Mayo County Council logo

Feithiclí Éadroma Earraí

Má tá feithicil éadrom earraí faighte agat (.i. feithicil earraí le hollmheáchan ceaptha feithicle de 3500kg nó níos lú aici) a raibh mótarcháin íoctha uirthi in Éirinn cheana féin, ach gur mian leat cáin a íoc uirthi faoi d’ainm féin den chéad uair, ní mór na cáipéisí breise a leanas a leagan isteach.Iarrtar seo toisc go gcaithfidh Comhairle Contae Mhaigh Eo a bheith sásta go n-úsáidfear an fheithicil chun na críocha sin amháin earraí a iompar nó a tharraingt mar chuid de thrádáil nó gnó:-

Foirm Iarratais agus í comhlánaithebreathnaigh ar liosta na bhfoirmeacha mótarchánach

Foirm RF111A Dearbhú Earraí Amháin – í comhlánaithe, stampáilte agus fianaithe i Stáisiún na nGardaí agus

agus

Bunteastas reatha Árachais ar a gcaithfidh sé a bheith luaite go sonrach go bhfuil an fheithicil faoi chaibidil clúdaithe chun earraí a iompar chun críocha trádála nó gnó.  Ní mór don pholasaí a bheith faoi d’ainm féin, nó caithfidh tú a bheith i do thiománaí ainmnithe ar an bpolasaí.  I gcás fostaí áfach, ní mór don pholasaí a bheith faoi ainm an fhostaí (féach uimh. 3 thíos).

 

AGUS


1. Más feirmeoir agus úinéir tréada thú, caithfidh tú fianaise dhoiciméadach a sholáthar ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus na Mara a thaispeánann d’uimhir thréadach. Is leor litir nó cáipéis ar bith eisithe ag an Roinn le trí bliana anuas ar a bhfuil luaite d’ainm, seoladh agus uimhir thréadach. Ní ghlacann Oifig Mótarchánach Mhaigh Eo leis an teideal "coimeádaí tréada", ní mór don iarratasóir a bheith ina "úinéir tréada".

 

 De rogha air sin, tig leat na nithe a leanas a sholáthar:-

 

a)      Fianaise ar do chlárúchán i gcomhair C.B.L.

b)      Fógra Measúnaithe, mura bhfuil tú in ann ceachtar díobh seo a sholáthar,

c)     Dearbhú ó na Coimisinéirí Ioncaim go bhfuil do ghnó nó trádáil cláraithe i gcomhair cáin ioncaim - breathnaigh ar an dearbhú faoi iamh atá le comhlánú agatsa agus le stampáil ag na Coimisinéirí Ioncaim.

Tabhair do d’aire go gcaithfidh na cáipéisí uile a leagtar isteach faoi Chuid 1 (a) nó (b) a bheith eisithe le trí bliana anuas agus priontáilte ar pháipéar ceannteidil na gComisinéirí Ioncaim. Ní mór don dearbhú ó na Coimisinéirí Ioncaim, a leagtar isteach faoi 1 (c), a bheith eisithe le bliain anuas.

 


2. Má tá tú féinfhostaithe (pluiméir, leictreoir srl.), nó más trádálaí aonair nó comhlacht thú, ní mór cóip bhunaithe d’aon cheann de na cáipéisí a leanas a sholáthar:

 

a)   Fianaise ar do chlárúchán i gcomhair C.B.L.

b)   Fógra Measúnaithe, mura bhfuil tú in ann ceachtar díobh seo a sholáthar,

c) Dearbhú ó na Coimisinéirí Ioncaim go bhfuil do ghnó nó trádáil cláraithe i gcomhair cáin ioncaim - breathnaigh ar an dearbhú faoi iamh atá le comhlánú agatsa agus le stampáil ag na Coimisinéirí Ioncaim.

Tabhair do d’aire go gcaithfidh na cáipéisí uile a leagtar isteach faoi Chuid 2 (a) nó (b) a bheith eisithe le trí bliana anuas agus priontáilte ar pháipéar ceannteidil na gComisinéirí Ioncaim. Ní mór don dearbhú ó na Coimisinéirí Ioncaim, a leagtar isteach faoi 2 (c), a bheith eisithe le bliain anuas.

 

Mura bhfuil do ghnó cláraithe leis na Coimisinéirí Ioncaim i gcomhair cáin ioncaim, tig leat iarratas a dhéanamh chuig na Coimisinéirí Ioncaim chun clárú do chúrsaí cánach. Ní mór cóip den "Fhoirm um Chlárú Cánach", a cuireadh faoi bhráid na gCoimisinéirí Ioncaim agus í stampáilte acu, a leagan isteach chugainn. Is féidir glaoch ar na Coimisinéirí Ioncaim ar 1890 216 216.

 

 

3. Más fostaí le comhlacht nó gnólacht thú faoi láthair, agus má íocann tú ÍMAT (Íoc mar a Thuillir) leis an gcomhlacht nó gnólacht sin, tig leat na nithe a leanas a sholáthar:-

 

a)  Duillín pá, arna dhátú laistigh de na sé seachtaine seo caite, agus ar a bhfuil luaite d’uimhir PPS agus ainm d’fhostóra.

 

AGUS

 

b)  Litir bhunaidh ó d’fhostóir, ar pháipéar ceanntidil, arna dhátú laistigh de na sé seachtaine seo caite, agus ar a bhfuil deimhnithe:-

 

  • an cineál gnó atá ann,
  • gur fostaí den ghnólacht sin thú,
  • an dáta ar a thosaigh tú ag obair leis an gcomhlacht nó gnólacht sin,
  • d’uimhir PPS,
  • uimhir chláraithe na feithicle i gceist,
  • ní mór dó a bheith sonraithe go follasach ar an litir go mbeidh an fheithicil á húsáid agat chun earraí a iompar chun críocha gnó.

 

Tabhair do d’aire sa chás gur fostaí thú go gcaithfidh tú Deimhniú Árachais Tráchtála faoi d’ainm féin a leagan isteach.   Ní leor deimhniú árachais ar a bhfuil tú cláraithe mar thiománaí ainmnithe.

 

Riachtanais maidir le Feithiclí Earraí a mheá:-

Ní gá d’fheithicil a mheá ar an athuair má rinneadh í a mheá cheana féin agus más meáchan de 2500kg nó níos lú gan ualach atá aici de réir an Teastais Chláraithe Feithicle reatha. Cé is moite den chás seo, beidh ort deimhniú meáchain ó dhroichead meáite údaraithe a leagan isteach.

Ba chóir an Teastas Cláraithe Feithicle reatha a leagan isteach chomh maith i gcás feithiclí atá cláraithe cheana féin.

 

Ní mór deimhniú bailí ródacmhainneachta a bheith ag aon fheithicil atá bliain d’aois nó níos sine.

 

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites