Mayo County Council logo

Tionscadal Caomhnaithe na nGabhlán Gaoithe

Swift Conservation Project

Tionscadal Caomhnaithe na nGabhlán Gaoithe

Tagann an gabhlán gaoithe – Apus Apus – ar imirce ó dheisceart na hAfraice chuig an Eoraip chuile mhí Aibreáin le pórú anseo. Tagann tuairim is 15,000 gabhlán gaoithe go hÉirinn le pórú, ach tá laghdú breis is 40% tagtha ar an líon seo le 15 bliain anuas.

Tá an gabhlán gaoithe ar liosta ómra na hÉireann ó thaobh an chaomhantais de, de bharr an laghdaithe mhóir atá ag teacht ar an daonra póraithe díobh.
Is maith le gabhláin ghaoithe a neadacha a dhéanamh i bhfoirgnimh arda, seanfhoirgnimh go háirithe, áit is féidir leo dul isteach faoi na sceimhleacha nó taobh thiar den éadanchlár agus nead a dhéanamh ar bharr an bhalla faoin díon. Tá siad i mbaol na spásanna neadaithe seo a chailliúint áfach.  Is iondúil anois do dhaoine atá ag cur caoi ar sheanfhoirgnimh teicnící agus ábhair nua-aimseartha a úsáid chun foirgnimh a dhéanamh níos éifeachtaí ó thaobh fuinnimh de, ach coinnítear na héin amach óna suíomhanna neadaithe dá bharr. Tá na gabhláin ghaoithe ag cailliúint a gcuid suíomhanna neadaithe de réir mar a dhéantar athchóiriú ar sheanfhoirgnimh nó mar a thógtar foirgnimh nua ina n-áit, agus laghdaítear an líon díobh ann dá bharr.

Tá tionscadal caomhnaithe na ngabhlán gaoithe dar teideal 'Save Our Swifts' curtha ar bun ar champas GMIT i gCaisleán an Bharraigh, ina ndéanfar boscaí neadaithe a fheistiú ar an gcampas chun tuilleadh spásanna póraithe a thabhairt dóibh chomh maith le haird a tharraingt orthu. Is féidir breathnú ar gach a bhfuil ag tarlú sna boscaí neadaithe ach dul chuig suíomh idirlín GMIT agus féachaint ar an gcraoladh beo uaidh.

Bíonn gabhláin ghaoithe le fáil i bhfomhór na mbailte móra in Éirinn. Bheadh sé thar a bheith indéanta boscaí neadaithe a fheistiú chun suíomhanna nua póraithe a thabhairt dóibh chomh maith leis na cinn atá ann a chaomhnú, chun iad a choinneáil slán amach anseo. Mholfaimis do na bailte móra uile a gcionsa  dhéanamh chun gabhláin ghaoithe na hÉireann a shábháil.  

Is féidir cóip den leabhrán “We are Swifts - We are in Trouble" a fháil ach ríomphost a sheoladh chuig lynda.huxley@gmit.ie.

An Rannóg Comhshaoil, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Talmhaíochta

An Dara hUrlár, Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094) 902 4444
Contact Form: Déan Gearáin nó Fiosrúchán ar líne
R-phost : Environment@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. go 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. go 5:00 i.n.

  More Mayo County Council and Local Government Websites