Mayo County Council logo
Navigation

Sraithchomórtas 'Beart in aghaidh Bruscair'

Sraithchomórtas 'Beart in aghaidh Bruscair'

Tá an comórtas seo oscailte do choistí bailte slachtmhara agus grúpaí pobail i ngach baile agus sráidbhaile i gContae Mhaigh Eo. Thosaigh an comórtas i mí Aibreáin agus lean sé ar aghaidh go dtí mí Dheireadh Fómhair 2017. Sraithchomórtas atá ann .i. téann na bailte agus na sráidbhailte i ngach grúpa in iomaíocht lena chéile gach mí.

Dúshlán leanúnach is ea rialú agus cosc bruscair i gContae Mhaigh Eo. Beart amháin atá sonraithe i bPlean Bainistithe Bruscair an Chontae is ea comhoibriú le grúpaí pobail agus le grúpaí deonacha. Tá sé i gceist againn na gradaim seo a chur chun cinn agus a fhairsingiú roimh dheireadh thréimhse an phlean seo.

Roinneadh na hiontrálaithe sna catagóirí a leanas:

 

Grúpa B                      Bailte níos lú (daonra 500 - 1000)

Grúpa C                      Sráidbhailte móra (daonra <500)

Grúpa D                      Sráidbhailte níos lú

 

Grúpa B        Buaiteoir          Sruthair

                     2ú háit              Cill Mheáin

                     3ú háit              Baile an Daighin

 

  Grúpa C1       Buaiteoir          Muine Chonalláin                    

                        2ú háit              Achadh Ghobhair

                        3ú háit              An Baile Glas

 

  Grúpa C2       Buaiteoir        An Clochar         

                        2ú háit            An Pháirc

                        3ú háit            An Corrán Buí

Grúpa D           Buaiteoir        Cill Chiaráin          

                        2ú háit            Bearna Chearúill

                        3ú háit            Inis Bigil

 

Comórtas 'Pobal in aghaidh Bruscair'

Tá an comórtas seo oscailte do Choiste Bailte Slachtmhara agus Grúpaí Pobail i ngach baile i gCo. Mhaigh Eo.  Cuireadh tús leis an gcomórtas i mí Aibreáin agus lean sé ar aghaidh go dtí mí Mheán Fómhair 2014.

Baile Uí Fhiacháin

Crois Mhaoilíona

Béal Átha na Muice

Béal Easa

Baile an Róba

Béal an Mhuirthead

Baile Chathail

Béal Átha hAmhnais

An Rannóg Comhshaoil, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Talmhaíochta

An Dara hUrlár, Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094) 902 4444
Contact Form: Déan Gearáin nó Fiosrúchán ar líne
R-phost : Environment@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. go 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. go 5:00 i.n.

Naisc faoi thrácht

  More Mayo County Council and Local Government Websites