Mayo County Council logo

Bailiú Dramh-Mhiotail


(Comhshaol)
Fógra do ghrúpaí phobail, scoileanna, eagraíochtaí spóirt agus grúpaí eile. Tá ar ghrúpaí a bhfuil ar intinn acu imeacht bailithe dramh-mhiotail a reáchtáil ina gceantar teagmháil a dhéanamh leis an Rannóg Comhshaoil i gComhairle Contae Mhaigh Eo roimh ré, chun an imeacht sin a chlárú.

Bailiú Dramh-Mhiotail-read the full story.

Posted: 25/04/2012

Nuacht ón Rannóg Comhshaoil

Rannpháirtíocht an Phobail: Aithint Uiscí Snámha


(Comhshaol)
Rannpháirtíocht an Phobail: Aithint Uiscí Snámha

Rannpháirtíocht an Phobail: Aithint Uiscí Snámha-read the full story.

Posted: 06/06/2018

Bailiúchán de Dhramhaíl Ghuaiseach Tí ar an 14 Aibreán


(Comhshaol)
Beidh bailiúchán saor in aisce de dhramhaíl ghuaiseach tí ar siúl ar an Satharn, an 14 Aibreán in Ionad Fóntas Pobail Ráth Ruaín idir 9 r.n. agus 1 i.n.

Bailiúchán de Dhramhaíl Ghuaiseach Tí ar an 14 Aibreán-read the full story.

Posted: 06/06/2018

Athchúrsáil Crann Nollag


(Comhshaol)
Iarrtar ar éinne ar mhaith leo leas a bhaint as an tseirbhís saor in aisce seo, a bhfíorchrann Nollag a fhágáil ag aon cheann de na haonaid a leanas faoin Satharn, 20 Eanáir 2018.

Athchúrsáil Crann Nollag-read the full story.

Posted: 18/12/2017

Uaireanta Oscailte Ionad Fóntas Pobail Ráth Ruaín, Nollaig 2017


(Comhshaol)
Seo thíos na huaireanta a mbeidh Ionad Fóntas Pobail Ráth Ruaín ar oscailt i rith na Nollag, 2017.

Uaireanta Oscailte Ionad Fóntas Pobail Ráth Ruaín, Nollaig 2017-read the full story.

Posted: 15/12/2017

Uaireanta Oscailte na Nollag, Ionad Fóntas Pobail Dhoire an Iomaire


(Comhshaol)
Seo thíos na huaireanta a mbeidh Ionad Fóntas Pobail Dhoire an Iomaire ar oscailt i rith na Nollag, 2017.

Uaireanta Oscailte na Nollag, Ionad Fóntas Pobail Dhoire an Iomaire-read the full story.

Posted: 17/09/2013

Ócáid bailithe Dramhaíola Guaisí Tí ag Doire an Iomaire


(Comhshaol)
Beidh dramhaíl ghuaiseach tí á bailiú ag Doire an Iomaire gach lá ón 29 Samhain go dtí an 1 Nollaig 2017 idir 8.00 r.n. agus 4.30 i.n.

Ócáid bailithe Dramhaíola Guaisí Tí ag Doire an Iomaire-read the full story.

Posted: 28/11/2017

Dúshlán Uaschúrsála


(Comhshaol)
Dúshlán Uaschúrsála 2017

Dúshlán Uaschúrsála-read the full story.

Posted: 28/11/2017

Giobail Gháifeacha


(Comhshaol)
Buail isteach chuig do shiopa carthanais áitiúil le linn na míosa athúsáide atá ar siúl le linn mhí Dheireadh Fómhair.

Giobail Gháifeacha-read the full story.

Posted: 28/11/2017

Fainic na Bréagbhailitheoirí Dramhaíola


(Comhshaol)
Céard is féidir leat a dhéanamh lena chinntiú go bhfaightear réidh le do dhramhaíl ar bhealach cuí?

Fainic na Bréagbhailitheoirí Dramhaíola-read the full story.

Posted: 28/11/2017

Dréacht-Fhodhlíthe um Rialú Reiligí


(Comhshaol)
Más mian leat aighneachtaí a dhéanamh i dtaobh na ndréacht-fhodhlíthe ní mor iad a dhéanamh i scríbhinn agus a leagan isteach faoi dhúnadh na hoifige ag 5 i.n. ar an 12 Iúil 2017.

Dréacht-Fhodhlíthe um Rialú Reiligí-read the full story.

Posted: 15/06/2017

Bailiúchán Dramhaíl Théagartha Tí


(Comhshaol)
An Satharn, 17 Meitheamh 2017 sa seanláithreán líonta talún, Acaill, idir 10.00 r.n. - 3.00 i.n.
(Cas i dtreo Dhumha Goirt ón mbóthar as Bun an Churraigh go dtí an Caol)


Bailiúchán Dramhaíl Théagartha Tí-read the full story.

Posted: 09/06/2017

Clár Áitiúil 21: Ciste Comhpháirtíochta Comhshaoil 2017


(Comhshaol)
Modh Iarratais
Ba chóir iarratas a dhéanamh díreach chuig Comhairle Contae Mhaigh Eo. Tá an fhoirm iarratais ar fáil ar líne ag http://www.mayococo.ie/ga/Seirbhisi/Comhshaol/Foirmeacha/

Ní mór d’iarratais a bheith curtha faoi bhráid Chomhairle Contae Mhaigh Eo faoi 5 i.n. ar an 23 Meitheamh 2017 ar a dhéanaí.
An Oifig Comhshaoil, Athrú Aeráide agus Talmhaíochta
Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
Caisleán an Bharraigh


Clár Áitiúil 21: Ciste Comhpháirtíochta Comhshaoil 2017-read the full story.

Posted: 18/05/2017

Dréachtphlean Bainistíochta Abhantraí


(Comhshaol)
An bhfuil cáilíocht d'uiscí áitiúla tábhachtach duit?

Dréachtphlean Bainistíochta Abhantraí-read the full story.

Posted: 18/05/2017

Cósta Cruthúil - Ag cosaint ár dtránna, farraigí agus fiadhúlra muirí


(Comhshaol)
Cén áit: GMIT, Caisleán an Bharraigh
Cén uair: Déardaoin, 6 Aibreán 2017 ó 7.30 i.n. - 9.30 i.n.

Sraith imeachtaí do phobail cois farraige is ea seó bóthair Cósta Cruthúil, agus tá na himeachtaí seo á reáchtáil fud fad chósta na hÉireann. Tionól atá i gceist leo, do na daoine sin uile a bhfuil spéis acu i gcaomhnú an chósta, na bhfarraigí agus an fhiadhúlra muirí seo againn.


Cósta Cruthúil - Ag cosaint ár dtránna, farraigí agus fiadhúlra muirí-read the full story.

Posted: 25/04/2017

An Feachtas um Pobail níos Glaine, 2017


(Comhshaol)
Ní mór foirmeacha iarratais comhlánaithe maille le grianghraif a tógadh sular tugadh faoin obair, a sheoladh chuig ccc@mayococo.ie faoin Aoine, 28 Aibreán 2017.


An Feachtas um Pobail níos Glaine, 2017-read the full story.

Posted: 25/04/2017

Blobanna d’Ola Phailme aimsithe ar thránna na hÉireann


(Comhshaol)
Tá scéalta faighte le roinnt seachtaine anuas faoi iarmhar olúil soladach ar dhath bán nó bánliath, cosúil lena bhfuil sa ghrianghraf thíos, a bheith tagtha i dtír ar thránna na hÉireann.

Blobanna d’Ola Phailme aimsithe ar thránna na hÉireann-read the full story.

Posted: 01/03/2017

Saorthrádáil Éireann


(Comhshaol)
Seirbhís idirlín is ea Saorthrádáil Éireann (FreeTrade Ireland) a dearadh chun daoine a spreagadh agus chun ligint dóibh earraí tí agus gnó a úsáid ar an athuair.

Is ón aip Dublin Free Trade a forbraíodh an tseirbhís, atá ar bun anois ó 2006 agus atá saor in aisce agus ar fáil do chách.

Tá an tseirbhís á fairsingiú anois go leibhéal náisiúnta, agus is léiriú sin ar a éifeachtaí is atá sé ag leibhéil éagsúla, ina measc:

- Cosaint na timpeallachta trí earraí a athúsáid
- Costais diúscartha dramhaíol a laghdú d'úsáideoirí
- Daoine a ghríosadh chun úsáid níos fearr a bhaint as acmhainní tí agus gnó
- Saolré agus luach earraí a fheabhsú trína úsáid
- Cuidiú le stíl maireachtála níos inbhuanaithe a chruthú do mhuintir na hÉireann
- Athrú a chur ar ár gcuid nósanna i dtaobh diúscairt dramhaíola

Tionscnamh poiblí is ea Free Trade Ireland. Cuireadh an suíomh idirlín ar bun le maoiniú ón Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, agus tá sé á mhaoiniú ar bhun leanúnach ag na hÚdaráis Áitiúla in Éirinn.

I measc na gnéithe atá ar shuíomh idirlín Free Trade Ireland tá:
- Rannóga ar leith le haghaidh earraí atá á dtairiscint agus atá á lorg agus le haghaidh earraí tí agus earraí gnó;
- Catagóirí agus fochatagóirí cuimsitheacha earraí gur féidir teacht ar eolas go héasca;
- Dhá chineál cuntas ar fáil d'úsáideoirí 'tí' agus úsáideoirí 'gnó' faoi seach, chun freastal ar a riachtanais éagsúla;
- Léarscáileanna idirghníomhacha agus roghnú slí chun é a chur ar chumas úsáideoirí a fheiceáil cén áit go díreach a bhfuil rudaí ar fáil
- Socruithe slándála cothrom le dáta


Saorthrádáil Éireann-read the full story.

Posted: 17/09/2013

Coinnítear cuntas ar ghluaiseacht bonn leis na Rialacháin um Boinn agus Boinn Dramhaíola .


(Comhshaol)
Tá feachtas ar bun ag Comhairle Contae Mhaigh Eo chun eolas ar na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Boinn agus Boinn Dramhaíola), 2007, a scaipeadh i measc an phobail. Cuireadh scéim nua i bhfeidhm ag tús na bliana 2008 a réitigh an bealach do chóras rianaithe bonn agus bonn dramhaíola faoi stiúr thionscal na mbonn, agus tá sí á cur i bhfeidhm ar fud na tíre faoi láthair. Tá sé i gceist ag an scéim seo gluaiseacht bonn a leanúint ó chuirtear ar mhargadh na hÉireann iad go dtí go dtagann siad go deireadh a saol.

Coinnítear cuntas ar ghluaiseacht bonn leis na Rialacháin um Boinn agus Boinn Dramhaíola .-read the full story.

Posted: 09/10/2013

Goid dramh-mhiotail


(Oidhreacht)
Goid WEEE, cadhnraí agus dramh-mhiotail a chosc.

Goid dramh-mhiotail-read the full story.

Posted: 09/10/2013

Scéim nua athchúrsála earraí leictreacha fógartha ag WEEE Éireann


(Comhshaol)
Is féidir an t-aonad taistil seo a shocrú taobh istigh agus tá sé ar fáil do scoil, gnólacht, nó eagraíocht ar bith ar mhian leo bailiúchán WEEE (dramhthrealamh leictreach agus leictreonach) saor in aisce a eagrú.

Scéim nua athchúrsála earraí leictreacha fógartha ag WEEE Éireann-read the full story.

Posted: 09/10/2013

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites