Mayo County Council logo

Oidhreacht Thógtha

Bespoke construction in Mayo

Oidhreacht Thógtha

Tá oidhreacht ailtireachta shaibhir i mbailte beaga agus móra Cho. Mhaigh Eo, agus scaipthe sna ceantair thuaithe. Tá tithe móra, seanmhuilte, tithe ceann tuí, séipéil agus droichid san áireamh san oidhreacht seo.

I 1998, sheol an rialtas pacáiste cuimsitheach beartais a raibh sé d’aidhm leo ár n-oidhreacht thógtha a chosaint. Tá ceanglas reachtúil i gcroílár an chórais go mbeadh sé ina chuspóir éigeantach i bPlean Forbartha gach Údarás Áitiúil, foirgnimh a bhfuil tábhacht ealaíonta, ailtireachta nó stairiúil ag baint leo a chosaint.

Déantar sainmhíniú ar Struchtúir Chosanta mar struchtúir, nó codanna de struchtúir a bhfuil tábhacht ailtireachta, stairiúil, seandálaíochta, ealaíonta, cultúrtha, eolaíochta, sóisialta nó teicniúil ag baint leo. Tá an taobh istigh den struchtúr, an talamh atá timpeall air, agus aon struchtúr eile atá ar an talamh sin san áireamh mar chuid den ‘struchtúr’. 

Tá dualgas ar úinéirí na bhfoirgneamh a chinntiú nach gcuirfear na foirgnimh i mbaol agus tá sé de chumhacht ag na hÚdaráis Áitiúla treoir a thabhairt chun obair caomhnaithe riachtanach a chur ar siúl nó idirghabháil a dhéanamh i gcásanna eisceachtúla faillí.

Photo of Clapper Bridge

Treoir shimplí atá anseo le tuiscint a fháil ar chosaint struchtúr a bhfuil tábhacht ailtireachta, stairiúil, seandálaíochta, ealaíonta, cultúrtha, eolaíochta, sóisialta nó teicniúil ag baint leo faoi na hAchtanna Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt) 1963 go dtí 1999.

Is treoir phraiticiúil atá anseo. Ní léirmhíniú dleathach deifnídeach ar an dlí pleanála atá ann. Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh i dteagmháil le d’Údarás Áitiúil.

Tá liosta de na struchtúir chosanta agus cur síos ar gach ceann acu le fáil i bPlean Forbartha an Chontae 2003-2009 ó Comhairle Contae Mhaigh Eo,  Aguisín: IX, Taifead na Struchtúr Cosanta. Tá fáil air ó Roinn Phleanála na Comhairle Contae.

Deirdre Cunningham

Oifigeach Oidhreachta
Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
Caisleán an Bharraigh
Teileafón : 094 9024444
R-phost : heritageofficer@mayococo.ie
Oscailte:

  More Mayo County Council and Local Government Websites