Mayo County Council logo

Dréachtphlean Oidhreachta Chontae Mhaigh Eo, 2011-2016

Tá Dréachtphlean Oidhreachta Chontae Mhaigh Eo ullmhaithe ag Fóram Oidhreachta Chontae Mhaigh do na blianta 2011-2016.

Draft County Mayo Heritage Plan 2011-2016 (Béarla)

Plean sé bliana a bhaineann le gach cearn den chontae is ea an Dréachtphlean Oidhreachta.  Tá sé mar chuspóir aige oidhreacht Mhaigh Eo a chosaint, a chaomhnú, agus feasacht uirthi a chur chun cinn. Tá sé ar chúram Chomhairle Contae Mhaigh Eo an Plean Oidhreachta a ullmhú agus a chur i bhfeidhm faoi stiúir Fhóram Oidhreachta Mhaigh Eo - comhpháirtíocht idir forais náisiúnta, grúpaí pobail agus grúpaí oidhreachta.

Faoi láthair, tá do thuairimí faoin Dréachtphlean á lorg ag an bhFóram Oidhreachta.

I dtreo is go gcuirfear le héachtaí Phlean Oidhreachta Mhaigh Eo 2006-2011, agus chun a chinntiú go mbeidh an chéad Phlean eile oiriúnaithe do riachtanais oidhreachta an chontae, tá an tOifigeach Oidhreachta ag tabhairt cuiridh duit páirt a ghlacadh sa phróiseas comhairliúcháin agus an deis a thapú do thuairimí faoin dréachtphlean seo a chur in iúl. Ba chóir aighneachtaí scríofa a bheith faighte ag an bhFóram Oidhreachta, f/ch an Oifigigh Oidhreachta, faoin Aoine 14 Aibreán, 2011.

Seo chugat cuireadh chun do thuairim faoin dréachtphlean a chur in iúl trí aighneacht scríofa a dhéanamh nó trí fhreastal ar cheann de na cruinnithe comhairliúcháin poiblí thíosluaite:

Dáta

Áit

Am

Déardaoin 3 Márta 2011

Oifig Ceantair Bhéal Átha na Muice, Bóthar an Stáisiúin, Béal Átha na Muice

12.00in – 4.00in

Dé Máirt 8 Márta 2011

Oifigí Cathartha Bhéal an Átha, Plás Arran, Béal an Átha

12.00in – 4.00in

Déardaoin 10 Márta 2011

Oifig Ceantair Chlár Chlainne Mhuiris, Bóthar Chill Cholmáin, Clár Chlainne Mhuiris

12.00in – 4.00in

Dé Máirt 22 Márta 2011

Oifigí Cathartha Bhéal an Mhuirthead, Bóthar na hEaglaise, Béal an Mhuirthead

12.00in – 4.00in

Déardaoin 24 Márta 2011

Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, An Meal, Caisleán an Bharraigh

12.00in – 4.00in

Déardaoin 31 Márta  2011

Oifigí Cathartha Chathair na Mart, Bóthar Bhaile an Róba, Cathair na Mart

12.00in – 4.00in

Dé Máirt 5 Aibreán 2011

Óstán Oileán Acla, Gob an Choire

12.00in – 4.00in

 Beidh fáilte roimh dhaoine aonair agus eagraíochtaí araon ar díol spéise dóibh an dréachtphlean seo.

 

  More Mayo County Council and Local Government Websites