Mayo County Council logo
Navigation

Trá na Mala Raithní

Trá na Mala Raithní

Fáilte go dtí an Mhala Raithní, ceann de na Tránna Brait Ghoirm atá ar chósta Chontae Mhaigh Eo. Tá an trá seo, a bhfuil an-tóir uirthi, suite siar ó dheas ó bhaile na Mala Raithní féin.

Éanlaith

Limistéar inspéise ó thaobh eolaíochta

Critéir le haghaidh Trá Brait Ghoirm

Tuilleadh eolais

 

Éanlaith

Seo a leanas roinnt de na héin is coitianta a fheictear ar an trá:

 • Broigheall
 • Seaga

Lapairí:

 • Naoscach
 • Pilibín
 • Roilleach

Geabhróga:

 • Geabhróg
 • Geabhróg Artach
 • Geabhróg Scothdhubh

Faoileáin:

 • Faoileán Bán
 • Saidhbhéar
 • Sleibhín
 • Droimneach Mór
 • Droimneach Beag
 • Faoileán Scadán

Limistéar inspéise ó thaobh eolaíochta

Cnoc na Mala Raithní

Tá clampa cáiliúil de fhraochmhá mheánmhuirí anseo, planda nach bhfásann in Éirinn lasmuigh de Chontae Mhaigh Eo. Fásann an fhraochmhá mheánmhuirí ar imeall an chladaigh anseo, díreach os cionn an mhuirisce, áit a bhfaightear carrán muirisce agus feamainn talún. I measc na gcrann sa choill seo fásann an bheith, an sceach gheal agus an chaorthann, agus fásann an coll, an cuileann, an seiceamóir agus an fhuinseog níos faide ar aghaidh, lastuas den iarnród nach n-úsáidtear a thuilleadh. Fásann corrchrann darach ann chomh maith. Tá féar cumhra, féar an chinn bháin, giúnach mór agus néalfartach i measc an fhlóra ar an talamh. Faightear cineálacha iomadúla éagsúla raithní agus luibheanna coillearnaí sna háiteanna a luíonn faoin scáth. Léiríonn an caonach agus an t-aelus a fhásann ann chomh maith go bhfuil an choill suite in iarthar an chontae. Is suntasach é éagsúlacht na héanlaithe atá sa choill. Tá an cíorbhuí, an meantán mór, an meantán earrfhada, an snag, an cuilire liath, agus an ceolaire sailí ar fad feicthe istigh ann.

Muirisce na Mala Raithní

Forbraíodh an muirisce seo sa limistéar ciúin scáthach taobh thiar de thrá na Mala Raithní. Tugtar suntas dó de bharr a ghréasáin chasta draenála . Fásann speicis tipiciúla d'fhéar sa bháinseach ar an muirisce - rabhán, slánlus mara, féar muirisce, luachra agus seiscí, agus falcaire mara mar shampla, agus lus na gloine agus blide mhara níos gaire don fharraige. Úsáideann roinnt éanlaithe cladaigh an muirisce le haghaidh beathú agus chun scíth a ligean, ach dóchúil go bhfuil sé róchúng le húsáid ag ealtaí móra. Tá muiriscí beaga anseo is ansiúd timpeall chósta Chuan Mó, ach is annamh a fhaightear ceann chomh mór leis seo. Tá an t-athrú iomlán ó uisce go talamh le feiceáil ann chomh maith. Tá leagan amach a chuid claiseanna an-neamhchoitianta, ach tá fíorbheagán log le feiceáil an dromchla. Is díol spéise ó thaobh na héiceolaíochta é tionchar na dianinnilte, rud a chrandaíonn na plandaí ar fad agus nach ligeann do roinnt mhaith acu dul faoi bhláth.

Machairí Mara

Is ar an gcósta thiar a fhaightear machairí mara - machairí íseal, réidh, sceirdiúla gainimh. Is éard atá sna machairí mara ná cumasc de ghaineamh siliciúil a tháinig ó thill agus ó dhríodar oidhreach, agus gaineamh cailcreach a rinneadh as sliogáin a mhair ar an ardán amach ón gcósta. Is minic a fhaightear na tránna seo idir lomáin charraige nó i gcuain bheaga idir chinn tíre. Aithnítear imeall na trá ón droim clocha duirlinge nó droim duirleoige de ghnáth, agus dumhcha taobh thiar de. Taobh thiar de na dumhcha faightear machaire le fána éadrom, agus is léiriú ar aois an mhachaire é uillinn na fána sin. Braitheann leibhéal an mhachaire ar an maoschlár thíos faoi. Dá bhrí sin, is iomaí machaire a luíonn faoi thuile uisce i rith an gheimhridh. Luíonn scairp chun na farraige ar teorainn idir an machaire mara agus an talamh laistiar de. Machaire cósta atá go hiomlán faoi bhrat fásra is ea machaire mara, agus is iad muiríneach agus táithean na cineálacha féir is coitianta ann. Fásann magairlíní i gcorráit chomh maith. Tá ról tábhachtach ag an innilt i gcruthú an mhachaire mara, agus coinníonn sé cothromaíocht idir na plandaí sainiúla ann.

Duirlingí Stoirme

Is le linn stoirmeacha a bhíonn cumas creimeacháin na dtonn ar an leibhéal is airde, ach is ag an am céanna a chruthaítear duirlingí stoirme. Caitear clocha duirlinge, duirleoga agus bolláin suas ar an gcladach le teannadh, agus titeann siad níos faide ón bhfarraige ná leibhéal na hardtaoide rabharta de ghnáth. Laghdaíonn gairbheacht an ábhair seo tionchar na cúlchaise, agus dá bhrí sin ní scuabtar mórán den ábhar ar ais síos i dtreo na farraige. Nuair a mhaolaíonn an stoirm fágtar na bolláin mar a bhfuil siad, i bhad ó bhreith na farraige. Ní dhéantar scagadh ar an ábhar seo de réir toirte riamh, rud a fhágann éagsúlacht mhór i dtoirt an ábhair ar an duirling.  Maolaíonn agus míníonn scríobach na dtonn agus an ábhair fuaidrithe san uisce roinnt de na clocha agus na bolláin.

Gráinne Mhaol agus Muintir Uí Mháille

Bhí an ceantar ar fad idir Acaill agus deisceart Chuan Mó - Cliara san áireamh - i seilbh mhuintir Uí Mháille tráth. Tá an caisleán is fearr le Gráinne Mhaol suite ar Chliara. Tiontaíodh an caisleán ina stáisiún gharda an chósta sa bhliain 1831, ach is fédir an caisleán féin a aithint fós. Is in aice leis an Mala Raithní atá daingean eile de chuid mhuintir Uí Mháille - Caisleán Ros Tuirc - suite.

Critéir le haghaidh Trá Brait Ghoirm

 • Bunriachtanais i leith cháilíocht an uisce a chomhlíonadh
 • Ceal dramhaíola tionsclaí a bhaineann le camras
 • Plean comhshaoil maidir le forbairt agus úsáid limistéar an chósta
 • Ceal rian d'olltruailliú ó ola, ó ghníomhaíochtaí daoine, ná ó fhoinsí eile.
 • Ceal rian follasach de thruailliú hidreacarbóin.
 • Foláirimh phrasa don phobal i gcás ollthruailliú nó contúirtí eile.
 • Clár eolais faoi shuíomhanna nó speicis sa cheantar atá faoi chosaint a bheith ar an trá.
 • Clár eolais faoi cháilíocht an uisce snámha agus faoin mBrat Gorm a bheith ar an trá.
 • 5 ghníomhaíocht a bhaineann le hoideachas comhshaoil a chur ar fáil don phobal.
 • Clár eolais le rialacháin na trá agus cód iompraíochta a bheith ar an trá.
 • Dóthain boscaí bruscair a chur ar an trá chun é a choinneáil glan.
 • An trá a ghlanadh go rialta.
 • Cosc ar champáil / tiomáint gan chead / dumpáil ar an trá.
 • Bealach éasca agus sábháilte isteach a bheith ag an trá.
 • Cosc ar ghníomhaíochtaí siamsaíochta ar an trá a chuireadh éinne ar an trá i gcontúirt.
 • Dóthain leithris ghlana phoiblí le diúscairt rialaithe camrais  bheith ann.
 • Dóthain gardaí tarrthála nó trealaimh tharrthála a bheith ann.
 • Caithfidh garchabhair a bheith ar fáil ar an trá.
 • Caithfidh teacht na madraí agus ainmhithe eile clóis ar an trá a shrianadh agus a rialú.

Tuilleadh eolais

Más mian leat tuilleadh eolais a fháil ar an gceantar - ar na nithe is díol spéise ann do thurasóirí nó ar imeachtaí a bheidh ar siúl ann mar shampla - breathnaigh ar na naisc atá luaite thíos:

www.discoverireland.ie

www.mayo.ie

www.destinationwestport.com

www.met.ie (le haghaidh tuar reatha aimsire)  

Trá na Mala Raithní - Léarscáil & Eochair Eolais (Document)

Trá na Mala Raithní - Léarscáil & Eochair Eolais (Béarla)
Formats Available:


Trá na Mala Raithní - Siúlóid lúibe Chnoc an Amhairc ag an Mala Raithní


(Comhshaol)
Trá na Mala Raithní - Siúlóid lúibe Chnoc an Amhairc ag an Mala Raithní

Trá na Mala Raithní - Siúlóid lúibe Chnoc an Amhairc ag an Mala Raithní-read the full story.

Posted: 20/03/2013

Tránna Mhaigh Eo

An Rannóg Comhshaoil
An Dara hUrlár
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Teileafón : (094) 9024444
R-phost : environment@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. go 1:00 i.n. agus 2:00 r.n. go 5:00 i.n

  More Mayo County Council and Local Government Websites