Mayo County Council logo

Aisíocaíochtaí Mótarchánach

Is féidir iarradh ar an Oifig Mótarchánach i gCaisleán an Bharraigh mótarcháin a íoc ar ais leat sna cúinsí sonracha a leanas:

  • Tá an fheithicil briste nó scriosta;
  • Goideadh an fheithicil agus ní bhfuair an t-úinéir ar ais í;
  • Aistríodh an fheithicil go buan amach as an Stát (easpórtáilte);
  • Níor úsáideadh an fheithicil ar íocadh mótarcháin ina leith in áit phoiblí am ar bith ó eisíodh an ceadúnas (an diosca mótarchánach) sin di;
  • Níl an t-úinéir in ann an fheithicil a úsáid a thuilleadh de bharr tinnis, gortú nó míchumas fisiciúil de shaghas éigin eile;
  • Ní úsáideann úinéir na feithicle í de dheasca a bheith thar lear ar chúiseanna a bhaineann le gnó nó oideachas;
  • Ní úsáideann úinéir na feithicle í de dheasca a bheith ar dualgas thar lear leis na Fórsaí Cosanta.

 

Cáipéisí riachtanacha agus Coinníollacha
Ba chóir Foirm RF120 a úsáid le haghaidh iarratais ar aisíocaíochtaí. Caithfidh an fhoirm chomhlánaithe a bheith fianaithe sa Stáisiún Gardaí is gaire duit.

Ní mór an diosca mótarchanach reatha a sheoladh ar ais in éineacht leis an bhfoirm iarratais. Mura féidir an diosca mótarchánach a leagan isteach, ní mór Foirm RF134 a líonadh isteach agus a bheith fianaithe sa Stáisiún Gardaí is gaire duit.

Íoctar na haisíocaíochtaí go léir go díreach isteach i gcuntas bainc an iarratasóra trí ríomhaistriú airgid. Líon isteach an fhoirm a leanas le do thoil chun d’íocaíocht a phróiseáil:

BANK DETAILS FOR THE PURPOSE OF MOTOR TAX REFUNDS (Béarla)

Ba chóir foirmeacha comhlánaithe iarratais a sheoladh chuig:

An Oifig Mótarchánach,

Páirc an Ghleanna,

An Meal,

Caisleán an Bharraigh,

Co. Mhaigh Eo.

 

Tabhair do d’aire nach nglacfar ach le hiarratais atá comhlánaithe ina n-iomláine.


Feithicil atá briste, scriosta, nó ‘díscríofa’ ag an árachóir

Más amhlaidh gur carr do phaisinéirí nó feithicil tráchtála í d’fheithicil, agus ollmheáchan nach mó ná 3,500 kg aici, ní dhéanfar aisíocaíocht mura bhfuil stádas na feithicle sa Chomhad Náisiúnta Feithicle agus Tiománaí (NVDF) – comhad atá á choimeád ag an Roinn Iompair i Sionainn – athraithe go ‘feithicil a bhfuil a ré caite’.

Chun stádas d’fheithicle a athrú go ‘feithicil a bhfuil a ré caite’, ní mór di teacht faoi scáth ceann de na cúinsí a leanas:

  • Ní foláir Teastas Scriosta a bheith eisithe i leith na feithicle. Caithfidh an teastas seo a bheith eisithe ag Saoráid Cheadaithe Cóireála (SCC) a dhéileálann le stóráil agus cóireáil feithiclí a bhfuil a ré caite.  Tá liosta de na saoráidí áitiúla ceadaithe thíosluaite. Ní foláir don SCC stádas d'fheithicle a chur in iúl don Roinn Iompair i Sionainn, Co. an Chláir, agus cláróidh siadsan ansin í mar fheithicil a bhfuil a ré caite.

 

Tabhair do d’aire gurb é an dáta a eisítear an teastas scriosta an dáta tagartha i ndáil le haisíoc mótarchánach, seachas an dáta ar a leasaíonn an Roinn Iompair an NVDF.

 

  • Sa chás go bhfuil d’fheithicil díscríofa ag do chomhlacht árachais, ní mór don chomhlacht an méid sin a chur in iúl don Roinn Iompair i Sionainn, Co. an Chláir agus déanfaidh siadsan an NDVF a leasú dá réir.  Cláróidh siad sonraí an díscríofa árachais agus athróidh siad stádas na feithicle go 'feithicil a bhfuil a ré caite'. Tabhair do d’aire nach bhfuil feithiclí díscríofa de chatagóirí C ná D incháilithe d'aisíocaíocht.

Tabhair do d’aire gurb é an dáta a dhíscríobhann an comhlacht árachais an fheithicil an dáta tagartha i ndáil le haisíoc mótarchánach, seachas an dáta ar a leasaíonn an Roinn Iompair an NVDF.

Ní bhreathnófar ar iarratas ar aisíoc mura bhfuil trí mhí iomlána de mhótarcháin fágtha ar an diosca i ndiaidh an dáta tagartha luaite i ndáil leis an iarratas.

Sa chás go bhfuil d'fheithicil scriosta ag saoráid cheadaithe cóireála, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leo agus a shocrú leo an NVDF a nuashonrú. Sa chás go bhfuil d'fheithicil díscríofa ag do chomhlacht árachais, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leo agus a shocrú leo an NVDF a nuashonrú.

Tabhair do d’aire nach féidir tuilleadh breithiúnais a dhéanamh ar d’iarratas go dtí go bhfuil sé cláraithe mar ‘fheithicil a bhfuil a ré caite’ ag an Roinn Iompair.

 

*Saoráidí Ceadaithe Cóireála

John Dempsey

T/A Dempsey Car and Van Spares

An Sruthán Bán, Muine Chonalláin, Béal an Átha

096 45412

Michael Devaney

T/A Shamrock Recyclers, Bóthar Creggs,

An Ráth Mhaol, An Ché, Béal an Átha

087 7940243

Joseph Hoade

T/A Galway Recovery & Auto Parts Ltd

An Choilleach, Áth Cinn

087 7741101

Jackson Engineering   (Castlebar) Ltd

Bóthar an Mhóinín, Caisleán an Bharraigh

094 9025240

Kevin McNamara

T/A McNamara Car Dismantling & Co

An Cnoc Breac, Béal Átha hAmhnais

094 9630439

Sean Naughton

Cluain Conrach, Baile na Cora, Caisleán an Bharraigh

094 9032131

 

I gcás feithiclí nach bhfuil faoi réir na Rialachán um Bainistiú Dramhaíola (Feithiclí a bhfuil a ré caite), 2006 ní mór iad a scriosadh no a bhriseadh ag díchóimeálaithe cairr/feithicle a bhfuil cead pleanála acu chun feidhmiú mar sin. Ní mor teastas scriosta ón díchóimeálaí cairr/feithicle a leagan isteach in éineacht leis an iarratas, ina dtugtar le fios ainm agus seoladh an úinéara chláraithe, cláruimhir na feithicle, dearbhú gur scriosadh an fheithicil agus dáta a scriosta.

Feicthicil ghoidte

Ní mór teastas a leagan isteach in éineacht le Foirm RF120, arna shíniú ag Garda Síochána sa Stáisiún Gardaí is gaire duit, a dhearbhaíonn go bhfuil na Gardaí sásta gur goideadh an fheithicil ar dháta sonraithe agus nach bhfuarthas ó shin í.  Caithfidh trí mhí iomlána de mhótarcháin bhailí a bheith fágtha ar an diosca ar dháta faighte an iarratais.


Feithicil aistrithe go buan amach as an Stát

Beidh sé riachtanach fianaise dhoiciméadach ar athchlárú na feithicle i dtír a ceann scríbe a sholáthar in éineacht le Foirm RF120 agus an diosca mótarchánach.  Ba chóir cóip den cháipéis chlárúcháin eisithe ag údarás clárúcháin na tíre lenar easpórtáladh an fheithicil a leagan isteach. Ina theannta sin, ní mór do stádas na feithicle a bheith athraithe go ‘easpórtáilte’ sa Chomhad Náisiúnta Feithicle de chuid na Roinne Iompair le bheith incháilithe d’aisíocaíocht mhótarchánach ar chúiseanna easpórtála.   Ní athraítear an stádas sin ach amháin má chuireann an t-údarás clárúcháin sa tír lenar easpórtáladh an fheithicil fógra cuí chuig Roinn Iompair. Caithfidh trí mhí iomlána de mhótarcháin bhailí a bheith fágtha ar an diosca mótarchánach tráth a bhfaightear an t-iarratas.


Feithicil nach raibh úsáidte ag an úinéir cláraithe, ná ag duine eile ceadaithe, aon áit phoiblí ó eisíodh an diosca

Ní mór Foirm RF120 agus an diosca mótarchánach a leagan isteach.  Ní dhéanfar aisíocaíocht mura seoltar an diosca ar ais sula dtosaíonn tréimse fheidhmeach na mótarchánach.


Feithicil nach n-úsáidtear de bharr tinnis nó gortú

 Ní mór teastas dochtúra a leagann isteach in éineacht le Foirm RF120 a dheimhníonn nach bhfuil tú inn ann an fheithicil a úsáid de bharr an tinnis nó an ghortuithe shonraithe ó dháta amháin go dáta eile sonraithe. Caithfidh trí mhí iomlána de mhótarcháin bhailí a bheith fágtha ar an diosca mótarchánach tráth a ndéantar an t-iarratas.


Feithicil nach n-úsáidtear de bharr an t-úinéir a bheith as láthair ón Stát ar chúiseanna a bhaineann le gnó nó oideachas

Ní mór dearbhú neamhspleách scríofa a leagan isteach in éineacht le Foirm RF120 a dheimhníonn go mbeidh tú thar lear de bharr na gcúiseanna luaite agat. Is leor, de ghnáth, litir ón bhforas oideachais nó ón ngnólacht chuí, é priontáilte ar an bpáipéar ceannteidil acu agus leagtha isteach sula dtugtar faoin tréimhse asláithreachta.  Caithfidh trí mhí iomlána de mhótarcháin bhailí a bheith fágtha ar an diosca mótarchánach tráth a ndéantar an t-iarratas.


As láthair ón Stát de dheasca a bheith ar dualgas thar lear leis na Fórsaí Cosanta

Ní mór duit litir ón Oifigeach Ceannais agat a leagan isteach in éineacht le Foirm RF120 agus an diosca mótarchánach, a dhearbhaíonn go mbeidh tú ag dul ar dualgas thar lear leis na Fórsaí Cosanta, agus tú ag imeacht ar dháta sonraithe go ceann tréimhse shonrach.

Tá sé de chead ag Comhairle Contae Mhaigh Eo tuilleadh eolais nó dearbhú breise a lorg chun tacú le haon iarratas déanta.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites