Mayo County Council logo

An Ciste um Struchtúir i mBaol 2018

Iarratais á lorg

Dáta: 4 Nollaig 2017

Tá sé fógartha ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, go mbeidh maoiniú á chur ar fáil faoin gCiste um Struchtúir i mBaol, 2018. Ciste ar fiú €1,324,000 san iomlán a bheidh ann, le €74,000 de sin le caitheamh go sonrach ar thithe a thiteann faoi scáth "An Ghníomhphlean um Thodhchaí Inbhuanaithe Thithe Stairiúla na hÉireann', a seoladh in 2015.

Is í an Oifig Caomhantais de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo a riarfaidh an ciste i dtaobh struchtúir stairiúla, de réir mar atá leagtha amach sna treoirlínte.

Is í cuspóir an Chiste um Struchtúir i mBaol (SRF) ná cuidiú le hoibreacha cosanta ar struchtúir áirithe stairiúla a bhfuil géarghá lena leithéid léirithe go sásúil i dtuairim na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.  Tá sé de rún ag an scéim seo an baol d'oidhreacht thógtha na Éireann a mhaolú, maille le fostaíocht a chruthú do dhaoine gairmiúla, oilte agus a bhfuil taithí acu ar chúrsaí caomhantais.  Tugann sé tacaíocht chomh maith d'úinéirí nó áititheoirí a ndualgas i leith caomhnú oidhreacht ailtireachta na tíre a chomhlíonadh.

De thoradh acmhainní teoranta na scéime seo in 2018, níl an Roinn ag glacadh ach le ceithre iarratas in aghaidh an údaráis áitiúil, agus ceann amháin acu siúd ar a mhéid le bheith i seilbh phoiblí. Is féidir an cúigiú hiarratas a dhéanamh más Teach Stairiúil Éireannach i seilbh phríobháideach é. 

Seasfar 80% ar a mhéid de chostas iomlán an tionscadail faoin scéim seo.  Is é €15,000 an t-iosmhéid a bhronntar, agus €30,000 an t-uasmhéid, in aghaidh an tionscadail.

I gcás an chúigiú tionscadal - an teach stairiúil i seilbh phríóbháideach - bronnfar deontas idir €5,000 agus €10,000 in a leith.

Ní bhreathnófar an Roinn ar iarratais ar mhaoiniú i leith foirgneamh nach bhfuil i mbaol láithreach meathlúchán suntasach.

Ní mór d'iarratasóirí SRF2018 Appendix I Application Form A a chomhlánú agus a leagan isteach i bhfoirm chrua in éineach le cáipéisí tacaíochta (grianghraif san áireamh) faoi 4 i.n. ar an gCéadaoin, 31 Eanáir 2018.

Ba chóir iarratais a sheoladh chuig Siobhán Sexton, Oifigeach Caomhantais Ailtireachta, Rannóg na nAiltirí, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, An Meal, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

Ní mór ‘An Ciste um Struchtúir i mBaol 2018’ a mharcáil go soiléir ar an iarratas.

Is féidir foirmeacha iarratais agus sonraí na scéime a íoslódáil anseo (i mBéarla):

Structures at Risk Fund 2018 Guidance Circular -  SRF2018_Circular

Structures at Risk Fund 2018 Application Form A (PDF) –  SRF2018_AppendixI_ApplicationA

Structures at Risk Fund 2018 Application Form A (Word) -  Structures at Risk Fund 2017 Word

  More Mayo County Council and Local Government Websites