Mayo County Council logo

Plean Bainistíochta Abhantrach an Iarthair

Plean Bainistíochta Abhantrach an Iarthair - Leagan Deiridh (Document)

An leagan deiridh de Phlean Bainistíochta Abhantrach an Iarthair (Béarla)
Formats Available:


An Chreat-treoir Uisce


(Comhshaol)
Is trí Rialacháin na gComhphobal Eorpach um Beartas Uisce a rinneadh an Chreat-treoir Uisce a thrasuigh i nDlí na hÉireann sa bhliain 2003. Leag na rialacháin seo roinnt spriocdhátaí síos i dtaobh an phróisis pleanála don abhantrach.
Píosa tábhachtach reachtaíochta ón AE is ea an treoir seo, a bhfuil sé i gceist aige feabhas a chur ar an timpeallacht uisce seo againne. Éilíonn sé ó rialtais cur chuige úr uileghabhálach a ghlacadh i dtaobh bhainistíocht uiscí a dtíortha féin. Baineann sé le haibhneacha, locha, screamhuisce, inbhir agus uiscí cósta. Ní mór dó a bheith mar sprioc ag baillstáit uisce de chaighdeán maith a bhaint amach ina gcuid uiscí ar fad faoi 2015, agus a chinntiú nach dtagann meath ar chaighdeán aon uisce.
Chun cuidiú le bainistíocht éifeachtach ar chur i bhfeidhm an Chreat-treoir Uisce rinneadh an tír a roinnt in ocht gCeantar Abhantraí. Tá Maigh Eo mar chuid d'Abhantrach an Iarthair.


An Chreat-treoir Uisce-read the full story.

Posted: 09/09/2013

An Rannóg Comhshaoil, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Talmhaíochta

An Dara hUrlár, Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
An Meal
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : (094) 902 4444
Contact Form: Déan Gearáin nó Fiosrúchán ar líne
R-phost : Environment@mayococo.ie
Oscailte: 9:00 r.n. go 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. go 5:00 i.n.

  More Mayo County Council and Local Government Websites