Mayo County Council logo

Tiontú Feithiclí

Tiontú Feithiclí

Tiontú Feithiclí

Is iad na Coimisinéirí Ioncaim a dhéileálann le tiontú feithiclí nua nár cláraíodh riamh, agus le feithiclí a bhí cláraithe i ndlínse eile roimhe seo ach atá á dtiontú sula gcláraítear anseo iad.Ba chóir duit breathnú ar shuíomh idirlín na gCoimisinéirí Ioncaim chun na riachtanais uile atá acu i dtaobh na gcúrsaí seo a léamh - www.revenue.ie

I gcás feithiclí a bhí cláraithe in Éirinn roimhe seo:-

Sa chás go bhfuil aon cheann de na hathruithe a leanas i gceist le tiontú na feithicle:-

  1. Athrú i gCatagóir na Feithicle de réir an AE, agus/nó
  2. Athrú i líon na suíochán ann, agus/nó
  3. Athrú i líon na gcriosanna sábhála feistithe ann, agus/nó
  4. Athrú Cabhlach de réir an AE,

ní mór “Dearbhú Tiontaithe Úinéir na Feithicle” (Foirm VRTCONV) i dteannta le “Dearbhú Tiontaithe ó Dhuine Cuícháilithe” (Foirm VRTCONVSQI) a leagan isteach. Is féidir na foirmeacha seo a íoslódáil ó www.revenue.ie.

Caithfear na foirmeacha seo a sheoladh chuig na Coimisinéirí Ioncaim nó chuig Oifig Mótarchánach Mhaigh Eo, ag brath ar an gcineál tiontaithe atá i gceist.

Na Coimisinéirí Ioncaim

Teastaíonn Dearbhú Tiontaithe Úinéir na Feithicle (Foirm VRTCONV) agus í tacaithe ag Dearbhú Tiontaithe ó Dhuine Cuícháilithe (VRTCONVSQI) ó na Coimisinéirí Ioncaim sna cásanna a leanas amháin:

Tá bosca J1 (catagóir feithicle VRT) ar an Teastas Cláraithe Feithicle líonta le “B”, “C”, “D”, nó é fágtha bán, AGUS:-

(1)  feistíodh suíocháin bhreise ann agus tá 9 suíochán nó níos lú ann anois san iomlán, an tiománaí san áireamh;

(1)  bhí 10 suíochán nó níos mó san fheithicil; táthar tar éis suíocháin a bhaint di agus tá 9 suíochán nó níos lú ann anois san iomlán, an tiománaí san áireamh;

(3)  táthar tar éis an fheithicil a thiontú ina mótarcharbhán; (Tabhair faoi deara nach gá é sin a chur faoi bhráid na gCoimisinéirí Ioncaim sa chás go bhfuil an fheithicil cláraithe in Éirinn cheana féin mar charr, MPV nó feithicil eile i gcatagóir M1 an AE/catagóir A um VRT na gCoimisinéirí Ioncaim. Sa chás áirithe sin ní mór na cáipéisí tiontaithe a sheoladh chuig an Oifig Mótarchánach – féach na sonraí thíos).

Níl dearbhú ag teastáil ó na Coimisinéirí Ioncaim sa chás go bhfuil “A” priontáilte imbosca J1 (catagóir feithicle VRT) ar an Teastas Cláraithe Feithicle, ná sa chás go bhfuil feithicil atá cláraithe in Éirinn mar charr, MPV, nó feithicil eile i gcatagóir M1 an AE/catagóir A na gCoimisinéirí Ioncaim le haghaidh VRT, tiontaithe ina mótarcharbhán.

Ba chóir duit breathnú ar shuíomh idirlín na gCoimisinéirí Ioncaim chun mionsonraí a gcuid riachtanas ar fad i dtaobh na gcúrsaí seo a léamh - www.revenue.ie

 Más mian le héinne cáin a chur ar fheithicil thiontaithe a raibh cláraithe in Éirinn roimhe seo, agus a fhad is go mbaineann ceann amháin, ar a laghad, de na cúinsí srianta thuasluaite leis, ní mór dóibh cloí le nósanna imeachta na gCoimisinéirí Ioncaim i dtaobh tiontú feithiclí ar dtús.

Oifig Mótarchánach Mhaigh Eo

Ní gá do chás a chur faoi bhráid na gCoimisinéirí mura mbaineann aon cheann de na cúinsí speisialta thuasluaite leat. Ba chóir na cáipéisí ábhartha a sheoladh chuig ceann ar bith d’Oifigí Mótarchánach Chomhairle Contae Mhaigh Eo ina áit:-

Ní mór na cáipéisí breise a leanas a sholáthar i dteannta leis na gnáthcháipéisí chun cáin a chur ar fheithicil atá cláraithe cheana féin ach a tiontaíodh ar bhealach nach gá a chur faoi bhráid na gCoimisinéirí Ioncaim é:-

Is féidir Foirmeacha VRTCONV agus VRTCONVSQI a íoslódáil ó www.revenue.ie. Foirmeacha de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim iad seo, agus ba chóir duit a chinntiú go bhfuil an leagan is nua-aimseartha díobh agat. Níl siad ar fáil ar an suíomh idirlín seo.

Sa chás go n-athraítear catagóir na feithicle ó M1 go N1 de thoradh na tiontaithe, ní mór don iarratasóir cóip de Theastas Thástáil 48 don fheithicil a leagan isteach chomh maith. Níl an teastas seo ar fáil ach ó Ionaid Údaraithe an NSAI a dtagann "Tástáil 48 - Maiseanna agus Toisí (cé is moite de charranna do phaisinéirí)” faoina scáth.

Bíonn Teastas Thástáil 48 de dhíth chomh nuair a fheistítear suíocháin bhreise i bhfeithicil atá cláraithe mar chatagóir B, C, nó D faoi láthair i gcomhair VRT, ach í ainmnithe mar chatagóir N1 i ndiaidh an tiontaithe.

Tá liosta na nIonad Údaraithe Tástála de chuid an NSAI, agus a dtiteann faoina scáth, ar fáil ag: http://www.nsai.ie/Our-Services/Certification/Automotive-Certification/Type-Approval/Approved-Test-Centers.aspx.

Má táthar ag iarraidh cáin a chur ar fheithicil tiontaithe faoin ráta iompair earraí ba chóir breathnú ar an rannóg “Cuir cáin ar fheithicil den chéad uair” ar an suíomh idirlín seo agus an t-alt faoi fheithiclí earraí a léamh.

Ní gá do Chomhairle Contae Mhaigh Eo diosca mótarchánach a eisiúint i gcomhair iarratais mura bhfuil siad iomlán sásta gurb í an cháin chuí don fheithicil sonraithe san iarratas. Dá bhrí sin, tá sé de chead ag an gComhairle tuilleadh eolais a lorg agus/nó an fheithcil i gceist a scrúdú sula ndéantar clár na bhfeithiclí a leasú.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites