Mayo County Council logo

Oidhreacht

Fáilte chuig an Rannóg Oidhreachta

Bunaíodh an Oifig Oidhreachta sa bhliain 2003, agus is iad na haidhmeanna atá aici ná:

  • Suim, oideachas, eolas agus bród maidir le hoidhreacht Mhaigh Eo a chur chun cinn
  • Comhairle agus eolas a sholáthar don phobal ar chuile ghné d'oidhreacht Mhaigh Eo
  • Eolas a thiomsú
  • Obair i gcomhpháirt le heagraíochtaí eile i gcur chun cinn na hoidhreachta
  • Dea-chleachtas i mbainistíocht agus caomhnú oidhreachta a chur chun cinn
  • Na bearta leagtha amach i bPlean Oidhreachta Chontae Mhaigh Eo, 2011-2016 a chur i gcrích
  • Beartais oidhreachta a chur chun cinn sna hearnálacha uile

Sa sainmhíniu ar 'Oidhreacht' a thugtar san Acht Oidhreachta, 1995, áirítear na gnéithe a leanas:

Séadchomharthaí, Nithe Seandálaíochta, Nithe Oidhreachta, Oidhreacht Ailtireachta, Flóra, Fána, Gnáthóga Fiadhúlra, Tírdhreacha, Muirdhreacha, Báid Bhriste, Gairdíní agus Páirceanna Oidhreachta, Uiscebhealaí Intíre.

 

Imeachtaí agus Nuacht Oidhreachta

Seo a leanas liosta na n-imeachtaí oidhreachta atá ar na bacáin i Maigh Eo mar aon le heolas reatha faoi chúrsaí oidhreachta.

Scéim Deontais na Seachtaine Oidhreachta, 2018 (Form)

Scéim Deontais na Seachtaine Oidhreachta, 2018 (Foirmeacha i mBéarla amháin)
Formats Available:


Plean Bainistíochta Bithéagsúlachta Bhaile an Róba

Ta Dréachtphlean Bainistíochta Bithéagsúlachta ullmhaithe ag Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Mhaigh Eo i gcomhpháirt le Coiste Bailte Slachtmhara Bhaile an Róba. Is é aidhm an phlean seo ná limistéir atá tábhachtach do phlandaí agus fiadhúlra eile a aithint, chomh maith le deiseanna a aithint agus bearta praiticiúla a mholadh chun oidhreacht nádúrtha Bhaile an Róba a chaomhnú agus a fheabhsú.

Cuirfear an Dréachtphlean Bithéagsúlachta i láthair agus déanfar é a phlé ag seisiún eolais a bheidh ar siúl ar an gCéadaoin, 25 Aibreán 2018 ag 7.30 i.n. in Ionad an Pharóiste, Baile an Róba.

Beidh fáilte roimh chách.

Ballinrobe Draft Biodiversity Plan 2018 (Béarla)

Cuirimid fáilte roimh aiseolas faoin bplean.

Is féidir tuairimí nó moltaí faoin bplean a chur chugainn i ríomhphost chuig heritageofficer@mayococo.ie ar nó roimh an gCéadaoin, 16 Bealtaine 2018.

Plean Réimse Poiblí Bhéal an Átha

Ballina Public Realm Plan Consultation Boards (Béarla)

 

Tá dréachtphlean le haghaidh sráideanna agus spásanna oscailte Bhéal an Átha curtha i dtoll a chéile ag Comhairle Contae Mhaigh Eo, le tacaíocht ón gComhairle Oidhreachta.  Próiseas coimhoibríoch is bun le forbairt an phlean seo, a rachaidh chun leasa Bhéal an Átha agus a mhuintire ar raidhse bealaí éagsúla.  

Reachtáladh comhairliúchan poiblí ar

Shráid an Phiarsaigh (lasmuigh den leabharlann)

ar an Aoine, 23 Márta ó 2.30pm go 6.30pm.

Níl an próiseas ach ina thosach áfach, agus ba mhór againn do thuairimí agus an plean seo á réiteach.

Is féidir breathnú ar na cláir chomhairliúcháin ag an nasc thuasluaite.

 

Is féidir do bharúil faoi Phlean Réimse Poiblí Bhéal an Átha a chur in iúl dúinn ach an Fhoirm Aiseolais a chomhlíonadh.

Más mian leat go gcuirfear foirm aiseolas chugat ar ríomhphost, seol ríomhphost chugainn chuig heritageofficer@mayococo.ie á iarraidh.

 

Beifear ag glacadh le foirmeacha aiseolais go dtí an Luan 16 Aibreán 2018.

Plean le haghaidh Réimse Poiblí Chnoc Mhuire

Tá dréachtphlean le haghaidh Phríomhshráid Chnoc Mhuire agus spásanna oscailte an bhaile mhóir curtha i dtoll a chéile ag Comhairle Contae Mhaigh Eo i gcomhar le Pobal Feasta Chnoc Mhuire.Tá próiseas comhoibríoch á úsáid chun an plean seo a fhorbairt, plean a rachaidh chun tairbhe Chnoc Mhuire agus an phobail i gcoitinne ar go leor bealach.Ba mhór againn do thuairim anois chun cuidiú linn barr feabhais a chur ar Phlean Réimse Poiblí Chnoc Mhuire, sa chaoi is go bhfreagraíonn sé go díreach ar riachtanais an phobail féin.

