Mayo County Council logo

Truailliú Solais

Tá buntáistí ag bréagshoilse, gan aon agó, agus is deacair anois a bheith dá n-uireasa sa bhaile, ag an obair, ar na bóithre , nó muid i mbun ár gcuid caitheamh aimsire. Ach mar sin féin, d’fhéadfadh bréagshoilse a bheith ina chúis le truailliú solais nuair a úsáidtear an iomarca iad nó ar bhealach míchuí. Ní heol do go leor daoine go bhfuil tionchar dochrach ag truailliú soilse ar an gcomhshaol, ar ár sláinte, ar fhiadhúlra agus ar an aeráid (de thoradh cur amú fuinnimh).

Áirítear mar thruailliú solais:

• Dallrú – solas ró-gheal a chuireann isteach ar na súile
• Loinnir spéire – gealadh na spéire os cionn ceantair ar áitiú, dath oráiste air de ghnáth
• Solas fánach – solas a thiteann áit nach raibh sé beartaithe nó nach bhfuil gá leis
• Tranglam – grúpaí soilse atá geal, mearbhlach agus iomarcach

Ar an dea-uair, tá sé breá éasca fáil réidh le truailliú soilse go sciobtha. Seo a leanas roinnt bearta simplí is féidir linn uile a dhéanamh chun truailliú solais a sheachaint:

• Déan cinneadh i dtaobh an achair a bhfuil tú ag iarraidh a chur faoi sholas, agus ná cuir soilse ann nach bhfuil gá leo
• Ná húsáid soilse atá ró-gheal; tá bolgáin ar 300 nó 500 vata ró-láidir mar shoilse slándála thart ar an teach. Is fearr bolgáin ar 150 vata, a shábhálfaidh idir airgead agus fhuinneamh.
• Sa chás go bhfuil tú ag úsáid soilse LED, bí cinnte nach mó ná 3,000 an dath-theocht (kelvin) acu. Bíonn tionchar diúltach aige seo ar fhiadhúlra agus ar chúrsaí sláinte araon.
• Ná fág soilse ar lasadh nuair nach bhfuil siad ag teastáil. Smaoinigh ar bhraiteoirí atá dírithe agus feistithe go maith a chur isteach.
• Nuair atá tuilshoilse á shocrú agat, bí cinnte nach dtiteann an solas ach ar an limistéar atá ina chall.
• Smaoinigh ar shoilse le cochall nó cumhdach a úsáid ionas nach sceitear solas i dtreo na spéire nuair nach gá.
• Bí cúramach nach ndírítear soilse ar shealúchas daoine eile ná isteach i bhfuinneoga - d’fhéadfadh a leithéid cur isteach go mór ar dhaoine agus iad a ghríosadh chun gearáin.
• Caith súil ar do chuid soilse oíche féin go rialta – an bhfuil an limistéar sin amháin a bhfuil solas de dhíth air faoi sholas?

Céard ba cheart duit a dhéanamh má tá tú thíos le truailliú solais?
Má tá truailliú solais ó chomharsa, áitreabh tráchtála nó foirgneamh poiblí ag cur isteach ort, is fearr go minic teagmháil dhíreach a dhéanamh leis an té i bhfeighil na soilse sin. Tarlaíonn sé go minic nach mbíonn a fhios ag daoine go bhfuil a gcuid soilse ag cur isteach ar dhaoine eile.

Tuilleadh eolais:
Tá treoirlínte ar fáil maidir le truailliú solais a choinneáil faoi smacht (bileog eolais ar fáil thíos).

Chun eolas a fháil faoi spéir dhorcha agus faoin obair atá ar bun ag Cumann Idirnáisiúnta na Spéire Dorcha, breathnaigh ar www.darksky.org.

De rogha air sin, is féidir teagmháil a dhéanamh le grúpa pobail na Spéire Dorcha i Maigh Eo ach ríomhphost a sheoladh chuig mayodarksky@gmail.com nó breathnaigh ar an leathanach Facebook acu facebook.com/mayodarkskies.

Truailliú Solais (Document)

Céard is Truailliú Solais ann? (Béarla)
Formats Available:


  More Mayo County Council and Local Government Websites