Mayo County Council logo

Iarratais á lorg

Dáta: 4 Nollaig 2018


Tá Comhairle Contae Mhaigh Eo ag cur fáilte roimh iarratais ar an Scéim Infheistíochta san Oidhreacht Thógtha (SIOT) don bhliain 2018, scéim atá á riaradh ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Tá sé i gceist ag an scéim seo daoine a spreagadh chun caipiteal príobháideach a úsáid agus a infheistiú i roinnt tionscadail bheaga a bhfuil dlúthshaothar i gceist leo, chun struchtúir atá cosanta ag an Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú) a chaomhnú.  I gcásanna áirithe áireofar faoin scéim seo struchtúir a luíonn taobh istigh de Limistéar Caomhantais Ailtireachta chomh maith. Tá sé de rún ag an scéim seo cuidiú le fostaíocht a chruthú do dhaoine gairmiúla, oilte agus a bhfuil taithí acu ar chúrsaí caomhantais, ar an gceardaíocht agus ar cheirdeanna éagsúla.

Is í an Oifig Caomhantais de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo a riarfaidh an scéim seo.  Is féidir cur isteach ar dheontas idir €2,500 agus €15,000, agus ní mór do na hiarratasóirí féin 50% ar a laghad de chostas iomlán an tionscadail a sheasamh. Ba chóir d’iarratasóirí na treoirlínte a léamh agus iad féin a chur ar an eolas faoi chritéir cháilitheachta agus coinníollacha na scéime.  Ba chóir dóibh grianghraif a leagan isteach in éineacht lena n-iarratas chomh maith.

Ní mór d’iarratasóirí an BHIS_2018 Appendix II Application Form A a chomhlánú agus a leagan isteach i bhfoirm chrua, mar aon le cáipeisí tacaíochta, faoi 4 i.n. ar an gCéadaoin, 31 Eanáir 2018, ar a dhéanaí.

Ba chóir iarratais a sheoladh chuig Siobhán Sexton, Oifigeach Caomhantais Ailtireachta, Rannóg na nAiltirí, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, An Meal, Caisleán an Bharraigh. Ba chóir ‘Scéim Infheistíochta san Oidhreacht Thógtha 2018’ a bheith marcáilte go sonrach ar iarratais.

Tá an fhoirm iarratais maille le sonraí na scéime ar fáil le híoslódáil ó na naisc a leanas (i mBéarla amháin):

BHIS2018_Circular  Circular BHIS 2018- Built Heritage Investment Scheme Guidance Circular

BHIS2018_Appendix I  Built Heritage Investment Scheme Qualifying and Non Qualifying Works

BHIS2018_Appendix II Application Form Built Heritage Investment Scheme Application Form (PDF)

BHIS Form Word  Built Heritage Investment Scheme Application Form (Word)

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites