Mayo County Council logo

Forbhreathnú ar an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda

Tionscnamh de chuid an Rialtais is ea an Plean Náisiúnta Leathanbhanda (PNL), a ceapadh le seirbhís leathanbhanda ardluais (LAL) a chur ar fáil i ngach aon fhoirgneamh sa tír.  Tá sé mar chuspóir acu gréasán de ‘chábla snáthoptaice go foirgneamh’ (CSGF) a fhorbairt fud fad na tíre, a bheidh in ann luasanna íoslódála de bhreis ar 30mb agus luasanna uaslódála de bhreis ar 6mb a sholáthar.

Tá an próiseas soláthair don Phlean Náisiunta Leathanbhanda faoi lán seoil faoi láthair, agus táthar ag súil so síneofar conradh leis an táirgeoir rathúil faoi dheireadh an tsamhraidh, 2017.  A luaithe is atá an conradh seo sínithe tosófar ag cur an phlean i bhfeidhm.

Is de chábla snáthoptaice a thógfar an gréasán seo: “Aithnítear cábla snáthoptaice mar rogha na todhchaí, ábhar seasmhach, ábhar is féidir brath air, agus ábhar nach bhfuil teorainn lena acmhainn iompartha sonraí.  Dá ghaire is atá an t-úsáideoir do ghréasán na gcáblaí snáthoptaice, is fearr an tseirbhís a bhfaighidh siad.  Le cáblaí snáthoptaice a chur mar chroílár na straitéise seo, ní hamháin go mbeifear ag réiteach na ceiste seo don ghlúin seo, ach do na glúnta atá le teacht chomh maith."

Níl aon amhras ach gur plean thar a bheith uaillmhianach é an Plean Náisiúnta Leathanbhanda, atá inchurtha le scéim leictriú na tuaithe sna 1940í ó thaobh scála de.  Tá tús áite á thabhairt ag an Rialtas don phlean, áfach, toisc go gcuirfidh sé Éire ar thús cadhnaíochta ar thíortha eile sa ré úr digiteach, chomh maith le réiteach a fháil ar an scoilt dhigiteach atá tagtha chun cinn idir ceantracha tuaithe agus uirbeacha.

Tá dhá roinn rialtais páirteach sa tionscadal: an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, atá freagrach as an bpróiseas soláthair; agus an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, atá freagrach as cur i bhfeidhm an PNL.

Faoin PNL, cuirfear dath le gach foirgneamh sa tír: gorm nó buí.  Soláthróidh an earnáil tráchtála leathanbhanda ardluais do na foirgnimh atá suite sna ceantracha gorma.  Soláthróidh an PNL an tseirbhís do na foirgnimh sna ceantracha buí. Limistéar idirghabhála a thugtar ar an gceantar buí.  Tá léarscáil den soláthar leathanbhanda ardluais sa tír curtha i dtoll a chéile ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, agus is féidir stádas foirgnimh ar bith a sheiceáil ach Eircode a chur isteach nó zúmáil isteach ar an léarscáil. Déanann an Roinn athbhreithniú leanúnach ar an léarscáil seo.

Ról an Údaráis Áitiúil

Ní miste a admháil a dhúshlánaí is a bheidh an plean seo i Maigh Eo, agus breis is 60% de na foirgnimh i Maigh Eo suite sa limistéar idirghabhála.  Tá an chomhairle i mbun ullmhúcháin i gcónaí chun an bealach a réiteach leis an tionscadal bonneagair fíorthábhachtach seo a chur i bhfeidhm go sciobtha agus go héifeachtach.  Tá coistí á gcur ar bun le hionadaithe ó cheann ceann na comhairle, lena chinntiú go bhfuil Contae Maigh Eo ullamh do chur i bhfeidhm an phlean seo.

Beidh an pobal á chur ar an eolas faoin bplean le linn chur i bhfeidhm Straitéis Dhigiteach Chomhairle Contae Mhaigh Eo, rud a chiallaíonn go mbeidh an contae ullamh le gach leas a bhaint as an tseirbhís nuair a chuirtear ar fáil í.

Tá infheistíocht mhór déanta ag lucht na hearnála tráchtála in uasghrádú na ngréasán acu le blianta beaga anuas, go háirithe sna réigiúin a bhfuil líon mór daoine ag cur fúthu ann, ach tá lucht na tuaithe fágtha ar an trá bhán agus seirbhís leathanbhanda thar a bheith teoranta ar fáil dóibh.  Réiteoidh an Plean Náisiúnta Leathanbhanda an scoilt dhigiteach seo idir na ceantracha tuaithe agus uirbeacha trí fhóirdheontas a thabhairt don seirbhís leathanbhanda snáthoptaice a chur ar fáil faoin tuath.

Teachtaireacht thábhachtach dóibh siúd sna limistéir ghorma

Má tá an foirgneamh seo agatsa sa limistéar GORM

  • seiceáil luas do líne ag www.speedtest.net. Má tá luas seasmhach agat faoi bhun 30Mbps agat, ní mór duit.
  • teagmháil a dhéanamh leis na hoibreoirí leathanbhanda UILE sa cheantar seo agatsa le feiceáil an féidir leat leathanbhanda ardluais a fháil.
  • Má thugtar le fios nach bhfuil seirbhís leathanbhanda ardluais ar fáil duit, ní mór teagmháil a dhéanamh leis an Roinn ag broadband@dccae.gov.ie.  Mar chuid den teachtaireacht a chuireann tú chucu, luaigh d’Eircode, cóip de na tástálacha luais a rinne tú ar do líne, agus liosta na n-oibreoirí a ndearnadh tú teagmháil leo.

Ach cead a fháil uaitse ansin, déanfaidh an Roinn:

  • teagmháil a dhéanamh leis na hoibreoirí rannpháirteacha, a bhfuil sé léirithe ar an léarscáil leathanbhanda go bhfuil pleananna tráchtála á gcur ar fáil acu, faoin easpa seirbhíse.
  • Má tá pleananna tráchtála fós á bhforbairt acu, tabharfar meastachán duit ar cén uair a bhfuiltear ag súil go mbeidh leathanbhanda ardluais ar fáil i d'fhoirgneamh.

Sa chás go bhfuil pleananna tráchtála ar fáil cheana féin ach is léir nach bhfuil leathanbhanda ardluais ar fáil i d'fhoirgneamh, agus má chruthaítear nach mbeidh aon oibreoir tráchtála eile ag cur na seirbhíse ar fáil, aistreofar d'fhoirgneamh isteach sa limistéar buí (limistéar idirghabhála).

Ceangal leis an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda

Beidh an gréasán á bhainistiú mar sheirbhís mhórdhíola ag an táirgeoir rathúil. Ar an mbonn seo, beidh soláthróir leathanbhanda ar bith in ann seirbhísí a dhíol le húinéirí foirgnimh nuair atá an bonneagar curtha i gcrích.  Táthar ag súil le toradh na hiomaíochta seo sa mhargadh leathanbhanda faoin tuath go gcuirfear seirbhís leathanbhanda den scoth ar fáil ar phraghas réasúnta.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin bPlean Náisiúnta Leathanbhanda, breathnaigh ar shuíomh idirlín na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil.

Leathanbhanda

Plean Náisiúnta Leathanbhanda - Comhairliúcháin MST/MO/Léarscáile

De réir dlithe náisiúnta agus Eorpacha, tá an Roinn ag tabhairt faoi Mheasúnacht Straitéiseach Timpeallachta (MST) agus Measúnú Oiriúnachta (MO) ar an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda - Straitéis Idirghabhála.

Tá tuilleadh eolais faoin bpróiseas comhairliúcháin ar fáil ar shuíomh idirlín na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide & Comhshaoil ar an nasc a leanas: https://www.dccae.gov.ie/en-ie/communications/consultations/Pages/SEAAA-Public-Consultation.aspx

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites