Mayo County Council logo

Athraigh úinéir na feithicle

Aistriú Úinéireachta

Má dhéanann tú d’fheithicil a dhíol, a thrádáil isteach nó a aistriú chuig duine eile ar bhealach ar bith, ní mór duit an t-úinéir nua a chlárú ina 'Úinéir Cláraithe'. Mura ndéantar amhlaidh is tusa a bheidh freagrach as fíneálacha páirceála nó cionta eile a bhaineann leis an bhfeithicil. Breathnaigh ar an nóta thíos más chuig comhlacht atá an fheithicil á haistriú agat.

Braitheann an nós imeachta chun úinéireacht a aistriú ar an mbliain inar cláraíodh an fheithicil den chéad uair:

  • Feithiclí a cláraíodh roimh 1 Eanáir 1993
  • Feithiclí a cláraíodh ó 1 Eanáir 1993 i leith

Feithiclí a cláraíodh roimh 1 Eanáir 1993

Céim 1: Líon amach an Fhoirm um Aistriú Úinéireachta RF200

  • Íoslódáil an Fhoirm um Aistriú Úinéireachta RF200
  • Nó déan teagmháil linn ag an seoladh thíos chun cóip a fháil

Ní mór duitse Cuid A agus Cuid C den fhoirm a chomhlánú.

Ní mór don úinéir nua Cuid B a chomhlánú.

Tabhair Cuid C don úinéir nua nuair atá sí ar fad comhlánaithe.

Ní mór duit ansin Cuid A, Cuid B, agus an leabhar cláraithe feithicle a sheoladh chuig an oifig áitiúil mótarchánach, áit a ndéanfar sonraí an úinéara nua a chlárú.

Más mótardhéileálaí an t-úinéir nua, ba chóir duit Cuid A agus B a sheoladh chuig d’oifig áitiúil mótarchánach agus an leabhar cláraithe feithicle a thabhairt don mótardhéileálaí.

Má tá an Leabhar Cláraithe Feithicle ar iarraidh ní mór duit iarratas a dhéanamh chun ceann a fháil ina ionad.  Léigh anseo conas leabhar ionaid a fháil.

Déanfar sonraí na húinéireachta nua a chlárú agus ní bheidh tusa i d’úinéir cláraithe ar an bhfeithicil a thuilleadh.

 

Aistriú Úinéireachta chuig Comhlacht

Más chuig comhlacht cláraithe (.i. cláraithe faoi Acht na gCuideachtaí) atá an fheithicil á haistriú agat, ní mór ainm agus seoladh an chomhlachta mar atá sé sa Deimhniú Corpaithe a úsáid agus é a bheith sínithe ag Stiúrthóir Bainistíochta nó Rúnaí an chomhlachta.

Más gnólacht príobháideach an t-úinéir nua, ní mór ainm coitianta an ghnólachta MAR AON LE ainm(neacha) an úinéara/ na n-úinéirí/ an chomhpháirtí /na gcomhpháirtithe a úsáid agus é a bheith sínithe ag an úinéir/na huinéirí nó an comhpháirtí/na comhpháirtithe.

 

Feithiclí a cláraíodh den chéad uair ó 1 Eanáir 1993 i leith

Ní mór duitse, an t-úinéir cláraithe reatha, an chuid um athrú úinéireachta ar chúl an Teastais Chláraithe Feithicle a chomhlánú i dteannta leis an úinéir nua.

Ba cheart go bhfuair tú an Teastas Cláraithe Feithicle nuair a chuir tú cáin ar an bhfeithicil den chéad uair.

Eisítear Teastas Cláraithe Feithicle d’fheithicil ar bith a cláraíodh ar nó i ndiaidh 28/05/2004, agus eisítear ceann chomh maith d’fheithiclí a cláraíodh ar nó i ndiaidh 01/01/1993 agus a fuair úinéir nua ar nó i ndiaidh 28/05/2004.

Má tá an Deimhniú Cláraithe Feithicle ar iarraidh ní mór duit iarratas a dhéanamh chun ceann a fháil ina ionad. Léigh anseo conas leabhar ionaid a fháil.

Céim 2: Cuir an leabhar comhlánaithe sa phost chuig:

An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt,
Lárbhaile Shionainne
Co. an Chláir

Céim 3: Déanfar sonraí na húinéireachta nua a phróiseáil

Déanfar sonraí na húinéireachta a phróiseáil agus na cáipéisí ábhartha a nuashonrú.

Seo a leanas na céimeanna a chaithfear a thógáil mura bhfuil na cáipéisí atá de dhíth chun úinéireacht a aistriú ar fáil:-

 

Mótardhéileálaithe

Ba chóir do mhótardhéileálaithe an Teastas Cláraithe Feithicle a fheiceáil sula mbeartaíonn siad feithicil a cheannach. Bíonn na sonraí aitheantais mar atá cláraithe ar an Leabhar Cláraithe Feithicle de dhíth chun an tseirbhís um aistriú úinéireachta feithicle ar líne - www.motortrans.ie - a úsáid. Cé is moite den tseirbhís seo, bíonn cásanna eile ina gceannaíonn déileálaithe feithiclí gan an Leabhar Cláraithe Feithicle a fháil. Sna cásanna seo, ní mór do dhíoltóir leabhair ionaid a fháil trí Fhoirm RF134 a chomhlánú agus an táille chuí a íoc.

 

Seo a leanas an nós imeachta atá le leanúint nuair nach bhfuil na cáipéisí atá riachtanach chun aistriú úinéireachta a chur i gcrích ar fáil;-

Tig leis an úinéir nua dearbhú reachtúil a dhéanamh. Eiseoidh an Oifig Mótarchánach an Fhoirm Dearbhaithe Reachtúla don úinéir nua ach í a iarraidh. De réir ordú na Roinne Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, ní féidir an dearbhú reachtúil a íosládáil; ní mór don úinéir nua féin é a iarraidh ón Oifig Mótarchánach.

Déileálann Rannóg na Seirbhísí Ríomhaireachta um Thiománaithe agus Feithiclí de chuid na Roinne Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, Lárbhaile Shionainne, Co. an Chláir, le hiarratais i dtaobh feithiclí a cláraíodh roimh 1 Eanáir 1993.

Ní mór cloí go hiomlán leis na riachtanais bheachta atá leagtha amach sna nótaí ar chúl na foirme.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites