Mayo County Council logo
Navigation

Feirmeoirí

Feirmeoireacht i gContae Mhaigh Eo

Oibríonn agus cónaíonn sciar mór de phobal Mhaigh Eo i gceantracha tuaithe agus cois farraige. Is chun críocha talmhaíochta a úsáidtear formhór na talún sa chontae, agus tá geilleagar an chontae ag brath go mór ar an earnáil seo.

Is i gceantracha tuaithe agus cois farraige a fhaightear na príomhacmhainní nádúrtha dá bhfuil againn chomh maith, mar aon le háiseanna tábhachta caithimh aimsire, fóntais pobail, turasóireachta agus seandálaíochta.

Cuirtear eolas ar fáil sa chuid seo dár suíomh idirlín chun tacú le feirmeoirí an comhshaol a chosaint.

Traschomhlíonadh (Document)

Dhearaigh Teagasc an leabhar oibre seo chun feirmeoirí a chur ar an eolas faoi na dualgais atá acu faoi Thraschomhlíonadh. Tá sé i gceist aige cuidiú le feirmeoirí fadhbanna a d’fhéadfadh a bheith acu lena gcuid feirmeacha a aithint. Ní chlúdaítear gach gné den Traschomhlíonadh sa theoirleabhar seo. Tá liosta iomlán de na seicliostaí atá ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara do na Riachtanais Bainistíochta Reachtúla uile ar fáil ar shuíomh idirlín na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar www.agriculture.gov.ie nó ó d’oifig áitiúil Teagasc. (Leagan Béarla).
Formats Available:


An Rannóg Comhshaoil, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Talmhaíochta

An Dara hUrlár, Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094) 902 4444
Contact Form: Déan Gearáin nó Fiosrúchán ar líne
R-phost : Environment@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. go 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. go 5:00 i.n.

  More Mayo County Council and Local Government Websites