Mayo County Council logo

Nós imeachta chun neamhúsáid feithiclí a dhearbhú

Nós imeachta chun neamhúsáid feithiclí a dhearbhú

Sa chás nach mbeifear ag baint aon úsáid as d’fheithicil, agus nach mbeidh sí coinnithe in áit phoiblí, tá sé de chead agat fógra a dhéanamh nach mbeidh sí ar an mbóthar trí fhoirm RF150 a chomhlánú agus a leagan isteach chuig d’oifig áitiúil mótarchánach. Is féidir Foirm RF150 a íoslódáil anseo: RF150 – Dearbhú um Neamhúsáid Feithicle (PDF, 100 KB). Tá sé ar fáil freisin i d’oifig áitiúil mótarchánach, agus is féidir ceann a iarraidh ach ríomhphost a sheoladh chuig motortax@mayococo.ie.

Is féidir é a fhógairt a bheith ón mbóthar ar líne chomh maith ach gliogáil anseo.

 

Is é an tAcht um Neamhúsáid Feithiclí, 2013, an t-acht a dhéanann riachtanach é neamhúsáid feithicle a fhógairt.

Is féidir fógra a dhéanamh do thréimhse idir trí agus 12 mhí.

Ní mór an fógra, nó an dearbhú, a dhéanamh SULA dtugtar an fheithcil den bhóthar,

  • le linn na míosa deiridh den diosca mótarchánach reatha a bheith bailí, nó
  • le linn na míosa deiridh den fhógra reatha um neamhúsáid na feithicle a bheith bailí.

I gcás carr nua nó iompórtáilte a bheith ceannaithe ag duine, ní mór don úinéir nua fógra a dhéanamh faoi cheann 21 lá ó dháta cláraithe na feithicle.

I gcás feithicil nua nó iompórtáilte, glactar i gcónaí leis an mí ina gcláraítear an fheithicil mar an gcéad mhí den tréimhse neamhúsáide sonraithe san fhógra. Dá bhrí sin, má cheannaítear feithicil ar 30 Meitheamh ní mór don fhógra tosú ar 1 Meitheamh agus a bheith i bhfeidhm ar feadh 3 mhí ar a laghad.

Ní mór don té a cheannaíonn feithicil athláimhe an fógra sin a dhéanamh faoi cheann 21 lá ón lá a shealbhaítear an fheithicil, .i. an dáta luaite ar an bhFógra um Aistriú Úinéireachta Feithicle.

I gcás athrú úinéireachta, glactar i gcónaí leis an mí ina n-aistrítear úinéireacht na feithicle mar an gcéad mhí den tréimhse neamhúsáide sonraithe san fhógra. Dá bhrí sin, má aistrítear úinéireacht feithicle ar 30 Meitheamh ní mór don fhógra tosú ar 1 Meitheamh agus a bheith i bhfeidhm ar feadh 3 mhí ar a laghad.

Más mian le húinéir feithicle an fheithicil sin a úsáid sula dtiteann an tréimhse fógartha i léig, is féidir leo a dhéanamh amhlaidh ach mótarcháin a chur ar an bhfeithicil ó thús na míosa ina dtosaítear ag baint úsáid aisti.

Is iad na haon cúinsí amháin inar féidir feithicil a úsaid le linn di a bheith fógartha a bheith ón mbóthar ná chun í a thabhairt chuig ionad tástála i gcomhair tástáil (NCT nó CRW), nó chuig áitreabh lena deisiú sula gcuirtear faoin tástáil í, a fhad is atá coinne tástála socraithe don fheithicil

Titeann fógra neamhúsáide i léig a luaithe is a aistrítear úinéireacht feithicle.

Is cion é fógra atá bréagach nó míchruinn a dhéanamh, agus má chiontaítear go achomair sa chion sin dlitear fíneál d’Aicme B (€4,000) agus/nó sé mhí príosúnachta ar an té sin.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites