Mayo County Council logo

Bainistíocht Dramhaíola: Rialú Bruscair

Rialú Bruscair

Cuireann Comhairle Contae Mhaigh Eo seirbhís rialaithe bruscair ar fáil. Déantar seo trí oideachas agus forfheidhmiú. Tá feachtas scoile ann do pháistí is do dhéagóirí chun fadhb an bhruscair a mhíniú. Eagraítear comórtais agus imeachtaí eile chun aird an phobail a dhíriú ar fhadhb an bhruscair.

Déanann Comhairle Chontae Mhaigh Eo forfheidhmiú ar na dlíthe truaillithe bruscair. Tá triúr ceaptha ag Comhairle Chontae Mhaigh Eo mar mhaoir bhruscair agus córas teachtaireachta teileafóin socraithe acu, más mian leat glaoch saor in aisce agus teachtaireacht a fhágáil maidir le truailliú bruscair.

Glaoigh saor in aisce ar 1800 400 256, nó is féidir glaoch ar 094 9024444 le linn uaireanta oifige agus fios a chur ar an Rannóg Comhshaoil.  Breacaimid síos sonraí an cháis agus tugamaid do na maoir bhruscair iad.  Déanann siadsan iniúchadh ar na gearáin.

Is féidir gearán a dhéanamh faoi thruailliú de shaghas ar bith ar líne chomh maith.

Déan gearán comhshaoil ar líne, nó is féidir do ghearán a sheoladh tríd an bpost chuig an Rannóg Comhshaoil, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

An Dlí

Reachtaíodh an tAcht um Thruailliú Bruscair, 1997 le rialacháin níos géire a fhorfheidhmiú chun déileáil le fadhbanna truaillithe bruscair. Tá an dlí seo leasaithe ó shin ag an Acht um Bainistiú Dramhaíola (Leasú) agus ag an Acht um Chosaint Timpeallachta. Seo thíos príomhfhorálacha na reachtaíochta:

Fíneálacha

Má chaitheann tú bruscar uait in áit phoiblí, d'fhéadfaí fíneál €150 a chur ort ar an láthair, nó fíneáil €3,000 ar a mhéid, sa chúirt. Ní thugtar bruscar ar phíosaí beaga páipéir agus boinn toitíní amháin, ach baineann an téarma le rud ar bith, beag nó mór, atá nó a d'fhéadfadh bheith mímhaiseach amach anseo. Má chiontaítear tú i gcoireanna faoin reachtaíocht seo, tá seans freisin mbeidh ort costais agus caiteachas an údaráis áitiúla a bhain le hiniúchadh a dhéanamh ar an gcoir agus an cás a thógáil os comhair cúirte a íoc. 
 

Bruscar in Áiteanna Poiblí

Más leatsa sealúchas a bhfuil cead isteach ag an phobal ann, nó más tusa atá ina bhun, tá dualgas ort é a choinneáil saor ó bhruscar, cuma cén chaoi ar tháinig an bruscar ann. Baineann seo le chuile áit phoiblí.

Bruscar ar Shealúchas Príobháideach

 Más leatsa sealúchas nó más áititheoir ann thú tá dualgas ort é a choinneáil saor ó bhruscar. Má tá cuid den sealúchas sofheicthe ag an phobal tá dualgas ort é a choinneáil glan ó bhruscar.

Bruscar - Spotaí Dubha

Más leatsa sealúchas nó más áititheoir ann thú agus má tá carn bruscair ann atá sofheicthe ag an phobal is féidir leis an údarás áitiúil ordú a thabhairt duit fáil réidh leis an bhruscar. Tig le bearta réamhchúramacha bheith san ordú seo a chaithfear a chomhlíonadh ionas nach dtarlóidh a leithéid arís.

Má dhiúltaíonn an t-úinéar nó an t-áititheoir gach a n-iarrtar air a dhéanamh, tá cumhacht ag an rialtas áitiúil pé rud is gá a dhéanamh chun an fhadhb a réiteach, agus beidh ar an sealbhóir nó an t-áititheoir na costais uilig a íoc.

Bruscar - Coireanna eile a thagann faoin scáth céanna

  • Dumpáil neamhdhleathach
  • Gan ionad a ghlanadh tar éis féile no ócáid mhór phoiblí (lena n-áirítear an ceantar mórthimpeall an limistéir féin)
  • Tá dualgas ar Ionaid Soghluaiste Mearbhia an áit i bhfoisceacht 100 méadar dá gcuid gnó a choinneáil saor ó  bhruscar
  • Salú ag madraí
  • Fógraí nó comharthaí a chuirtear suas ar chuaillí nó ar fhoirgnimh
  • Níl cead fógráin a chur ar fhuinneoga carr, agus cuireann údaráis áitiúla cosc go minic ar dháileadh fhógráin pháipéir sa tsráid

Glantacháin bruscair:

Moltar do chách comhoibriú lena bpobail agus a gcoistí bailte slachmhara áitiúla, agus iad ag eagrú feachtais ghlanta bruscair ina gceantar. Beidh áthas ar Chomhairle Chontae Mhaigh Eo málaí agus lámhainní a sholáthar chun cuidiú leis an ghlanadh. Teaghmhaigh le d’Oifig Áitiúil chun sonraí a fháil.

Scaob an Salachar

Is cion é salú mhadra a fhágáil in áit phoiblí. Teagmhaigh lenár rannóg comhshaoil chun gléasanna a fháil chun é a thógáil.

An Rannóg Comhshaoil, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Talmhaíochta

An Dara hUrlár, Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094) 902 4444
Contact Form: Déan Gearáin nó Fiosrúchán ar líne
R-phost : Environment@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. go 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. go 5:00 i.n.

  More Mayo County Council and Local Government Websites