Is féidir breathnú ar an gcur i láthair i ndáil le Dréachtphlean Réimse Poiblí Chnoc Mhuire a fheiceáil ach gliogáil ar an nasc a leanas:

Draft Knock Public Realm Plan Consultation Boards (Béarla)

Agus is féidir aiseolas a chur chugainn tríd an bhfoirm a leanas: www.surveymonkey.co.uk/r/knockpublicrealmplan

 

Ina theannta sin, is féidir breathnú ar an bPlean in

Oifigí Chomhairle Contae Mhaigh Eo, Bóthar Chill Cholmáin, Clár Chlainne Mhuiris, nó in Oifig Poist Chnoc Mhuire

Is féidir foirm aiseolais a chomhlánú de láimh

agus:

- í a fhágáil sa bhosca atá fágtha in Oifigí Chomhairle Contae Mhaigh Eo, Bóthar Chill Cholmáin, Clár Chlainne Mhuiris, nó in Oifig Poist Chnoc Mhuire

- í a scanáil nó grianghraif a thógáil di agus a sheoladh ar ríomhphost chuig knock@paulhogarth.com

- í a chur sa phost chuig The Paul Hogarth Co, Clonmen House, Forster Way, Swords.

 

Ní mór foirmeacha aiseolais a bheith faighte faoin Máirt, 20 Márta 2018.

Plean le haghaidh Réimse Poiblí Bhaile an Róba

Tá dréachtphlean le haghaidh sráideanna agus spásanna oscailte Bhaile an Róba curtha i dtoll a chéile ag Comhairle Contae Mhaigh Eo, i gcomhpháirt le Foireann Baile Bhaile an Róba agus le tacaíocht ón gComhairle Oidhreachta.  Próiseas coimhoibríoch is bun le forbairt an phlean seo, a rachaidh chun leasa Bhaile an Róba agus a mhuintire ar raidhse bealaí éagsúla.  

Tá bailchríoch á chur ar an bplean faoi láthair agus is gearr uainn go mbeidh sé ar fáil.

Féile Ballaí Cloiche & Aoil na Mala Raithní

Beidh Féile Ballaí Cloiche & Aoil na Mala Raithní ar siúl ón Aoine, 12 Bealtaine go dtí an Domhnach, 14 Bealtaine, 2017

 Mulranny Stone Wall Poster 2017

Áirítear sa chlár seo:

Ceardlanna ar dhéanamh ballaí cloiche, á gcur i láthair ag saoir cloiche as Éirinn agus thar lear

Léachtaí ar stair agus oidhreacht ballaí cloiche singile ag ceardaithe oilte

 

De hAoine, 13 Bealtaine

8.00 pm – 8.40 pm  –  Eoin Madigan – Stone Walls and our Built Heritage

8:40 pm – 9:20 pm –  Eddie Farrelly – Irish Stone Walls: Best Practice and Principles of Construction

 

Dé Sathairn, 14 Bealtaine, & Dé Domhnaigh, 15 Bealtaine 9:30 r.n. - 5 i.n.: Ceardlann ar thógáil ballaí cloiche singile ar an nGlasbhealach ag an Mala Raithní

 

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gclár, nó chun d'áit a chur in áirithe, téigh chuig www.mulrannystonewallfestival.ie

Tá an bhféile so á eagrú i gcomhar leis Cumann Ballaí Cloiche Singile na hÉireann (DSWAI)

 

Tuilleadh eolais ó:

Deirdre Cunningham,

Oifigeach Oidhreachta

Rphost: heritage@mayococo.ie

Teil: 094 9047684 

Lá Teaghlaigh Bhaile an Róba Beoga

Ballinrobe Beoga

Lá Teaghlaigh

An Phríomhshráid, Baile an Róba

An Satharn, 6 Bealtaine 11 r.n. go 5 i.n.

 

Ballinrobe Fun Day Poster

 

Ballinrobe Beoga Events

 

Ceardlanna Aitheanta Bumbóige

Beidh ceardlanna chun bumbóga a aithint ar siúl in Ionad Pobail Thurlaigh ar an Satharn, 6 Bealtaine agus in Enniscoe House ar an Domhnach, 7 Bealtaine 2017, ó 10 r.n. go 4 i.n.

Tá na ceardlanna seo saor in aisce.  Beidh tae agus caife ar fáil.  Beir leat do lón féin.

Bumblebee Id Workshops

 

Plean Oidhreachta Chontae Mhaigh Eo 2011 - 2016

Gliogáil ar an nasc thíos chun breathnú ar Phlean Oidhreachta Chontae Mhaigh Eo 2011 - 2016 (Béarla amháin):

County Mayo Heritage Plan 2011 - 2016   

An Chomhairle Oidhreachta

Tugann an Chomhairle Oidhreachta páirtmhaoiniú don 28 Oifigeach Oidhreachta Cathrach/Contae atá scaiptha ar fud na tíre.  Is í fhís na Comhairle Oidhreachta go mbainfear taitneamh as ár gcuid oidhreachta, agus go ndéanfar í a bhainistiú agus a chaomhnú de bharr a thábhachtaí is atá sí ó thaobh ár n-aitheantais, ár leasa agus ár dtodhchaí.  Tá tuilleadh eolais ar obair na Comhairle Oidhreachta ar fáil ar a suíomh idirlín www.heritagecouncil.ie.

Deirdre Cunningham

Oifigeach Oidhreachta
Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : 094 9024444
R-phost : heritageofficer@mayococo.ie
Oscailte:

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites