Mayo County Council logo

Scéim Infheistíochta san Oidhreacht Thógtha 2018

Iarratais á lorg

Dáta: 4 Nollaig 2018


Tá Comhairle Contae Mhaigh Eo ag cur fáilte roimh iarratais ar an Scéim Infheistíochta san Oidhreacht Thógtha (SIOT) don bhliain 2018, scéim atá á riaradh ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Tá sé i gceist ag an scéim seo daoine a spreagadh chun caipiteal príobháideach a úsáid agus a infheistiú i roinnt tionscadail bheaga a bhfuil dlúthshaothar i gceist leo, chun struchtúir atá cosanta ag an Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú) a chaomhnú.  I gcásanna áirithe áireofar faoin scéim seo struchtúir a luíonn taobh istigh de Limistéar Caomhantais Ailtireachta chomh maith. Tá sé de rún ag an scéim seo cuidiú le fostaíocht a chruthú do dhaoine gairmiúla, oilte agus a bhfuil taithí acu ar chúrsaí caomhantais, ar an gceardaíocht agus ar cheirdeanna éagsúla.

Is í an Oifig Caomhantais de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo a riarfaidh an scéim seo.  Is féidir cur isteach ar dheontas idir €2,500 agus €15,000, agus ní mór do na hiarratasóirí féin 50% ar a laghad de chostas iomlán an tionscadail a sheasamh. Ba chóir d’iarratasóirí na treoirlínte a léamh agus iad féin a chur ar an eolas faoi chritéir cháilitheachta agus coinníollacha na scéime.  Ba chóir dóibh grianghraif a leagan isteach in éineacht lena n-iarratas chomh maith.

Ní mór d’iarratasóirí an BHIS_2018 Appendix II Application Form A a chomhlánú agus a leagan isteach i bhfoirm chrua, mar aon le cáipeisí tacaíochta, faoi 4 i.n. ar an gCéadaoin, 31 Eanáir 2018, ar a dhéanaí.

Ba chóir iarratais a sheoladh chuig Siobhán Sexton, Oifigeach Caomhantais Ailtireachta, Rannóg na nAiltirí, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, An Meal, Caisleán an Bharraigh. Ba chóir ‘Scéim Infheistíochta san Oidhreacht Thógtha 2018’ a bheith marcáilte go sonrach ar iarratais.

Tá an fhoirm iarratais maille le sonraí na scéime ar fáil le híoslódáil ó na naisc a leanas (i mBéarla amháin):

BHIS2018_Circular  Circular BHIS 2018- Built Heritage Investment Scheme Guidance Circular

BHIS2018_Appendix I  Built Heritage Investment Scheme Qualifying and Non Qualifying Works

BHIS2018_Appendix II Application Form Built Heritage Investment Scheme Application Form (PDF)

BHIS Form Word  Built Heritage Investment Scheme Application Form (Word)

  More Mayo County Council and Local Government Websites