Mayo County Council logo

Staitéis Aoisbhá Mhaigh Eo, 2016-2020

Mayo Age Friendly Strategy 2016 - 2020 (Béarla)

An Scéim Athnuachana Baile agus Sráidbhaile, 2017

Léiriú Spéise:

Tá Comhairle Contae Mhaigh Eo ag iarradh ar bhailte agus sráidbhailte a bhfuil spéis acu a bheith san áireamh don Scéim Athnuachana Baile agus Sráidbhaile, 2017 an spéis sin a léiriú dóibh.

Is é príomhaidhm na Scéime Athnuachana Baile agus Sráidbhaile, 2017 ná barr feabhais a chur ar gheilleagair ár mbailte agus sráidbhailte faoin tuath.  Dá bhrí sin, beifear ag cuartú iarratas a mholann imeachtaí a bhfuil buntáistí soiléire eacnamaíochta acu don bhaile nó sráidbhaile, seachas imeachtaí a rachaidh chun leasa an phobail amháin.

Déanfaidh Comhairle Contae Mhaigh Eo measúnacht ar na Léirithe Spéise uile a fhaightear, agus roghnóidh siad 15 díobh le cur ar aghaidh chuig an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta le faomhadh.

Ní féidir ach aon iarratas amháin le haghaidh aon bhaile ar leith a chuir chuig an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta. Ní chuirtear as an áireamh, áfach, iarratais a chuimsíonn roinnt gnéithe éagsúla a thacaíonn ar an iomlán le hathnuachan an bhaile nó sráidbhaile.

Clúdóigh na deontais suas le 80% de chostas iomlán an tionscadail, agus ní mór don bhfuílleach a bheith clúdaithe ag ranníocaíochtaí comhchineáil (10%) agus ranníocaíocht airgid tirim (10% ar a laghad). Is é €20,000 a deontas is lú atá ar fáil, agus €100,000 an t-uasmhéid a bhronnfar.

Tá na critéir meastóireachta agus an córas scórála leagtha amach sa cháipéis ‘Town & Village Renewal Scheme 2017 – Scheme Outline’ ar fáil thíos.

Ní mór Léirithe Spéise a leagadh isteach ar an bhfoirm oifigiúil, agus iad a chur faoi bhráid Declan Turnbull, an tOifigeach um Fhorbairt Chomhtháite agus Phobail, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Teach an Chéadrais, An Móinín Bradach, Caisleán an Bharraigh, faoi 5 i.n. ar an Aoine, 26 Bealtaine 2017. Ní ghlacfar le léirithe spéise ina dhiaidh sin.

Tá an fhoirm oifigúil um Léiriú Spéise, mar aon le Breac-chuntas ar an Scéim Athnuachana Baile agus Sráidbhaile, 2017, ar fáil ón seoladh thuasluaite, ar an ríomhphost ó dturnbull@mayococo.ie, nó ar líne ó na naisc a leanas:

Town & Village Renewal Scheme Outline 2017 (Béarla)

Town & Village Renewal Scheme Expression of Interest form 2017.docx (Béarla)

Scéim na nÁiseanna Caipitiúla Pobail, 2017

Iarratais á lorg faoi Scéim na nÁiseanna Caipitiúla Pobail, 2017.

Tá Comhairle Contae Mhaigh Eo, i gcomhpháirt leis an gCoiste um Fhorbairt Pobal Áitiúil Mhaigh Eo atá ag feidhmiú thar ceann na Roinne Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil, ag lorg iarratas ó ghrúpaí pobail agus deonacha faoi Scéim na nÁiseanna Caipitiúla Pobail, 2017. Is í cuspóir na Scéime seo ná pobail a fheabhsú, míbhuntáistí a ruaigeadh, agus comhtháthú sóisialta a spreagadh ar bhonn áitiúil trí dheontais bheaga chaipitiúla a chur ar fáil.

€1,000 in aghaidh an tionscadail an t-uasmhéid a chuirfear ar fáil faoin scéim, agus €64,000 atá sa chiste iomlán. Tá tionscadail nó codanna de thionscadail a bhfuil gné caipitiúil leo incháilithe do mhaoiniú: fearas oifige, acmhainní do thionscadail, áiseanna taighde, fearas éifeachtúlachta fuinnimh srl. mar shampla. (Breathnaigh ar na treoirnótaí chun tuilleadh eolais a fháil).

Príomh-Spriocghrúpaí agus Réimsí
Tabharfar tús áite d’iarratais a bhaineann go sonrach leis na grúpaí no leis na téamaí a leanas:

 • Daoine óga
 • Daoine breacaosta
 • Inimircigh
 • Teifigh
 • Lucht siúil
 • Iar-phríosúnaigh agus clanna príosúnach/iarphríosúnach
 • Tionscadail a spreagann spéis i gcúrsaí cultúrtha
 • Tionscadail a chuireann cothromaíocht chun cinn
 • Tionscadail forbartha pobail
 • Tionscadail a chuireann comhtháthú chun cinn
 • Tionscadail atá incháilithe faoi cholúin Chlár Éire Ildánach 2017-2022
 • Daoine faoi mhíchumas

Ba chóir do thionscadail a léiriú go réitíonn siad le Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail Mhaigh Eo (Gliogáil anseo lena fháil; Leagan Béarla) agus ba chóir do ghrúpaí atá ag déanamh iarratais a bheith cláraithe le Gréasán Rannpháirtíochta Pobail Mhaigh Eo. www.mayoppn.net

Is féidir treoirnótaí agus foirmeacha iarratais a íoslódáil ó na naisc a leanas, nó a fháil ón Rannóg um Fhorbairt Chomhtháite agus Phobail, Comhairle Contae Mhaigh Eo – Teil:  094 9047545 Ríomhphost: pgeraght@mayococo.ie.

Is é 5 i.n. ar an 30 Meitheamh 2017 an spriocdháta le haghaidh iarratas.  Ní ghlacfar le hiarratais ina dhiaidh sin.

CFS Application form 2017 Mayo (PDF Format) (Béarla)

CFS Application form 2017 Mayo (MS Word Format) (Béarla)

CFS Application Guidelines 2017 Mayo (PDF Format) (Béarla)

CFS Application Guidelines 2017 Mayo (MS Word Format) (Béarla)

Coiste um Fhorbairt Pobal Áitiúil Mhaigh Eo

Creat is ea Plean Eacnamaíoch agus Pobal Áitiúil Mhaigh Eo ina n-aithníonn na saincheisteanna a bhaineann le heacnamaíocht agus le pobail áitiúla Chontae Mhaigh Eo, agus is é a chuireann forbairt eacnamaíoch agus phobail i bhfeidhm ar bhealach a thagann le pleananna agus straitéisí níos forleithne ar nós na dTreoirlínte um Pleanáil Réigiúnach do Réigiún an Iarthair, 2010-2022, agus Plean Forbartha Contae Mhaigh Eo, 2014-2020. 

Mayo Local Committee Development Committee (Leagan Béarla)

Mayo Local Economic & Community Plan (Leagan Béarla)

Gréasán Rannpháirtíochta Pobail Mhaigh Eo

PPN Information Evenings (Béarla)

Tháinig Gréasán Rannpháirtíochta Pobail Mhaigh Eo (GRP) i bhfeidhm in áit Fhóram Pobail Contae Mhaigh Eo ag deireadh na bliana 2014.

Tugann an gréasán deis agus bealach don phobal agus d'eagraíochtaí pobail agus deonacha an raidhse tuarimí agus spéiseanna éagsúla atá acu a chur in iúl agus a chur faoi bhráid an Rialtais Áitiúil.
Is é aidhm an Ghréasáin ná an pobal a spreagadh chun páirt a ghlacadh sa phróiseas cinnteoireachta áitiúla agus bealach a chur ar fáil lena dhéanamh amhlaidh.  Ina theannta sin, tá sé i gceist acu tacaíocht ghníomhach a thabhairt do ghrúpaí atá ar imeall an tsochaí agus ábhair choitianta bhuartha a aithint agus obair i dtreo polasaithe áitiúla a leasú ina dtaobh.
Tabharfaidh an GRP an pobal níos cóngaraí don phróiseas cinnteoireachta agus déanta polasaithe ag leibhéal áitiúil, agus is tríd an GRP is mó a dhéanfaidh Comhairle Contae Mhaigh Eo teagmháil leis an bpobal agus leis na hearnálacha deonacha, cuimsithe shóisialta agus comhshaoil, gan dochar a dhéanamh d’aon phróiseas eile comhairliúcháin.

Forbairt Chomhtháite agus Phobail

Pobal Feasta Mhaigh Eo, 2016

Community Futures Logo

Tá Pobal Feasta Mhaigh Eo ag glacadh le hiarratais ó Oibrithe Deonacha um Tacaíocht Pobail chun cuidiú le pobail Plean Gníomhaíochta Pobail do Phobal Feasta Mhaigh Eo a ullmhú.  Beifear ag súil go n-oibreoidh Oibrithe Deonacha Tacaíochta go dlúth leis an Grúpa Stiúrtha áitiúil.

Seo a leanas tuilleadh cáipéisí a bhaineann leis an ábhar seo: (leaganacha Béarla)

Community Futures Support Volunteer Advert

Mayo Community Futures Process

Mayo Community Futures, Whats Involved

Support Volunteer Role

Straitéis a Thacaíonn le Daoine Breacaosta

Seo í an chéad Straitéis a Thacaíonn le Daoine Breacaosta a ullmhaíodh do chontae Mhaigh Eo.  Tá sé i gceist aici an saol a fheabhsú do dhaoine i gContae Mhaigh Eo de réir mar a théann siad in aois, agus contae a chruthú ina n-aireoidh daoine níos folláine, níos dearfaí agus níos páirtí ina gcuid bpobal faoin am a shroicheann siad an tseanaois. Straitéis a bheidh á forbairt de réir a chéile atá inti, agus tugtar gealltanais inti bonneagar fíorthábhachtach a fheabhsú, bonneagar ar nós seirbhísí, faisnéise, agus an chaoi a fhreastlaímid go ginearálta ar shaincheisteanna a bhaineann le daoine breacaosta i gContae Mhaigh Eo faoi láthair agus sna blianta amach romhainn.  

Final Draft Age Friendly Strategy (Béarla)

Preasráiteas faoi Chlár LEADER, Feabhra 2016

Tá Straitéis Forbartha Áitiúil maidir leis an gcaoi a ndéanfar Clár LEADER a chur i bhfeidhm i gContae Mhaigh Eo sna cúig bliana seo romhainn curtha i dtoll a chéile ag an nGrúpa Áitiúil Gníomhaíochta de chuid Choiste Forbartha Pobail Áitiúil Chontae Mhaigh Eo, agus tá sé leagtha isteach acu chuig an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil.

Tá preasráiteas faoin mbeart sin le fáil, i mBéarla, ón nasc a leanas:

Leader Programme Press Release Feb 2015

Pobal Feasta Mhaigh Eo 2015

Tá Pobal Feasta Mhaigh Eo ag cur fáilte roimh iarratais faoi láthair ó phobail a bhfuil cúnamh de dhíth orthu agus pleananna gníomhaíochta pobail á réiteach acu, le cur isteach ar an gcéad bhabhta eile den Chlár um Pobal Feasta Mhaigh Eo.

Oibrithe Deonacha um Tacaíocht Pobail á lorg ag Pobal Feasta Mhaigh Eo

Tá Pobal Feasta Mhaigh Eo ag glacadh le hiarratais ó Oibrithe Deonacha um Tacaíocht Pobail chun cuidiú le pobail Plean Gníomhaíochta Pobail do Phobal Feasta Mhaigh Eo a ullmhú.  Beifear ag súil go n-oibreoidh Oibrithe Deonacha Tacaíochta go dlúth leis an Grúpa Stiúrtha áitiúil.

Seo a leanas tuilleadh cáipéisí a bhaineann leis an ábhar seo: (leaganacha Béarla)

Mayo Community Futures

Community Futures Advert

Community Futures Application 2015

Community Futures Support Volunteer Ad

Role of Community Futures Support Volunteer

An Rannóg um Fhorbairt Chomhtháite agus Phobail

Comhairle Contae Mhaigh Eo,
2ú hUrlár, Teach an Chéadrais,
An Móinín Bradach,
Caisleán an Bharraigh,
Co. Mhaigh Eo,
F23 WP71
Teileafón : 094 9047545
R-phost : dturnbull@mayococo.ie
Oscailte:

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites