Mayo County Council logo
Navigation

Bainistiú Dramhaíola: Tobhach ar Mhálaí Plaisteacha

Tobhach ar Mhálaí Plaisteacha

NA RIALACHÁIN UM BAINISTIÚ DRAMHAÍOLA (TOBHACH COMHSHAOIL) (MÁLA PLAISTEACH)

 

(LEASÚ) (Uimh. 2) 2007

 

Céard é an Taobhach ar Mhálaí Plaisteacha?

De réir an phrionsabail íoc mar a thruaillítear, tá tobhaigh chomhshaoil agus cineálacha eile cánachais agus fóirdheontais chomhshaoil á n-úsáid níos minice agus níos fairsinge anois ar fud an domhain i dtreo spriocanna comhaoil a bhaint amach. Is sampla maith é an tobhach ar mhálaí plaisteacha, a cuireadh i bhfeidhm in Éirinn den chéad uair ar 4 Márta 2002, d'fheidhmiú praiticiúil cáin comhshaoil. Rinneadh leasú ar an reachtaíocht le déanaí. Cáin 22 cent atá ann anois, a ghearrann miondíoltóirí ar chustaiméirí a thógann mála plaisteach agus iad i mbun ceannacháin.

An bhfuil aon díolúine ón tobhach ar mhálaí plaisteacha?

Tá na díolúintí a leanas i bhfeidhm:

(i) málaí plaisteacha a úsáidtear i gcomhair iasc, feoil agus éineoil úr amháin, fad is nach bhfuil na málaí níos mó ná 225mm ar leithead (gan ghuiséid san áireamh), faoi 345mm ar doimhne (guiséid san áireamh), faoi 450mm ar a fhad (lámha san áireamh),

(ii) málaí plaisteacha a úsáidtear i gcomhair éisc, feola éineoil atá pacáistithe cheana féin, fiú más mála plaisteach é an pacáistiú i gceist, fad is nach sáraíonn na málaí na tomhais thuasluaite faoi (i),

(iii) málaí plaisteacha a úsáidtear i gcomhair na n-earraí neamhphacáilte (scaoilte) a leanas: torthaí, cnónna, glasraí, milseogra (arán neamhchlúdaithe san áireamh), táirgí déiríochta, bia cócaráilte (idir the agus fhuar)agus oighear, fad is nach sáraíonn na málaí na tomhais thuasluaite faoi (i).

Má chuirtear earraí eile sna málaí seo, ní mór don mhiondíoltóir an tobhach a ghearradh ar an gcustaiméir.

“Málaí fad do shaoil” / málaí deartha i gcomhair athúsáide

De réir na Rialachán, tá díolúine ón tobhach ar mhálaí plaisteacha atá deartha i gcomhair athúsáide, agus a dhíoltar do chustaiméirí ar chostas 70 cent ar a laghad. Ní ghearrfar an tobhach ar mhálaí den chineál céanna a eisítear saor in aisce in ionad na málaí seo.

Céard atá bainte amach ag an tobhach?

Meastar gur dháiltí timpeall 1.26 míle milliún mála plaisteach in aghaidh na bliana ar chustaiméirí in ionaid miondíola roimh chur i bhfeidhm an taobhaigh. Is ionann é seo agus timpeall 340 mála plaisteach an áitritheoir in aghaidh na bliana. Ó cuireadh an tobhach i bhfeidhm, meastar go bhfuil líon na málaí plaisteacha a dháiltear in aghaidh na bliana laghdaithe go 80 milliún, .i. timpeall 20 mála an áitritheoir in aghaidh na bliana. Ciallaíonn se seo bhfuil laghdú timpeall 95% tagtha ar líon na málaí plaisteacha a dháiltear ar chustaiméirí sna hionaid míondíola.

Ceapadh an tobhach mar bheartas in aghaidh bruscair go príomha. Ina theannta sin, bhí sé mar sprioc tháinisteach aige iompar siopadóireachta na gcustaiméirí a leasú chun sochair. Sular cuireadh i bhfeidhm é, bhí málaí plaisteacha le feiceáil go forleathan, agus ba iadsan ba chiontaí le cuid mhór d’fhadhb an bhruscair. Ní hamhlaidh é a thuilleadh. Díreach mar a laghdaíodh líon na málaí plaisteacha a úsáideadh, tá an laghdú céanna – 95% - tagtha ar líon na bhfadhbanna bruscair a bhaineann le málaí plaisteacha.

Céard a dhéantar leis an airgead a thuilltear ón tobhach ar mhálaí plaisteacha?  

  • Cuirtear fáltais an tobhaigh sa Chiste Comhshaoil, agus caitear an t-airgead seo ar athchúrsáil, ar fheachtais bhruscair agus ar fheachtais eile chun leasa an chomhshaoil.
  • Forbraítear áiseanna na Comhairle Contae chun dramhaíl a ghabháil ar ais, .i. Bainc ‘Fág Anseo’, ionaid fóntas pobail i gcomhair athchúrsála, agus áiseanna aisghabhála ábhar.
  • Cuireann údaráis áitiúla breis béime ar reachtaíocht dramhaíola a chur i bhfeidhm.
  • Maoinítear costais reatha oibriúcháin na n-áiseanna athchúrsála (Bainc ‘Fág Anseo’, ionaid fóntas pobail i gcomhair athchúrsála).
  • Maoinítear feachtais feasachta comhshaoil, ar nós an fheachtais reatha teilfíse ‘Rás in Aghaidh na Dramhaíola’, agus feachtas frithbhruscair na n-údarás áitiúil.

Tá beagán faoi bhun €38 milliún ginte ag an tobhach sna chéad trí bliana ó cuireadh i bhfeidhm den chéad uair é – sin €1 milliún in aghaidh na míosa ó shin ar an meán.

Céard is féidir le custaiméirí a dhéanamh chun an tobhach a sheachaint?

Ba cheart do chustaiméirí a gcuid málaí in-athúsáidte a bhreith leo i gcónaí agus iad ag siopadóireacht – is cuma más earraí grósaera, cruaearraí nó éadaí atá á gceannach acu.

Cén ról atá ag Comhairle Contae Mhaigh Eo i bhforfheidhmiú rialacháin an tobhaigh ar mhálaí plaisteacha?

Déanann na maoir chomhshaoil de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo cigireacht rialta ar mhiondíoltóirí ar fud an chontae chun a chinntiú go gcloíonn siad leis an dlí.

 

 

  More Mayo County Council and Local Government Websites