Mayo County Council logo

Plean Oidhreachta agus Caomhantais Chathair na Mart

Tionscnamh na mBailte Stairiúla – Cathair na Mart

Sa bhliain 2012 rinne an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta athbhreithniú ar an dá stádas náisiúnta is féidir a bronnadh ar bhailte móra – ‘Bailte Oidhreachta’ agus ‘Bailte Múrtha Stairiúla’ – agus é de rún acu stádas náisiúnta amháin a chumadh do bhailte móra a thagann faoi na brait sin. Chuige sin, roghnaíodh trí bhaile mhóra – Cathair na Mart, Eochaill agus Lios Tuathail – chun páirt a ghlacadh i scéim thrialach náisiúnta ar a dtugtar Tionscnamh na mBailte Stairiúla (TBS). Ba é aidhm na scéime trialaí ná an fhéidearthacht gréasáin de bhailte stairiúla faoi bhrat aonair náisiúnta a thriail.  Tá an próiseas seo fós ar siúl, agus comhpháirtíocht idir an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, an Chomhairle Oidhreachta agus na trí bhaile thrialacha mar bhonn leis.  Tugadh maoiniú do roinnt tionscadal TBS i gCathair na Mart agus cuireadh i gcrích go rathúil iad sa bhliain 2013. Tá sé de rún again tógáil ar an obair seo agus Plean Oidhreachta agus Caomhantais a chur i dtoll a chéile do Chathair na Mart.  Leagfar amach anseo straitéis chun oidhreacht Chathair na Mart a chosaint, a chaomhnú agus a fheabhsú sna blianta amach romhainn.Táimid ag tabhairt faoi phróiseas comhairliúcháin phoiblí chun eolas a bhailiú don Phlean Oidhreachta agus Caomhantais Chathair na Mart. Ba mhór againn do thuairimí a fháil ach an ceistneoir a leanas a líonadh amach agus a sheoladh ar ais chuig Simon Wall nó Deirdre Cunningham tríd an ríomhphost nó an gnáthphoist roimh an Aoine 7 Feabhra 2014:

Deirdre Cunningham, Oifigeach Oidhreachta, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

Ríomhphost: dcunningham@mayococo.ie                            

Simon Wall, Ailtire Baile, Comhairle Baile Chathair na Mart, Oifigí Cathartha Chathair na Mart, Cathair na Mart, Co. Mhaigh Eo

Ríomhphost: swall@mayococo.ie

Cuirfear fáilte romhat chomh maith chuig ceardlann um chomhairle an phobail a fháil ar Phlean Oidhreachta agus Caomhantais Chathair na Mart ar an gCéadaoin, 5 Feabhra 2014, ó 7.30-9.00 i.n. in Óstán an Wyatt, Cathair na Mart.

Historic Towns Initiative Questionnaire (Béarla)

  More Mayo County Council and Local Government Websites