Mayo County Council logo

Feithiclí Seirbhíse Poiblí (PSV) – idir bheag agus mhór

PSVanna Móra (LPSV)

Agus cáin á cur ar LPSV agat, ní mór duit Ceadúnas bunaidh bailí LPSV (Feithicil Seirbhíse Poiblí Mór) a sholáthar don fheithicil i gceist. Ní mór don cheadúnas a bheith faoi d’ainm féin. Ní mór Deimhniú Ródacmhainneachta a bheith ag an bhfeithicil má tá sí cláraithe le bliain nó níos faide.

Is é an Garda Síochána a eisíonn Ceadúnas LPSV go sonrach d’fheithicil ar leith.

Is ionann líon na suíochán sonraithe sa Chomhad Náisiúnta Feithicle agus Tiománaithe (NVDF) agus líon na suíochán do phaisinéirí san fheithicil. Is í an chúis chuige seo ná go bhfuil an ráta mótarchánach do LPSVanna bunaithe ar líon na suíochán do phaisinéirí ann.Tá sé ríthábhachtach go dtagann líon na suíochán cláraithe san NVDF le líon na suíochán do phaisinéirí sonraithe ar do Cheadúnas LPSV.

Murab ionann iad nuair a dhéantar iad a sheiceáil, beidh sé riachtanach an NVDF a nuashonrú leis na sonraí cearta, .i. le líon na suíochán sonraithe ar an gCeadúnas reatha LPSV, agus eiseofar Teastas nua Cláraithe Feithicle dá bharr.

Ní mór duit Deimhniú reatha Árachais a sholáthar chomh maith a chlúdaíonn an fheithicil mar LPSV.

PSVanna Beaga (SPSV)

Agus cáin á cur ar SPSV agat, ní mór duit Ceadúnas bunaidh bailí SPSV (Feithicil Seirbhíse Poiblí Beag) don fheithicil i gceist a sholáthar. Ní mór don cheadúnas a bheith eisithe faoi d’ainm féin, ach amháin i gcás socruithe léasa (féach thíos).  Más SPSV í an fheithicil i gceist, agusl cáin á cur uirthi den chéad uair i d’ainm féin agat, ní mór an  Dearbhú B.S.P. (Dearbhú SPSV) a chomhlánú.

Eisíonn an tÚdarás Náisiúnta Iompair Ceadúnas SPSV (PSV Beag) don fheithicil i gceist agus bíonn sé bailí ar feadh bliana.

D’fhéadfadh sé tarlú i gcásanna áirithe nach mbeidh tú in ann Ceadúnas bailí SPSV a sholáthar, d'ainneoin ceann a bheith eisithe. Gliogáil anseo chun clár na gceadúnas ar líne a fheiceáil, agus gliogáil ar táb na gCeadúnas Feithicle ("Vehicle Licences") chun sonraí do cheadúnais SPSV a fháil.

Beidh sonraí an cheadúnais SPSV le feiceáil sa chlár agus is féidir cóip den cheadúnas a phriontáil amach uaidh.

SPSV ar léas

I dornán cásanna is féidir leis an té lena eisíodh an Ceadúnas SPSV ligean do dhuine éicint eile an fheithicil sin a úsáid mar SPSV. Is gnách an socrú seo a dhéanamh ar bhonn léasa. Ach d’fhéadfadh sé tarlú gur mhian leis an té atá ag úsáid an feithicle cáin a chur ar an bhfeithicil sin faoina n-ainm féin. Sa chás seo beidh ainm difriúil ag an té ag cur cánach ar an bhfeithicil agus an té atá ainmnithe ar an gceadúnas SPSV. Toisc go n-eisítear ceadúnas SPSV go sonrach d’fheithicil ar leith, is féidir linn cáin a chur an bhfeithicil faoin ainm an duine sin ar an gcoinníoll gur úinéir cláraithe na feithicle an duine sin agus go bhfuil an ceadúnas SPSV don fheithicil áirithe sin bailí. Sa chás áirithe seo áfach, ní mór don té atá ag cur cánach ar an bhfeithicil fianaise a sholáthar go bhfuil árachas cuí acusan chun an fheithicil a úsaid mar SPSV.  Beidh an fhianaise seo de dhíth gach uair a chuireann siad cáin ar an bhfeithicil. Beidh an gnáthdhearbhú SPSV de dhíth chomh maith an chéad uair a chuirtear árachas ar an bhfeithicil.

 

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites