Mayo County Council logo

Coinnítear cuntas ar ghluaiseacht bonn leis na Rialacháin um Boinn agus Boinn Dramhaíola .

Déanann Rialcháin na mBonn gluaiseacht bonn a leanúint i dtreo tuilleadh acu a threorú chun athchúrsála.

Tá feachtas ar bun ag Comhairle Contae Mhaigh Eo chun eolas ar na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Boinn agus Boinn Dramhaíola), 2007, a scaipeadh i measc an phobail. Cuireadh scéim nua i bhfeidhm ag tús na bliana 2008 a réitigh an bealach do chóras rianaithe bonn agus bonn dramhaíola faoi stiúr na hearnála bonn, agus tá sí á cur i bhfeidhm ar fud na tíre faoi láthair. Tá sé i gceist ag an scéim seo gluaiseacht bonn a leanúint ó chuirtear ar mhargadh na hÉireann iad go dtí go dtagann siad go deireadh a saol.

Cuirtear tuairim is 3 mhilliún bonn ar an margadh in aghaidh na bliana agus meastar go ngintear 35,000 tona de bhoinn dramhaíola in Éirinn gach bliain. Agus í ag labhairt faoin scéim nua bainistithe bonn seo, bhí an méid a leanas le rá ag Sharon Cameron, Oifigeach Feasacht Comhshaoil le Comhairle Contae Mhaigh Eo: “Cuirtear an méid sin bonn ar an margadh gach bliain go raibh géarghá le bealach chun gluaiseacht na mbonn seo a leanúint. Faoi na Rialachán um Bainistiú Dramhaíola (Boinn agus Boinn Dramhaíola), a tháinig i bhfeidhm ag tús na bliana 2008, tá córas rianaithe bonn againn anois atá an-eagraithe agus an-chruinn. Is chun leasa an chomhshaoil atá na rialacháin seo ag feidhmiú agus muid ag súil le tuilleadh bonn, atá ina n-acmhainn luachmhar, a threorú chun athchúrsála trína leanúint tríd an margadh.  Beifear ag súil chomh maith leis an truailliú timpeallachta a tharlaíonn nuair a dhéantar iad a dhiúscairt ar bhealach míchuí a laghdú.”

Faoin gcomhaontú a socraíodh le tionscail na mbonn, tá Scéim Comhlíontachta um Ghníomhachtaí Aisghabhála Bonn (TRACS) curtha ar bun at Cumann Thionscal Bonn na hÉireann (ITIA). Oibríonn idir tháirgeoirí, mhiondhíoltóirí, agus bhailitheoirí boinn dramhaíola i dtionscal na mbonn, agus is é ról TRACS iniúchadh a dhéanamh ar ghluaiseacht na mbonn idir na páirtithe éagsúla seo. Ar nós scéimeanna eile a leagann freagracht ar an táirgeoir, is iad na páirtithe leasmhara sa tionscal a mhaoineofar chóras TRACS.

De réir na rialachán, tá oibleagáidí orthu siúd a chuireann boinn ar fáil in Éirinn, idir dhéantúsóirí, mhórdhíoltóirí, sholáthraithe, thrádálaithe, mhiondhíoltóirí, agus lucht bailithe boinn dramhaíola. Is féidir díolúine a fháil ó na hoibleagáidí seo má ghlactar páirt i scéim dheonach comhlíontachta atá á reáchtáil ag foras formheasta – TRACS.

Is iomaí leas is féidir a bhaint as boinn dramhaíola a bhfuil a ré caite. Bíonn grabhróga boinn an-úsáideach i gcásanna áirithe - i gclóis súgartha, mar easair do chapaill, nó ar pháirceanna peile. Is ábhar luachmhar chomh maith é an chruach a tharrtháiltear ó na boinn athchúrsáilte. Ina theannta sin, is féidir boinn a atráchtáil, agus ní úsáideann an próiseas seo ach 33% den mhéid ola a d’úsáidfí chun bonn nua a dhéanamh. Dá bhrí sin, sábháiltear suas le 56 litre ola gach uair a dhéantar bonn trucaile a atráchtáil.  Tá bealaí fíora eile ann ina n-úsáidtear boinn ar an athuair – úsáideann feirmeoirí iad chun clúdach sadhlais a dhaingniú agus ar chéanna mar gharda báid.

Tá sé tógtha san áireamh go mbaintear úsáid fhiúntach as boinn dramhaíola i gcásanna éagsúla, ar fheirmeacha mar shampla. Tá socruithe déanta faoi na rialacháin mar sin a cheadaíonn d'fheirmeoirí líon áirithe bonn a choinneáil chun plaisteach sadhlais a dhaingniú. Tá cead acu suas le hocht mbonn a stóráil in aghaidh gach méadair chearnaigh d’achar urláir an chairn sadhlais atá acu, gan é a bheith orthu cead dramhaíola a fháil.

Ní mór do dhaoine eile a dteastaíonn boinn dramhaíola uathu le haghaidh tograí fírinneacha athúsáide, ar nós ar chéanna, cead a fháil ón údarás áitiúil roimh ré. Is ceann de roinnt scéimeanna in Éirinn faoi láthair a leagann freagracht ar an táirgeoir é an córas rianaithe bonn seo. I measc na scéimeanna rathúla eile atá ann tá an ceann do dhramhthrealamh leictreach agus leictreonach, plaisteach feirme agus feithiclí a bhfuil a ré caite.

 

Tá tuilleadh eolais ar fáil ó Sharon Cameron, Oifigeach Feasachta Comhshaoil

Comhairle Contae Mhaigh Eo, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

Teil: 094 9047360.Posted: 09/10/2013
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites