Mayo County Council logo
Navigation

Ceadúnais Ionaid Dramhaíola

Ceadúnas Ionaid Dramhaíola

Tá dualgas ar Chomhairle Contae Mhaigh Eo faoi na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Ceadúnú agus Clárú Ionaid), 2007 agus na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Ceadúnú agus Clárú Ionaid) (Leasaithe), 2008 ceadúnais dramhaíola nó teastas clárúcháin a eisiúint d’iarratasóirí atá ag iarraidh gabháil do ghníomhaíochtaí diúscartha nó aisghabhála dramhaíola ag áiteanna ainmnithe i Maigh Eo. Caithfear iarratas ar chead a chur chuig Comhairle Contae Mhaigh Eo chun glacadh le dramhaíl tráchtála agus dramhaíl tí in-athchúrsáilte, dramhaíl tógála agus scartála, fo-ithir, boinn, earraí leictreonacha, cadhnraí agus dramhaíl tí srl. ag ionad i Maigh Eo. Ní mór do na hionaid nach bhfuil rialaithe ag Comhairle Contae Mhaigh Eo ceadúnas a fháil ón nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA).

Is coir é ábhair dramhaíola a ghlacadh nó a fhágáil ag ionad dramhaíola nach bhfuil cead an Údaráis Áitiúla nó ceadúnas EPA acu.

Má tá ionad dramhaíola á úsáid agat chun dramhaíl nó earraí in-athúrsáilte a fhágáil nó a aisghabháil, bí cinnte go bhfuil ceadúnas ionad dramhaíola reatha, teastas clárúcháin nó ceadúnas dramhaíola a dtugann cead do na hionaid glacadh le dramhaíl áirithe.

Tá liosta de na hionaid dramhaíola a bhfuil ceadúnas acu i Maigh Eo ar fáil ón nasc thíos. 

Tá foirm iarratais agus cóid EWC ar fáil thíos, ach chun tuilleadh eolais a fháil faoi cheadúnais ionaid dramhaíola nó teastais chlárúcháin déan teagmháil leis an Rannóg Comhshaoil ar 094 902 4444.

Waste Facility Permit Application Form (Béarla)

EWC Codes (Béarla)

 

Clár Ionaid Dramhaíola na nÚdarás Áitiúil

Tá Clár Ionaid Dramhaíola na nÚdarás Áitiúil ar fáil anois ag http://facilityregister.nwcpo.ie/ (nasc seachtrach; osclaítear fuinneog nua)

Ionaid Tógála, Scartála agus Líonta i Maigh Eo (Document)

Ionaid Tógála, Scartála agus Líonta i Maigh Eo (Béarla)
Formats Available:


Ceadúnais Ionaid Dramhaíola agus Teastais Chlárúcháin Bhailí (Document)

Ceadúnais Ionaid Dramhaíola agus Teastais Chlárúcháin Bhailí - Co. Mhaigh Eo - Eanáir 2017 (Béarla)
Formats Available:


Maolú Baol Dóiteáin in Ionaid Dramhaíola (Béarla) (Document)

Chuir an Fóram um Shláinte agus Sábháilteacht san Earnáil Dramhaíola (WISH) na treoirleabhar seo i dtoll a chéile. I measc na bhforas a fuair siad comhairle agus tacaíocht uathu bhí an Cumann um Sheirbhísí Comhshaoil (ESA), an Gníomhaireacht Comhshaoil (EA), Gníomhaireacht na hAlban um Chaomhnú Comhshaoil (SEPA), Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (HSE), Na Saotharlanna um Shláinte agus Sábháilteacht (HSL), Cumann na bPríomhoifigeach Dóiteáin (CFOA), agus An Foras Cairte um Bainistiú Dramhaíola (CIWM) (Béarla).
Formats Available:


An Rannóg Comhshaoil, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Talmhaíochta

An Dara hUrlár, Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094) 902 4444
Contact Form: Déan Gearáin nó Fiosrúchán ar líne
R-phost : Environment@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. go 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. go 5:00 i.n.

  More Mayo County Council and Local Government Websites