Mayo County Council logo

Foilseacháin

Dréacht-Fhodhlíthe um Rialú Reiligí (Document)

Is féidir aighneachtaí a dhéanamh i dtaobh na ndréacht-fhodhlíthe ach iad a chur i scríbhinn agus a leagan isteach faoi dhúnadh na hoifige ag 5 i.n. ar an 12 Iúil 2017.
Formats Available:


Táillí i ndáil le hachomharc faoin Acht um Thruailliú Aeir, 1987, arna leasú

Tá sé de chúram ag an GCC (Gníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil) anois achomhairc a phróiseáil i ndáil le ceadúnais eisithe faoin Acht um Thruailliú Aeir.  Bhí an Bord Pleanála freagrach as an méid seo tráth, ach aistríodh chuig an GCC é ar 31 Lúnasa 2015 ar chur i bhfeidhm an Acht Comhshaoil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2015.

Chun tuilleadh eolais a fháil i leith na n-achomharc seo, agus faoin táille chuí atá dlite, breathnaigh ar an gcuid sin de shuíomh idirlín an GCC a bhaineann le hAchomhairc faoin Acht um Thruailliú Aeir, http://www.epa.ie/licensing/air/actappeals/

Conas a bheith i d'úinéir madra níos fearr

Is coir faoin Acht um Thruailliú ó Bhruscar 1997 (leasuithe) gan glanadh suas i ndiaidh do mhadra má dhéanann sé salachar in áit phoiblí. Is crá croí é salachar madraí ata fágtha ar chosáin, ar bhóithre, i bpáirceanna pobail agus in áiteanna poiblí eile, agus d’fheadfadh sé ina chúis le fadhbanna sláinte.

Tá bileog eolais dár teideal “Conas a bheith i d’úinéir madra níos fearr” curtha i dtoll a chéile ag Comhairle Contae Mhaigh Eo, a bhfuil eolas ann ar gach gné de chúram madraí.

Conas a bheith i d’Úinéir Madra níos fearr

Dramhbhia agus an Feirmeoir (Document)

Dramhbhia agus an Feirmeoir (Béarla).
Formats Available:


Dramhbhia agus Lucht Gnó (Document)

Dramhbhia agus Lucht Gnó (Béarla).
Formats Available:


Bileog Eolais faoin Lá Athúsáide - Béal an Átha (Document)

Bileog Eolais faoin Lá Athúsáide - Ionad Athchúrsála Bhéal an Átha (Béarla).
Formats Available:


Fo-dhlíthe Chomhairle Contae Mhaigh Eo um Stóráil, Léiriú agus Bailiúchán Dramhaíola Tí agus Tráchtála, 2012 (Document)

Fo-dhlíthe Chomhairle Contae Mhaigh Eo um Stóráil, Léiriú agus Bailiúchán Dramhaíola Tí agus Tráchtála, 2012 (Béarla).
Formats Available:


Dramhaíl Gharáiste (Document)

Tugtar cuntas simplí sa threoirleabhar thíos ar na bearta a chaithfidh gach úinéar garáiste a thógáil chun a ngnó a reáchtáil ar bhealach neamhdhíobháileach don timpeallacht, agus airgead a shábháil ag an am céanna. (Béarla).
Formats Available:


Láithreacha Líonta Talún agus Athchúrsála ag Doire an Iomaire agus Ráth Ruaín (Document)

Sonraí maidir leis na hionaid fóntas pobail agus láithreacha líonta talún atá ag Comhairle Contae Mhaigh Eo agus Doire an Iomaire agus Ráth Ruaín (Béarla)
Formats Available:


Láthair Líonta Talún Dhoire an Iomaire - Uaireanta Oscailte (Document)

Uaireanta oscailte na láithreach líonta talún ag Doire an Iomaire
Formats Available:


Treoirleabhar Deachleachtais an EPA (Document)

Is éard atá sa treoirleabhar deachleachtais seo ná comhairle shimplí maidir le haisghabháil ar bhealach sábháilte agus neamhdhíobháileach don timpeallacht coimeádáin fholmha táirgí cosanta plandaí, nó coimeádáin táirgí plandaí / coimeádáin PPP mar a thugtar orthu uaireanta. Eascraíonn na coimeádáin fholmha as úsáid táirgí cosanta plandaí ar nós luibhicíde, lotnaidicíde, fuingicíde ar bharra nó ar fhéarach. Ní áirítear ach coimeádáin PPP atá sruthlaithe trí huaire agus bainistithe de réir na dtreoracha deachleachtais seo seo mar dhramhaíl neamhghuaiseach. (Béarla).
Formats Available:


