Mayo County Council logo

Na Rialacháin maidir le Fuílleach Bia

Fuílleach BiaTáimid uile ciontach as!

Táimid uile ciontach as dramhbhia a dhéanamh – bíodh sé sa bhaile, ar scoil, ag an obair nó nuair a théimid amach chun ithe.

Caitear an dramhbhia seo uile nach mór sa bhosca bruscair, ach cé go ndéantar múirín as cuid de, téann formhór de chuig an láithreán líonta talún. Eisíonn an bia seo meatán agus gáis eile nuair a lobhann sé sa láithreán líonta talún. Anuas ar an drochbholadh a thagann uaidh, déanann na gáis seo an-dochar don chiseal ózóin.

Cuireann an gnáth-theaghlach in Éirinn tuairim is €700 amú in aghaidh na bliana ar bhia nach n-itear. D’fhéadfadh roinnt teaghlaigh breis is €1,000 a chur amú! Tá sé dochreidte nuair a smaoiníonn tú air; an méid sin bia agus airgid curtha amú.  Samhlaigh na laethanta saoire a d’fhéadfá a bheith agat leis an airgead sin seachas bia a chaitheamh sa bhosca bruscair!

Príomhchineálacha bia a chuirtear amú

Tá sé léirithe anois gurb iad na cinealácha bia is minice a chaitear amach ná:

 • Arán
 • Úlla
 • Prátaí
 • Sailéid – caithimid amach beagnach 50% dá gceannaímid!
 • Feoil agus éisc
 • Iógart agus bainne
 • Leatháin agus dipeanna

Breathnaigh ar www.stopfoodwaste.ie (nasc seachtrach) chun tuilleadh eolais a fháil ar an gcaoi is fearr bia a ordú, a cheannach, a choinneáil agus a ullmhú sa chaoi go laghdófar an méid a chuirtear amú.

Na Rialacháin um Bainistiú Dramhbhia Tí

Dramhbhia Tí – Seirbhís Araidí Donna á cur ar fáil i Maigh Eo ó mhí Iúil 2014

 Tá Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Dramhbhia Tí agus Bithdhramhaíl), 2013 (I.R. Uimh. 71 de 2013) i bhfeidhm anois.  Tá sé mar aidhm ag na rialacháin nua seo daoine a spreagadh chun dramhbhia tí a scagadh ó ghnáthdhramhaíl agus a dhiúscairt ar bhealach ar leith. Caitheann teaghlaigh Éireannacha amach tuairim is an tríú cuid d'iomlán an bhia a cheannaíonn siad.

Beidh dualgais nua ar theaghlaigh agus ar bhailitheoirí dramhaíola araon faoi na rialacháin seo. Ní mór do theaghlaigh a gcuid dramhbhia a scagadh ón ngnáthdhramhaíl, agus é a chur ar fáil le bailiú as féin. Tá sé de rogha acu chomh maith múirín a dhéanamh d’fhuílleach bia sa bhaile, nó é a bhreith leo féin chuig ionad údaraithe cóireála (leithéidí ionaid fóntais pobail nó ionaid díleáite anaeróbaigh).
  
Níl cead ag teaghlaigh dramhbhia a chaitheamh sa bhosca bruscair a théann chuig an láithreán líonta talún má tá seirbhís bailithe dramhbhia – scagtha mar a ghintear é – ar fáil ina gceantar féin.

Tá sé de dhualgas ar bhailitheoirí dramhaíola seirbhís bailiúcháin ar leith a chur ar fáil i gcomhair dramhbhia tí.

Tá seirbhís na n-araidí donna á cur ar fáil de réir a chéile, ag tosú ar 1 Iúil 2013.  Seo a leanas an clár ama ina dtiocfaidh éifeacht leis na rialacháin:

 • 1 Iúil 2013 – ionaid daonra ina gcónaíonn breis is 25,000 duine;
 • 31 Nollaig 2013 – ionaid daonra ina gcónaíonn breis is 20,000 duine;
 • 1 Iúil 2014 – ionaid daonra ina gcónaíonn breis is 10,000 duine (Béal an Átha & Caisleán an Bharraigh san áireamh);
 • 1 Iúil 2015 – ionaid daonra ina gcónaíonn breis is 1,500 duine; agus
 • 1 Iúil 2016 – ionaid daonra ina gcónaíonn breis is 500 duine.

Beidh araidí donna ar fáil i bhformhór na mbailte móra agus sráidbhailte faoi mhí Iúil 2016. Ní fhágfar ach corráit lasmuigh de scóp na seirbhíse seo - ionaid fíorbheaga daonra nó oileáin bheaga mar shampla - áiteanna nach mbeadh sé indéanta, chun leasa an chomhshaoil nó go mbeadh sé ró-chostasach cineálacha éagsúla dramhaíola a bhailiú ar seal iontu.

Ó 1 Iúil 2014 ní bheidh cead ag teaghlaigh i mbailte Chaisleán an Bharraigh agus Bhéal an Átha a gcuid dramhbhia a chur san bhosca bruscair a théann chuig an láithreán líonta talún. Ní mór fuílleach bia (nach bhfuil múirín á dhéanamh de) a chur san araid dhonn. Tá an t-eolas ar fad a bheadh uait i dtaobh úsáid d’araide doinne ar fáil ar www.brownbin.ie.

Dramhbhia i gCúrsaí Gnó

Na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Dramhbhia) 2009 (Rialacháin um Dhramhbhia i gCúrsaí Gnó)

Is é Treoir an Aontais Eorpaigh maidir le Líonadh Talún an cháipéis a stiúrann reachtaíocht na hÉireann ó thaobh cúrsaí dramhaíola de. Cuireann an Treoir seo iallach orainn méid na dramhaíola a chuirimid i láithreáin líonta talún a laghdú. Ní mór dúinn chomh maith, laghdú mór a chur ar mhéid na dramhaíola in-bhithmhillte a chuirimid i láithreáin líonta talún roimh mhí Iúil 2010. De réir na Straitéise Náisiúnta um Dhramhaíl In-bhithmhillte, caithfear 36% den dramhaíl in-bhithmhillte a choinneáil amach ó láithreáin líonta talún in 2010. Díríonn na rialacháin - a tugadh isteach i mí na Nollag 2009 - ar an earnáil tráchtála, agus tá sé i gceist acu gnólachtaí a spreagadh chun dramhaíl a scagadh óna thús, agus chun aird a dhíriú ar na húsáidí fóinteacha atá ag fuílleach bia. Tagann na Rialacháin i bhfeidhm go hiomlán ar 1 Iúil 2010. Ón dáta seo amach, ní bheidh cead ag an gcuid is mó de ghnólachtaí fuílleach bia a chur sa bhosca bruscair.

Cuirtear iallach ar na dreamanna is mó a ghineann fuílleach bia - foirgnimh Stáit ina n-ullmhaítear bia, bialanna agus caféanna, soláthraithe bia the, díoltóirí réamhchúirte, ceaintíní, óstáin agus tithe móra lóistín, ospidéil, ollscoileanna, aerphoirt, ollmhargaidh, agus soláthraithe eile bia - dramhaíl a scagadh ionas go mbeifear in ann na hábhair éagsúla a bhailiú ar seal. Is féidir leis na na táirgeoirí seo an fuílleach bia a chur ar aghaidh chuig saoráid ceadaithe cóireála, nó an bia a chóiriú ar a áitreabh féin, faoi réir formheasa. Ní mór d'eagraithe de roinnt seóanna trádála cloí leis na Rialacháin chomh maith, agus Plean Bainistíochta Dramhbhia a ullmhú.

Ceisteanna Coitianta, ullmhaithe ag an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil.

Ceisteanna Coitianta

www.foodwaste.ie (nasc seachtrach)

Waste Management (Food Waste) Regulations 2009 - Information Leaflet

Waste Management (Food Waste) Regulations 2009 - Brochure

Waste Management (Food Waste) Regulations 2009 - Regulations

An Rannóg Comhshaoil, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Talmhaíochta

An Dara hUrlár, Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094) 902 4444
Contact Form: Déan Gearáin nó Fiosrúchán ar líne
R-phost : Environment@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. go 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. go 5:00 i.n.

  More Mayo County Council and Local Government Websites