Mayo County Council logo

Cur i bhFeidhm Reachtaíocht Chomhshaoil

Rannóg um Fhorfheidhmiú Reachtaíocht Chomhshaoil

Sa bhliain 2004 bhunaigh Comhairle Chontae Mhaigh Eo an Rannóg um Fhorfheidmiú Reachtaíocht Chomhshaoil chun go gcoinneofaí níos fearr leis na rialacha dramhaíola. Bunaíodh an fhoireann seo chun forfheidhmiú na n-achtanna seo a leanas a chur i gcrích: na hAchtanna Bainistíochta Dramhaíola 1996-2003, an tAcht um Thruailliú Aeir 1987 agus na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce) 1977 agus 1990. San fhoireann seo tá dream dúthrachtach a bhfuil scileanna éagsúla acu san obair, faoi stiúir bainisteoirí sinsearacha. Ina measc tá innealtóir feidhmitheach, oifigigh fhorfheidhmithe, maoir bhruscair, chomh maith le foireann theicniúil agus riaracháin.

Spriocanna maidir le forfheidhmiú

Tá sé i gceist ag na maoir chomhshaoil féachaint chuige go leanfar go dlúth leis na rialacháin seo ag comhlachtaí agus tithe cónaithe araon. Gríosóidh Comhairle Contae Mhaigh Eo daoine agus comhlachtaí dea-chleachtais a chruthú a laghdóidh ar bhaol truaillithe don timpeallacht. Ach má thugann na maoir chomhshaoil faoi deara go bhfuil duine nó comhlacht ar bith atá beag beann ar na rialacháin agus go bhfuil trailliú comhshaoil ag tarlú dá bhárr, úsáidfidh an fhoireann forfheidhmithe gach cumhacht atá acu chun féachaint chuige go ndéileáilfear leo mar is cóir. 

Tá sé ar an chloch is mó ar phaidrín Chomhairle Contae Mhaigh Eo an timpeallacht áitiúil a chosaint agus a fheabhsú trí féachaint chuige go gcomhlíontar na rialacháin dramhaíola. D'fhéadfá cuidiú linn anseo trí insint dúinn faoi dramhaíl atá dumpáilte go neamhdhleathach nó trí chinntiú go bhfuil an ceadúnas cuí ag an té a bhailíonn do chuid dramhaíola.

Féach, más é do thoil é, ar shuíomh idirlín na hOifige Náisiúnta um Cheadanna Bailithe Dramhaíola www.nwcpo.ie nó glaoigh ar 057 9357428. Is féidir aon eolas ar mhaith leat a thabhairt faoi rún faoi dhumpáil neamhdhleathach nó cúrsaí comhshaoil a chur faoi bhráid Chomhairle Contae Mhaigh Eo ach glaoch ar an líne speisialta 1800 400 256.

Má tá gearán ar bith agat faoi chleachtais neamhdhleathacha bainistíochta dramhaíola i do cheantar féin, téigh i dteagmháil le duine ar bith de na maoir chomhshaoil ag (094) 9024444.

Cuireann na maoir chomhshaoil rompu na rialacha comhshaoil a chur i bhfeidhm trí na cláracha seo a leanas:

  • Cigireacht agus fiosriúcháin sna gearáin éagsúla comhshaoil a thagann chun solais.
  • Faireachas ar dhaoine a bhfuiltear amhrasach futhu agus fianaise a fháil.
  • Ag obair leis an Gharda Síochána ag seicphointí bóthair.
  • Ag freagairt do na gearáin a thagann ón phobal faoi dhumpáil neamhdhleathach, faoi bhruscar a chaitheamh, faoi dhramhaíl a dhó gan chead, agus faoi charranna tréigthe.
  • Tá teilifís chiorcaid iata in úsáid chun fianaise a fháil ar dhaoine a úsáideann ionaid dhumpála neamhdhleathacha, a bhailíonn dramhaíl gan chead, agus ar úinéirí talún a thugann cead dumpála go neamhdhleathach ar a gcuid talún.
  • Cigireacht ar áitribh thráchtála, féachaint an bhfuil na rialacháin dramhaíola á gcoinneáil.
  • Cigireacht rialta ar chonraitheóirí agus ionaid oibre féachaint an bhfuil na coinníollacha riachtanacha á leanúint.
  • Glacann oideachas agus eolas timpeallachta príomhpháirt i gcur i bhfeidhm na hoibre seo trí chomhoibriú le hOifigeach Feasachta Comhshaoil de chuid na Comhairle, Sharon Cameron.
  • Téann na maoir bhruscair ar thurais chigireachta rialta ar fud an chontae. 
  • Déileáil le gearáin ón bpobal faoi chúrsaí comhshaoil (Dó dramhaíola, dumpáil mhídhleathach, truailliú uisce, bailiú dramhaíola gan chead, suíomhanna neamhcheadaithe srl.)

An Rannóg Comhshaoil, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Talmhaíochta

An Dara hUrlár, Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094) 902 4444
Contact Form: Déan Gearáin nó Fiosrúchán ar líne
R-phost : Environment@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. go 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. go 5:00 i.n.

  More Mayo County Council and Local Government Websites