Mayo County Council logo

Oidhreacht

Fáilte chuig an Rannóg Oidhreachta

Bunaíodh an Oifig Oidhreachta sa bhliain 2003, agus is iad na haidhmeanna atá aici ná:

  • Suim, oideachas, eolas agus bród maidir le hoidhreacht Mhaigh Eo a chur chun cinn
  • Comhairle agus eolas a sholáthar don phobal ar chuile ghné d'oidhreacht Mhaigh Eo
  • Eolas a thiomsú
  • Obair i gcomhpháirt le heagraíochtaí eile i gcur chun cinn na hoidhreachta
  • Dea-chleachtas i mbainistíocht agus caomhnú oidhreachta a chur chun cinn
  • Na bearta leagtha amach i bPlean Oidhreachta Chontae Mhaigh Eo, 2011-2016 a chur i gcrích
  • Beartais oidhreachta a chur chun cinn sna hearnálacha uile

Sa sainmhíniu ar 'Oidhreacht' a thugtar san Acht Oidhreachta, 1995, áirítear na gnéithe a leanas:

Séadchomharthaí, Nithe Seandálaíochta, Nithe Oidhreachta, Oidhreacht Ailtireachta, Flóra, Fána, Gnáthóga Fiadhúlra, Tírdhreacha, Muirdhreacha, Báid Bhriste, Gairdíní agus Páirceanna Oidhreachta, Uiscebhealaí Intíre.

 

Imeachtaí agus Nuacht Oidhreachta

Seo a leanas liosta na n-imeachtaí oidhreachta atá ar na bacáin i Maigh Eo mar aon le heolas reatha faoi chúrsaí oidhreachta.

Plean Bithéagsúlachta Chathair na Mart

Tá Plean Bithéagsúlachta Chathair na Mart ullmhaithe ag Comhairle Contae Mhaigh Eo agus Coiste Bailte Slachtmhara Chathair na Mart.  Is í cuspóir an phlean seo ná na ceantracha sin atá tábhachtach do phlandaí agus fiadhúlra eile a aithint, chomh maith le deiseanna a aimsiú agus bearta praiticiúla a mholadh le hoidhreacht nádúrtha Chathair na Mart a chothabháil agus a threisiú.

Táimid ag cur fáilte roimh do thuairim faoin dréachtphlean seo ach aighneacht scríofa a chur in iúl faoin Aoine, 2 Meitheamh 2017.  Is féidir é a sheoladh ar ríomhphost chuig heritage@mayococo.ie nó tríd an bpost chuig an tOifigeach Oidhreachta, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh.

Westport Draft Biodiversity Plan (Béarla)

Plean le haghaidh Réimse Poiblí Bhaile an Róba

Tá dréachtphlean le haghaidh sráideanna agus spásanna oscailte Bhaile an Róba curtha i dtoll a chéile ag Comhairle Contae Mhaigh Eo, i gcomhpháirt le Foireann Baile Bhaile an Róba agus le tacaíocht ón gComhairle Oidhreachta.  Próiseas coimhoibríoch is bun le forbairt an phlean seo, a rachaidh chun leasa Bhaile an Róba agus a mhuintire ar raidhse bealaí éagsúla.  

Tá bailchríoch á chur ar an bplean faoi láthair agus is gearr uainn go mbeidh sé ar fáil.

Féile Ballaí Cloiche & Aoil na Mala Raithní

Beidh Féile Ballaí Cloiche & Aoil na Mala Raithní ar siúl ón Aoine, 12 Bealtaine go dtí an Domhnach, 14 Bealtaine, 2017

 Mulranny Stone Wall Poster 2017

Áirítear sa chlár seo:

Ceardlanna ar dhéanamh ballaí cloiche, á gcur i láthair ag saoir cloiche as Éirinn agus thar lear

Léachtaí ar stair agus oidhreacht ballaí cloiche singile ag ceardaithe oilte

 

De hAoine, 13 Bealtaine

8.00 pm – 8.40 pm  –  Eoin Madigan – Stone Walls and our Built Heritage

8:40 pm – 9:20 pm –  Eddie Farrelly – Irish Stone Walls: Best Practice and Principles of Construction

 

Dé Sathairn, 14 Bealtaine, & Dé Domhnaigh, 15 Bealtaine 9:30 r.n. - 5 i.n.: Ceardlann ar thógáil ballaí cloiche singile ar an nGlasbhealach ag an Mala Raithní

 

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gclár, nó chun d'áit a chur in áirithe, téigh chuig www.mulrannystonewallfestival.ie

Tá an bhféile so á eagrú i gcomhar leis Cumann Ballaí Cloiche Singile na hÉireann (DSWAI)

 

Tuilleadh eolais ó:

Deirdre Cunningham,

Oifigeach Oidhreachta

Rphost: heritage@mayococo.ie

Teil: 094 9047684 

Lá Teaghlaigh Bhaile an Róba Beoga

Ballinrobe Beoga

Lá Teaghlaigh

An Phríomhshráid, Baile an Róba

An Satharn, 6 Bealtaine 11 r.n. go 5 i.n.

 

Ballinrobe Fun Day Poster

 

Ballinrobe Beoga Events

 

Ceardlanna Aitheanta Bumbóige

Beidh ceardlanna chun bumbóga a aithint ar siúl in Ionad Pobail Thurlaigh ar an Satharn, 6 Bealtaine agus in Enniscoe House ar an Domhnach, 7 Bealtaine 2017, ó 10 r.n. go 4 i.n.

Tá na ceardlanna seo saor in aisce.  Beidh tae agus caife ar fáil.  Beir leat do lón féin.

Bumblebee Id Workshops

 

Ceardlann faoi Phailneoirí

Plean Uile-Éireann na bPailneoirí á chur i bhfeidhm go háitiúil

Tabharfaidh an cheardlann seo faoi phailneoirí buneolas ar na pailneoirí dúchasacha atá againn, agus ar an Tionscadal Uile-Éireann a cuireadh ar bun lena gcosaint.

Bígí linn chun cur amach a fháil ar na bumbóga, beacha aonair, féileacháin agus beacha gabhair a fheictear sa réigiun seo le himeacht na séasúr, agus a chuidíonn lenár mbarra bia a phailniú. Tabharfar cuntas ar an mbeatha atá acu, ar na plandaí is ansa leo, agus ar na rudaí a bhíonn de dhíth orthu ina ngnáthóga. Tabharfar cuntas freisin ar roinnt bearta beaga is féidir a dhéanamh go héasca a chuideoidh le líon na bpailneoirí seo againne a chaomhnú agus a threisiú.

Beidh spéis ag daoine aonair, grúpaí bailte slachtmhara, grúpaí pobail, coistí reilige, agus ag éinne a bhfuil speis acu i bpailneoirí, sa cheardlann seo.

Cén uair: Dé hAoine, 10 Márta ó 10 r.n. - 1 i.n.

Cén áit: Halla Macalla, Loch an Eanaigh, Caisleán an Bharraigh

Tá an cheardlann seo oscailte do chách. Tá saorchead isteach ach ní mór áit a chur in áirithe roimh ré. Beidh sólaistí ar fáil ann.

 

Chun áit a chur in áirithe nó chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le:

An Oifig Oidhreachta, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh

Teil: 094 904 7684 ríomhphost: heritage@mayococo.ie.

 

Ceardlann taobh istigh atá i gceist leis seo agus is iad Karina Dingerkus agus Celia Graebner a bheidh ina bun.

https://murtaghsmeadow.wordpress.com/2017/01/31/pollinators-and-you/

 

Tá an cheardlann á maoiniú ag an gComhairle Oidhreachta i gcomhar le hOifig Oidhreachta Mhaigh Eo.

Plean Oidhreachta Chontae Mhaigh Eo 2011 - 2016

Gliogáil ar an nasc thíos chun breathnú ar Phlean Oidhreachta Chontae Mhaigh Eo 2011 - 2016 (Béarla amháin):

County Mayo Heritage Plan 2011 - 2016   

An Chomhairle Oidhreachta

Tugann an Chomhairle Oidhreachta páirtmhaoiniú don 28 Oifigeach Oidhreachta Cathrach/Contae atá scaiptha ar fud na tíre.  Is í fhís na Comhairle Oidhreachta go mbainfear taitneamh as ár gcuid oidhreachta, agus go ndéanfar í a bhainistiú agus a chaomhnú de bharr a thábhachtaí is atá sí ó thaobh ár n-aitheantais, ár leasa agus ár dtodhchaí.  Tá tuilleadh eolais ar obair na Comhairle Oidhreachta ar fáil ar a suíomh idirlín www.heritagecouncil.ie.

Deirdre Cunningham

Oifigeach Oidhreachta
Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : 094 9024444
R-phost : heritageofficer@mayococo.ie
Oscailte:

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites