Mayo County Council logo

Cuir cáin ar fheithicil nua nó feithicil iompórtáilte den chéad uair

Feithiclí úrnua nó iompórtáilte nár cuireadh cáin orthu in Éirinn riamh

Is féidir cáin a chur ar fheithicil atá nua nó iompórtáilte den chéad uair tríd an bpost, trí bhualadh isteach chuig an oifig mótarchánach, nó ar líne.

Ní mór don fheithicil a bheith cláraithe leis na Coimisinéirí Ioncaim ar dtús.

 • Lean na treoracha a leanas chun cáin a chur ar fheithicil tríd an bpost nó san oifig mótarchánach.
 • Gliogáil ar ‘Déan mótarcháin a athnuachan ar líne’ (nasc seachtrach) chun cáin a chur ar fheithicil ar líne.

Céim 1: Líon amach Foirm Iarratais RF100 (Feithicil nach Gluaisrothar í) nó RF100 (Gluaisrothar Nua nó Athláimhe)

Is mar a leanas a fhaightear Foirm RF100 de ghnáth:

 • Má cheannaigh tú feithicil úrnua ó mhótardhéileálaí: Gheobhaidh tú ón mótardhéileálaí a dhíol an fheithicil leat í.
 • Má iompórtáil tú an fheithicil: Gheobhaidh tú ón tSeirbhís Náisiúnta um Tástáil Carranna í ag www.nct.ie.
 • Má thagann aon athrú ar úinéireacht na feithicle sula gcuirtear cáin uirthi den chéad uair (ach amháin má dhíoltar le déileálaí mótair í), ní mór don úinéir chláraithe atá á díol foirm RF100 a sheoladh in éineacht le sonraí scríofa an úinéara nua – a n-ainm agus seoladh – agus an dáta ar a aistríodh úinéireacht na feithicle, chuig an Roinn Iompair, Sionainn, Co. an Chláir.

Céim 2: Deimhnigh sonraí árachais na feithicle

Ní mór na sonraí árachais a leanas a lua ar fhoirm RF100:

 • Ainm an chomhlachta árachais
 • Uimhir do pholasaí
 • Dáta ar a dtéann an t-árachas in éag

Mura bhfuil árachas ar d’fheithicil, ní mór é sin a shocrú sula gcuireann tú cáin air.

Céim 3: Na cáipéisí breise a leanas a leagan isteach

Féach thíos.

Feithicil Earraí

Nósanna Imeachta

Mótarcháin ar fheithiclí earraí agus ar fheithiclí oiriúnaithe earraí

Ní mór d’iarratasóirí a thabhairt dá n-aire gur chóir cáin a chur ar an bhfeithicil ag an ráta príobháideach má úsáidtear am ar bith é chun críocha sóisialta, cúramaí baile, nó pleisiúrtha.

Má tá cáin á cur ar fheithicil nua nó iompórtáilte den chéad uair in Éirinn agat, beidh ort foirm iarratais RF100 (Feithicil nach Gluaisrothar í) a chomhlánú.

Ina theannta sin, beidh ort na nithe a leanas a leagan isteach:-

 • Deimhniú cánach tráchtála faoi d’ainm féin nó le d’ainm cláraithe mar thiománaí ainmnithe.
 • Deimhniú meáchain ó dhroichead meáite údaraithe, i gcás feithicle úrnua a bhfuil sé cláraithe sa Comhad Náisiúnta Feithicle agus Tiománaí (NVDF) go bhfuil an fheithicil níos troime ná 1542kg gan ualach, nó mura bhfuil aon chuntas ar mheáchan na feithicle san NDVF.
 • Deimhniú meáchain ó dhroichead meáite údaraithe, i gcás feithicle iompórtáilte a bhfuil cáin á cur uirthi den chéad uair in Éirinn.

Beidh deimhniú bailí ródacmhainneachta de dhíth chomh maith má tá an fheithicil bliain d’aois nó níos sine.

Feithiclí Altacha

Áirítear feithicil altach (.i. feithicil agus leathleantóir) mar fheithicil amháin, agus dlitear mótarcháin uirthi de réir mheáchan an tarracóra gan ualach móide meáchan an leathleantóra is troime a bheidh á tharraingt aige am ar bith le linn thréimhse an cheadúnais.

Feithiclí earraí a bhfuil ollmheáchan ceaptha feithicle de 3500kg nó níos lú aige – Feithicil Éadrom Earraí

De réir orduithe na Roinne Comhshaoil, ní mór gnó a bheith ag éinne atá ag cur cánach ar Fheithicil Éadrom Earraí den chéad uair, bíodh sé úrnua nó iompórtáilte, agus an gnó sin a bheith cláraithe leis na Coimisinéirí Ioncaim i gcomhair cáin ioncaim agus Uimhir Chláraithe Cáin Ioncaim do Gnólacht acu. Ní mór fianaise air seo a sholáthar don Oifig Mótarchánach.

Le bheith incháilithe don ráta mótarchánach le haghaidh iompar earraí, ní mór do Chomhairle Contae Mhaigh Eo a bheith sásta go n-úsáidfear an fheithicil chun earraí nó ualach a iompar chun críocha gnó nó trádála amháin.

 Ní mór na cáipéisí a leanas a sholáthar chun an méid seo a chruthú:

   Foirm RF111A Dearbhú Earraí Amháin – í comhlánaithe, stampáilte agus fianaithe i Stáisiún na nGardaí agus

 1. Más feirmeoir thú, caithfidh tú fianaise dhoiciméadach a sholáthar ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus na Mara a thaispeánann d’uimhir thréadach. Is leor litir nó cáipéis ar bith eisithe ag an Roinn le trí bliana anuas ar a bhfuil luaite d’ainm, seoladh agus uimhir thréadach.

 Murach sin, ní mór na nithe a leanas a sholáthar:-

a)      Fianaise ar do chlárúchán i gcomhair C.B.L. 

b)      Fógra Measúnaithe, nó mura bhfuil tú in ann ceachtar díobh seo a sholáthar,

c)     Dearbhú ó na Coimisinéirí Ioncaim go bhfuil do ghnó nó trádáil cláraithe i gcomhair cáin ioncaim.

Tabhair do d’aire go gcaithfidh na cáipéisí uile a leagtar isteach faoi Chuid 1 (a) nó (b) a bheith eisithe le trí bliana anuas agus priontáilte ar pháipéar ceannteidil na gComisinéirí Ioncaim. Ní mór don dearbhú ó na Coimisinéirí Ioncaim, a leagtar isteach faoi 1 (c), a bheith eisithe le bliain anuas.

 2. Má tá tú féinfhostaithe (pluiméir, leictreoir srl.), nó más trádálaí aonair nó comhlacht thú, ní mór cóip bhunaithe d’aon cheann de na cáipéisí a leanas a sholáthar:

 a)    Fianaise ar do chlárúchán i gcomhair C.B.L. 

b)     Fógra Measúnaithe, nó mura bhfuil tú in ann ceachtar díobh seo a sholáthar,

c)     Dearbhú ó na Coimisinéirí Ioncaim go bhfuil do ghnó nó trádáil cláraithe i gcomhair cáin ioncaim.

Tabhair do d’aire go gcaithfidh na cáipéisí uile a leagtar isteach faoi Chuid 2 (a) nó (b) a bheith eisithe le trí bliana anuas agus priontáilte ar pháipéar ceannteidil na gComisinéirí Ioncaim. Ní mór don dearbhú ó na Coimisinéirí Ioncaim, a leagtar isteach faoi 2 (c), a bheith dátaithe le bliain anuas.

 

Mura bhfuil do ghnó cláraithe leis na Coimisinéirí Ioncaim i gcomhair cáin ioncaim agat, tig leat iarratas a dhéanamh chuig na Coimisinéirí Ioncaim chun clárú do chúrsaí cánach. Ní mór cóip den "Fhoirm um Chlárú Cánach" a cuireadh faoi bhráid na gCoimisinéirí Ioncaim agus stampáilte acu a leagan isteach dúinn. Is féidir glaoch ar na Coimisinéirí Ioncaim ar 1890 216 216.

