Mayo County Council logo

Déan mótarcháin a athnuachan

Déan mótarcháin a athnuachan

Is féidir leat mótarcháin a athnuachan tríd an bpost, trí bhualadh isteach chuig na hoifigí mótarchánach, nó ar líne.

Lean na treoracha a leanas chun cáin ar fheithicil a athnuachan tríd an bpost nó san oifig mótarchánach.

 • Chun cáin a chur ar fheithicil ar líne, léigh na treoracha ar an leathanach 'Íoc mótarcháin ar líne'.
 • Tabhair do d’aire gur féidir mótarcháin a chur ar fheithicil ar feadh tréimhsí 3, 6 nó 12 mhí FÉILIRE amháin. Dá bhrí sin, bíonn dioscaí cánach bailí ón gcéad lá den mhí féilire agus téann siad in éag ar an lá deiridh den mhí féilire. Má thiomáintear feithicil in áit phoiblí oiread is lá amháin i mí féilire, bíonn mótarcháin le híoc don mhí féilire sin.

 

Céim 1: Líon amach Foirm Athnuachana Mótarchánach RF100A nó RF100B, pé acu a bhaineann le do chás féin (féach thíos).

Foirm RF100A

Iarratas tríd an bpost

Más fearr leat é, is féidir linn foirm iarratais a sheoladh chugat sa phost ach teagmháil a dhéanamh leis an oifig mótarchánach is gaire duit – féach na sonraí teagmhála thíos.

Is féidir an fhoirm a fháil sna hionaid a leanas chomh maith:

 • Leabharlann phoiblí
 • Stáisiún na nGardaí

Foirm RF100B

Úsáidtear Foirm RF100B chun mótarcháin a athnuachan chomh maith. Eisíonn córas ríomhaireachta na Roinne Iompair Foirm RF100B go huathoibríoch nuair atá do cháin dlite, agus seoltar chugat sa phost í.  Eisítear Foirm 100B i gcás nár bhain tú úsáid as an áis ar líne chun mótarcháin a íoc ar an bhfeithicil sin cheana féin.  Bíonn cuid de do shonraí (ainm agus cláruimhir d'fheithicle mar shampla) priontáilte uirthi cheana féin.

 

Céim 2: Deimhnigh do shonraí árachais

Ní mór na sonraí árachais a leanas a lua ar fhoirm RF100A / RF100B:

 • Ainm an chomhlachta árachais
 • Uimhir do pholasaí
 • Dáta ar a dtéann an t-árachas in éag

Mura bhfuil árachas ar d’fheithicil, ní mór é sin a shocrú sula gcuireann tú cáin air.

 

Céim 3: Bíodh Deimhniú Ródacmhainneachta bailí agat

Bíonn deimhniú bailí ródacmhainneachta ag teastáil uait sular féidir leat cáin a athnuachan ar chatagóirí áirithe feithiclí – na cinn a leanas san áireamh – atá breis is bliain d’aois: feithiclí earraí, feithiclí paisinéirí le breis is 8 suíochán do phaisinéirí (mionbhusanna agus busanna san áireamh) agus otharcharranna.

Chun Deimhniú Ródacmhainneachta a fháil, ní mór duit:-

 

Céim 4: An t-iarratas a leagan isteach mar aon leis an táille mótarchánach

Seol d’iarratas tríd an bpost nó buail isteach chuig aon cheann de na hOifigí Mótarchánach a leanas:-

 • An Oifig Mótarchánach, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Páirc an Ghleanna, Caisleán an Bharraigh. Teil: 094 90 47600
 • An Oifig Mótarchánach, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Oifigí Cathartha Bhéal an Átha, Plás Arran, Béal an Átha. Teil: 096 76100
 • An Oifig Mótarchánach, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Oifigí Cathrach Bhéal an Mhuirthead, Bóthar na hEaglaise, Béal an Mhuirthead. Teil: 097 81004

Ná déan dearmad na nithe a leanas a chur faoi iamh:

 • Na cáipéisí tacaíochta uile thuasluaite a bhaineann le hábhar.
 • An táille mhótarchánach chuí do d‘fheithicil. Breathnaigh ar liosta na rátaí mótarchánach uile. Déan seic nó ordú airgid iníoctha le Cuntas Mótarchánach Chomhairle Contae Mhaigh Eo

Tacsaí agus hacnaí

Ní mór duit Ceadúnas bailí SPSV a leagan isteach don fheithicil a bhfuiltear ag cur cánach uirthi. D’fhéadfadh sé tarlú i gcásanna áirithe nach mbeidh tú in ann Ceadúnas bailí SPSV a sholáthar, d'ainneoin ceann a bheith eisithe.

Breathnaigh ar chlár ceadúnas ar líne (nasc seachtrach) agus gliogáil ar "Vehicle Licences".

Beidh sonraí an cheadúnais SPSV le feiceáil sa chlár agus is féidir cóip den cheadúnas a phriontáil amach uaidh.

Feithiclí Seirbhíse Poiblí Móra (LPSVanna)

Agus cáin á cur ar LPSV agat, ní mór duit Ceadúnas bunaidh bailí LPSV (Feithicil Seirbhíse Poiblí Mór) a sholáthar don fheithicil i gceist. Ní mór don cheadúnas a bheith faoi d’ainm féin. Ní mór Deimhniú Ródacmhainneachta a bheith ag an bhfeithicil má tá sí cláraithe le bliain nó níos faide.

Is é an Garda Síochána a eisíonn Ceadúnas LPSV go sonrach d’fheithicil ar leith.

Is ionann líon na suíochán sonraithe sa Chomhad Náisiúnta Feithicle agus Tiománaithe (NVDF) agus líon na suíochán do phaisinéirí san fheithicil. Is í an chúis chuige seo ná go bhfuil an ráta mótarchánach do LPSVanna bunaithe ar líon na suíochán do phaisinéirí ann.Tá sé ríthábhachtach go dtagann líon na suíochán cláraithe san NVDF le líon na suíochán do phaisinéirí sonraithe ar do Cheadúnas LPSV.

Murab ionann iad nuair a dhéantar iad a sheiceáil, beidh sé riachtanach an NVDF a nuashonrú leis na sonraí cearta, .i. le líon na suíochán sonraithe ar an gCeadúnas reatha LPSV, agus eiseofar Teastas nua Cláraithe Feithicle dá bharr.

Ní mór duit Deimhniú reatha Árachais a sholáthar chomh maith a chlúdaíonn an fheithicil mar LPSV.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites