar táille €200 in aghaidh an an tona meáchain, CBL san áireamh.  

Ullmhú na dramhaíola i gcomhair athchúrsáil.

Nigh gach coimeádán sula gcuirtear in araid/scipe athchúrsála é.

Cuimhnigh, chomh maith, claibíní, coirc, agus fáinní a bhaint de na coimeádáin ar fad.

Cuir na coimeadáin san araid cheart.

Déan cinnte go bhfuil earraí leictreacha glan agus nach bhfuil aon rud fágtha iontu – nach bhfuil bia fágtha i gcuisneoir ná ola fágtha i ndomhainfhriochtóir mar shampla!

Ní mór málaí dusta a bhaint d'fholúsghlantóirí sula ndéantar iad a athchúrsáil.

Ní ghlactar le málaí codlata ná tochtanna. (Glactar leo seo mar dhramhaíl sa láithreán líonta talún amháin)

Níor chóir píosaí miotail ná hinsí a athchúrsáil le plaistigh chrua ná le hadhmad ceart.

Céard iad na huaireanta oscailte?

Doire an Iomaire:Luan-hAoine 8.00 r.n. – 4.30 i.n., Satharn 8.00 r.n. – 1.00 i.n.

Ráth Ruaín: Luan-hAoine 9.00 r.n. - 4.30 i.n. (dúnta i gcomhair lóin 12.50 i.n. - 13.30 i.n.), Satharn 9.00 r.n. – 1 i.n.

Liosta na n-earraí a nglactar leo sna hIonaid Fóntas Pobail.

Gloine thrédhearcach / dhonn / ghlas – bain claibíní agus coirc díobh. Cosc ar earraí potaireachta, Pyrex, gloiní óil agus fuinneoige, agus scatháin.

Plástarchlar/Gipseam glan agus tirim.

Cannaí alúmanaim óil, ar nós cannaí deochanna boga.

Boinn rotha. Cosc ar fhonsaí rotha.

Cannaí cruach bia ar nós cannaí de bhia madra

Polaistiréin – faigh ceann de na málaí speisialte lena aghaidh ó oifig fáiltithe na láithreán líonta talún.

Éadaí, bróga agus teicstílí glana agus ath-inúsáidte.

Fuílleach olaí mótair.

Buidéil phlaisteacha leis an siombal PET/PETE greanta ar a mbun, buidéil deochanna boga, mar shampla

Creimnigh thí, ar nós oibreáin glanta tí mar shampla.

Buidéil phlaisteacha agus an siombal HDPE/PE greanta ar a mbun, buidéil seampú agus feabhsaitheora mar shampla.

Fuílleach lotnaidicídí ar nós fiailnimhe.

Páipéar tirim agus glan, idir nuachtáin agus irisí.

Fuílleach cógas - idir chógas do dhaoine agus d'ainmhithe.

Cairtchlár tirim agus glan

Cadhnraí cairr agus teaghlaigh. (Ní ghlactar ach le dhá chadhnra cairr ón teaghlach céanna in aghaidh na bliana)

Gloine fuinneoige / scátháin / gloiní óil

Miotal

Adhmad ceart, pailléid, fuíollach adhmaidh, adhmad glan (COSC AR adhmaidh péinteáilte, sraithadhmad, clár snáithíneach, urlárlach lannach, slischlár, adhmad cóireáilte, cuaillí fál, caibinéid cistine, vardrúis, cathaoireacha, troscán de gach saghas, ó 1 Lúnasa 2016 i leith)

Earraí bána (cuisneoirí srl.) agus earraí leictreacha eile ar nós teilifíseán.

Fuílleach péinteanna

Aerasóil

Feadáin fhluaraiseacha

Ola cócaireachta

Sorcóirí folmha gáis

 

Sonraí Teagmhála

Chun a thuilleadh eolais a fháil ar na hionaid fóntas pobail, déan teagmháil le:

Ionad Fóntas Pobail Dhoire an Iomaire ar 098 41632, nó Ionad Fóntas Pobail Ráth Ruaín ar 096 75959

Bíonn daoine ann i gcónaí chun cabhrú leat mura bhfuil tú cinnte faoin gcaoi a n-oibríonn na hionaid fóntas pobail.

Is aoibhinn le páistí lámh chúnta a thabhairt leis an athchúrsáil agus bíonn fáilte rompu chuig na hionaid seo, ach uaireanta bíonn go leor tráchta sna hionaid agus dá bhrí sin iarrtar go mbeidh páistí i bhfochair duine fásta an t-am ar fad.

Líonadh Talún - Bileog Fírice (doc - 1,009 kb)

Séard is líonadh talún ann ná taisce rialaithe dramhaíola sa talamh agus, cé gurb é an rogha is lú fabhar san ardlathas dramhaíola é, is cuid thábhachtach é den chóras comhiomlánaithe bainistíochta dramhaíola foriomlán atá á fhorbairt in Éirinn.


An Rannóg Comhshaoil, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Talmhaíochta

An Dara hUrlár, Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094) 902 4444
Contact Form: Déan Gearáin nó Fiosrúchán ar líne
R-phost : Environment@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. go 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. go 5:00 i.n.

Naisc faoi thrácht

Race Against Waste Logo

Derrinumera Landfill & Amenity Centre

Ionad líonta talún agus Ionad fóntas pobail Dhoire an Iomaire


  More Mayo County Council and Local Government Websites