 

 

3. Más fostaí le comhlacht nó gnólacht thú faoi láthair, agus má íocann tú ÍMAT (Íoc mar a Thuillir) leis an gcomhlacht nó gnólacht sin, d'fhéadfá na nithe a leanas a sholáthar:-

a)     Duillín pá, arna dhátú laistigh de na sé seachtaine seo caite, agus ar a bhfuil luaite d'uimhir PPS agus ainm d'fhostóra.

b)     Litir bhunaidh ó d’fhostóir, ar pháipéar ceannteidil arna dhátú laistigh den na sé seachtaine seo caite, agus ar a bhfuil deimhnithe:-

 • an cineál gnó atá ann,
 • gur fostaí den ghnólacht sin thú,
 • an dáta ar a thosaigh tú ag obair leo,
 • d'uimhir PPS
 • uimhir chláraithe na feithicle i gceist, agus
 • ní mór dó a bheith sonraithe go follasach ar an litir go mbeidh an fheithicil á húsáid agat chun earraí a iompar chun críocha gnó.

 

3. Tabhair do d’aire sa chás gur fostaí thú go gcaithfidh tú Deimhniú Árachais Tráchtála faoi d’ainm féin a leagan isteach.Ní leor deimhniú árachais ar a bhfuil tú cláraithe mar thiománaí ainmnithe.

 Tabhair an méid a leanas do d’aire chomh maith:-

Más troime ná 1524 kg meáchan na feithicle gan ualach, ní mór í a mheá ag droichead meáite údaraithe agus an duillín meáchain a leagan isteach. 

Ní mór deimhniú bailí ródacmhainneachta a bheith ag aon fheithicil atá bliain d’aois nó níos sine.

Ní bheidh sé ar ár gcumas mótarcháin ar an ráta earraí a sholáthar duit go dtí go bhfuil na coinníollacha seo comhlánaithe agat. Is í an t-aon chúis amháin a iarrtar na cáipéisí faoi mhír 1, 2 nó 3 ná a dheimhniú go bhfuil sé riachtanach don ghnó nó trádáil seo cáin a chur ar fheithicil earraí.

 

Deimhniú Ródacmhainneachta

Chun Deimhniú Ródacmhainneachta a fháil, ní mór duit:-

 • D’fheithicil a chur faoi scrúdú ag tástálaí údaraithe feithiclí earraí.  Breathnaigh ar liosta tástálaithe údaraithe feithiclí earraí.
 • Má fhaigheann sé pas sa tástáil sin eiseoidh an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre Deimhniú Ródacmhainneachta don fheithicil.
 • Má tá an fheithicil bliain d’aois nó níos sine, ní mór Deimhniú Ródacmhainneachta bailí a bheith aici.

 

Céim 4: An t-iarratas a leagan isteach mar aon leis an táille mótarchánach.  Breathnaigh ar na rátaí mótarchánach

Seol d’iarratas tríd an bpost nó buail isteach chuig aon cheann de na hOifigí Mótarchánach a leanas:-

 • An Oifig Mótarchánach, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Páirc an Ghleanna, Caisleán an Bharraigh. Teil: 094 90 47600
 • An Oifig Mótarchánach, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Oifigí Cathartha Bhéal an Átha, Plás Arran, Béal an Átha. Teil: 096 76100
 • An Oifig Mótarchánach, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Oifigí Cathrach Bhéal an Mhuirthead, Bóthar na hEaglaise, Béal an Mhuirthead. Teil: 097 81004

Ná déan dearmad na nithe a leanas a chur faoi iamh:

 • Na cáipéisí tacaíochta uile thuasluaite a bhaineann le hábhar.
 • An táille mótarchánach chuí do d‘fheithicil.  Breathnaigh ar rátaí mótarchánach. Déan seic nó ordú airgid iníoctha le Cuntas Mótarchánach Chomhairle Contae Mhaigh Eo

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites