Mayo County Council logo
Navigation

Caitheamh Aimsire & Áiseanna: Tránna agus Cóstaí Glasa

Tránna Mhaigh Eo

Seo thíos tá léarscáil de Thránna Mhaigh Eo, a bhfuil Brat Gorm bronnta ar 11 acu.

Léarscáil de 14 thrá i gContae Mhaigh Eo. Gliogáil ar na naisc a leanas chun tuilleadh eolais a fháil fúthu.

Cliara Cuan Oilí An Ros An Mullach Rua Bearna na gCapall An Mhala Raithní Dumha Éige An Bheartrach An Seancheann Dumha Goirt An Caol An Cheathrú Mhór

Tránna Brait Ghoirm i gCo. Mhaigh Eo, 2017

Bhí comóradh ar 31 bhliain de na Gradaim Brait Ghoirm, gradam a thosaigh amach san Fhrainc i 1987, ar siúl ar 21 Bealtaine 2018 in Óstán Martello, Bré, Co. Chill Mhantáin.  Bhí an tUas. Eoghan Murphy, Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil i láthair chun na Gradaim Brait Ghoirm agus Cóstaí Glasa a bhronnadh don bhliain 2018. Bronnadh 149 ngradam san iomlán ar thránna agus muiríní suite in 144 áit timpeall na tíre, agus fuair 5 shuíomh Gradam an Bhrait Ghoirm agus an Chósta Ghlais araon.

Fuair Maigh Eo 12 Bhrat Ghorma as iomlán an 88 Brat Gorm agus 61 Gradam Cósta Ghlais a bronnadh, agus is do na tránna a leanas a fuarthas iad:

Trá Chuan Oilí          Trá an Mhullaigh Rua                 Trá Bhearna na gCapall            Trá Chliara

Trá Dhumha Goirt            Trá an Chaoil                         Trá na Ceathrún Móire           Trá Dhumha Éige

Trá na Coime                  Trá na Beartraí                        Trá na Mala Raithní                 Trá an Rois

agus bronnadh Gradam Cósta Ghlais ar na 7 áit a leanas:

Ceathrú an Uisce               An Chrois, Béal an Mhuirthead

An Tearmann                       An tSraith                            Port an Chlóidh            

Trá Leac an Chaolaigh         Inis Toirc (den chéad uair)     

 

Cúlra Ghradam na mBrat Gorm

Tá scéim na mBrat Gorm do thránna ina cheannródaí maidir le barr feabhais a chur ar uisce snámha le 31 bhliain anuas, toisc go n-aithnítear láithreach é mar shiombal de thrá den scoth. Tá sé i gceist ag an bhfeachtas, atá faoi lánsheol i 46 tír ar fud an domhain, aird an phobal a dhíriú ar thimpeallacht an trá, dea-iompraíocht chomhshaoil a chur chun cinn i measc cuairteoirí ar an trá, agus le dea-chleachtas a spreagadh i measc lucht bainistíochta agus baill foirne tránna agus muiríní.

Tá na critéir a chaithfear a shásamh chun stádas Brait Ghoirm a bhaint amach socraithe ionas go dtagann sé leis an reachtaíocht atá i bhfeidhm i ngach tír. Is féidir a bheith cinnte dá bharr seo go bhfuiltear ag cloí le reachtaíocht, nó i gcásanna áirithe go bhfuil caighdeán níos airde ná sin bainte amach chun Brat Gorm a fháil. Tá scéim na mBrat Gorm in Éirinn riartha ag an Taisce, thar ceann na Fondúireachta um Oideachas Comshaoil (F.E.E.).

Ní mór don údarás a bhainistíonn tránna iarratas a dhéanamh ar son gach trá gach bliain. Déanann coiste idirnáisiúnta na hiarratais a mheas agus beartaíonn siad cé acu na tránna a bhfuil gradam tuillte acu de réir mar a  shásaíonn siad na critéir a leanas:-

(a) Cáilíocht Uisce

(b) Eolas agus Oideachas ar an gComhshaol

(c) Sábháilteacht agus Seirbhísí

(d) Bainistiú Comhshaoil

(a) Cáilíocht Uisce

Tosaíodh ar an samplú uisce don séasúr seo ar 22 Bealtaine 2018.  Déanfar samplú ar bhonn seachtainiúil le linn an tséasúir shnámha, idir thús mhí an Mheithimh agus deireadh mhí Lúnasa. Fógraítear torthaí na samplaí gach seachtain ar chláir fógraí ar gach trá. 

 (b) Eolas agus Oideachas ar an gComhshaol

 • Scaiptear bróisiúir le heolas ar na tránna Brait Ghoirm agus na tránna Cósta Ghlais atá againn.
 • Eagraítear comórtas grianghrafadóireachta gach bliain faoin téama ‘cósta glan’.
 • Is maith iad suíomh idirlín na Comhairle Contae agus taispeántas na leabharlainne mar fhoinsí tosaigh eolais ar ár dtránna.
 • Tá lúb-bhealaí nua rothaíochta ann a théann tríd an Seancheann agus Ceathrú an Uisce, le Siúlóid Náisiúnta Lúibe ar Chliara.
 • Úsáidtar na cláir fógraí ar gach trá chun nuacht is úire a chur in iúl gach seachtain le linn an tséasúir shnámha.
 • Ardaítear feasacht ar chúrsaí comhshaoil le fógraí raidió.

 (c) Sábháilteacht agus Seirbhísí

 • Áiteanna a bhfuil gardaí tarrthála ar fáil, bíonn siad ar dualgas ó 12:00 go 18:30 gach lá i rith mhí Iúil agus Lúnasa agus ag an deireadh seachtaine i mí an Mheithimh.
 • Déanfaidh na gardaí tarrthála atá ar dualgas scrúdú gach lá ar na baoithe tarrthála agus ar an trealamh um shábháilteacht uisce.

 (d)  Bainistiú Comhshaoil agus Áiseanna

 • Tá na tránna seo againn rialaithe ag na fodhlíthe trá a cuireadh i bhfeidhm in 2008.
 • Ní mór ceadúnas a fháil ón gComhairle sula ndíoltar nó sula dtairgtear teagasc ar thránna.
 • Tá leithris, áiseanna athchúrsála, agus áiseanna scaobtha salachair ar fáil ar na tránna Brait Ghoirm uile, agus socruithe maidir le bainistiú bruscair i bhfeidhm ar gach trá.

Cúlra Ghradam na gCóstaí Glasa

Gradam réasúnta nua do thránna is ea Gradam na gCóstaí Glasa, a thugann aitheantas do thránna a bhfuil cáilíocht uisce iontu a shásaíonn caighdeáin uisce snámha an Aontais Eorpaigh, ach a bhfuil timpeallacht nádúrtha gan mhilleadh ag gabháil leo chomh maith. Tugann “timpeallacht nádúrtha gan mhilleadh” le fios go bhfuil carachtar ar leith ag trá mar seo nach bhfeileann don ghnáthleibhéal infrastruchtúir agus dianbhainistíochta a bhíonn i gceist le tránna i dtrá-bhailte traidisiúnta uirbeacha. Léirítear le Gradam Cósta Ghlais go bhfuil an t-uisce glan agus go bhfuil an comhshaol á bhainistiú i gceart.

Tá an Gradam seo bunaithe ar chuspóirí, rud a spreagann ‘dea-chleachtas’ i mbainistiú na dtránna faoin tuath agus a chuireann béim ar rannpháirtíocht an phobail sa bhainistíocht sin.

Clár comhshaoil is ea ‘Cóstaí Glana’ ina n-eagraítear grúpaí deonacha ‘Cúram Cósta’ seisiúin ghlantacháin ar an gcósta, cuireann siad ruaig ar rudaí a bhaineann ó áilleacht an cheantair, feabhsaíonn siad áiseanna, tuairiscíonn siad eachtraí agus téann siad i ngleic le fadhbanna comhshaoil bíodh siad beag nó mór. Oibríonn na grúpaí seo i gcomhar leis an gComhairle Contae chun sárbhainistiú a dhéanamh ar stráicí de chósta chontae Mhaigh Eo.

   

Ceapadh Gradam na gCóstaí Glasa, a táirgeadh den chéad uair in 2008, chun feidhmiú i dteannta le clár na mBrat Gorm. Clár comhshaoil is ea ‘Cóstaí Glana’ ina n-eagraítear grúpaí deonacha ‘Cúram Cósta’ seisiúin ghlantacháin ar an gcósta, cuireann siad ruaig ar rudaí a bhaineann ó áilleacht an cheantair, agus tuairiscíonn siad eachtraí.

Cód Iompair le haghaidh na trá seo (Document)

Comhairle Contae Mhaigh Eo - Cód Iompair le haghaidh na trá seo
Formats Available:


Tránna Mhaigh Eo:

Fo-dhlíthe Trá (Document)

Fo-dhlíthe i bhfeidhm ar thránna Mhaigh Eo (Béarla).
Formats Available:


Tránna Brait Ghoirm - Léarscáil na hÉireann (Document)

Tránna Brait Goirm na hÉireann 2016, ar léarscáil. (Béarla)
Formats Available:


Cóstaí Glasa - Léarscáil na hÉireann (Document)

Tránna Cóstaí Glasa na hÉireann 2016 - ar léarscáil. (Béarla)
Formats Available:


Tránna Mhaigh Eo

An Rannóg Comhshaoil
An Dara hUrlár
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Teileafón : (094) 9024444
R-phost : environment@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. go 1:00 i.n. agus 2:00 r.n. go 5:00 i.n

  More Mayo County Council and Local Government Websites