Glasaigh an Ócáid (Document)

Leideanna chun an ócáid atá á eagrú agat a ghlasú - Comhairle i dtaobh deachleachtais chomhshaoil d'fhéilte agus imeachtaí cultúrtha. (Béarla).
Formats Available:


Liosta na nOibritheoirí Deimhnithe Tuaslagóirí (Document)

Liosta na nOibritheoirí Deimhnithe Tuaslagóirí (Béarla).
Formats Available:


Staidéar Náisiúnta Uisce (Document)

Staidéar Náisiúnta Uisce (Béarla).
Formats Available:


Láthair Líonta Talún Ráth Ruaín - Uaireanta Oscailte (Document)

Uaireanta oscailte na láithreach líonta talún ag Ráth Ruaín.
Formats Available:


Tuairisc ar na sciorrthaí talún ag Dún Ceartáin, Gleann an Ghad, Barr na Coilleadh agus Poll an tSómais Co. Mhaigh Eo. (Document)

Tuairisc ar na sciorrthaí talún ag Dún Ceartáin, Gleann an Ghad, Barr na Coilleadh agus Poll an tSómais Co. Mhaigh Eo. (Béarla).
Formats Available:


Tuairisc ar na sciorrthaí talún ag Dún Ceartáin, Gleann an Ghad, Barr na Coilleadh agus Poll an tSómais, Co. Mhaigh Eo - Aguisín 7 (Document)

Tuairisc ar na sciorrthaí talún ag Dún Ceartáin, Gleann an Ghad, Barr na Coilleadh agus Poll an tSómais, Co. Mhaigh Eo - Aguisín 7 (Béarla).
Formats Available:


Fodhlíthe Chomhairle Contae Mhaigh Eo um Stóráil, Léiriú agus Bailiúchan Dramhaíola Tí agus Tráchtála, 2012 (Document)

Fodhlíthe Chomhairle Contae Mhaigh Eo um Stóráil, Léiriú agus Bailiúchan Dramhaíola Tí agus Tráchtála, 2012 (Béarla).
Formats Available:


Na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Feithiclí a bhfuil a ré caite), 2006 (Document)

Na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Feithiclí a bhfuil a ré caite), 2006 (Béarla).
Formats Available:


Na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Pacáistiú), 2003 (Form)

Foirm Iarratais chuig Comhairle Contae Mhaigh Eo le haghaidh clárúchán tosaigh faoi Alt 11(1) de na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Pacáistiú), 2003.
Formats Available:


Cúrsaí Uisce - Cáipéis Comhairliúcháin Phoiblí (Document)

Céard é do bharúil faoin gcaoi is fearr dúinn uiscí áitiúla a bhainistiú chun an stádas ard a éilítear orainn ag Creat-treoir Uisce an AE a bhaint amach? (Béarla).
Formats Available:


Cáilíocht Uisce (Document)

Tuairisc ar cháilíocht an uisce óil i Maigh Eo. (Béarla).
Formats Available:


Staidéar Uisce - 16/12/2002 (Document)

Cáipéis faoin Staidéar Náisiúnta Uisce (Béarla).
Formats Available:


Dréachtphlean Bainistíochta Abhantrach an Iarthair (Document)

Dréachtphlean Bainistíochta Abhantrach an Iarthair (Béarla).
Formats Available:


Gairdín Glas (Document)

Treoirlíne chun tabhairt faoi ghairdín gan cheimiceáin agus ar chostas réasúnta. (Béarla).
Formats Available:


Glan go Glas (Document)

Ní mór táirgí glantacháin a úsáid chun caoi a choinneáil ar an teach sa bhaile agus chun tinneas a choinneáil ó dhoras. I dteannta le cuma níos fearr a bheith ar an teach, rud nach féidir a shéanadh, tá sé tábhachtach deannach, ailléirginí, agus cúiseanna tinnis a ruaigeadh chomh maith chun áit shábháilte taobh istigh a chothabháil. (Béarla).
Formats Available:


Liosta na mBailitheoirí Dabhcha Séarachais i Maigh Eo (Document)

Liosta na mBailitheoirí Dabhcha Séarachais i Maigh Eo (Béarla)
Formats Available:


An Rannóg Comhshaoil, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Talmhaíochta

An Dara hUrlár, Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094) 902 4444
Contact Form: Déan Gearáin nó Fiosrúchán ar líne
R-phost : Environment@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. go 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. go 5:00 i.n.

  More Mayo County Council and Local Government Websites