Mayo County Council logo

An tSeirbhís Ealaíon

Photo of Art Squad Roola Boola Festival

Seirbhís Ealaíon Chontae Mhaigh Eo

Tá Seirbhís Ealaíon an Chontae bunaithe ar na prionsabail seo a leanas - caighdeán, inrochtainteacht, cuimsitheacht agus fiúntas fadtéarmach. Níl sé i gceist gur le haghaidh an dreama amháin a bhfuil eolas agus taithí acu ar an ealaín agus ar a mbaineann léi atá an tseirbhís seo, ach go mbeadh ar chumas gach aon duine a bheith páirteach san eispéireas taitneamhach seo. Dá bhrí sin is gá go mbeadh teacht ag chuile dhuine ar na healaíona, cuma an dteastaíonn uaidh páirt ghníomhach a ghlacadh san eispéireas céanna nó nach dteastaíonn. 

Nuair a thugaimid tacaíocht phoiblí do na healaíona taispeánaimíd ár meas ar an ról a ghlacann siad i saol an tsochaí agus ar an maitheas a dhéantar sa phobal dá bharr; féinléiriú, forbairt phearsanta agus neartaíonn sé spiorad ár mothú sainiúlachta ar bhonn pearsanta agus ar bhonn pobail.

Is sa bhliain 1989 a fostaíodh an chéad Oifigeach Ealaíon don chontae. Ó shin i leith lean an Chomhairle Contae ag cur lena tacaíocht do na healaíona, ionas go mbeadh borradh nach beag faoi fhorbairt na n-ealaíon sa chontae.

Is cuid de struchtúr na Comhairle Contae í an tSeirbhís Ealaíon. Is tríd an tseirbhís seo a chuidítear le healaíontóirí, le scríbhneoirí, le ceoltóirí, le drámadóirí, le damhsóirí chomh maith le gach duine a oibríonn do na ealaíona nó d’eagraíochtaí ealaíonta ar fud an chontae. Freastalaíonn an tseirbhís seo ar riachtanais na ndaoine a chruthaíonn agus a léiríonn ealaín maille leo siúd a bhfuil baint acu léi i bhfoirm ar bith eile.

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Plean Ealaíon

Tá Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo ag cur plean straitéiseach ealaíon i dtoll a chéile faoi láthair a fhoilseofar go luath san athbhliain a bheidh ag féachaint ar na cúig bliana amach romhainn.

Ba mhór againn tuairimí a fháil ó dhaoine atá páirteach ann agus ar spéis leo na healaíona, ag gach leibhéal, laistigh den chontae.  Áirítear orthu seo ionaid ealaíon, féilte, ealaíontóirí, muintir an phobail agus daoine a úsáideann nó a bhaineann leas as an tseirbhís againn.

Ba mhór againn do bharúil. Is féidir é a chur in iúl dúinn ach ár gceistneoir i dtaobh an Phlean Ealaíon, a bhfuil nasc chuige thíos, a chomhlánú. (Os a choinne sin, is féidir leat scríobh chugainn, ríomhphost a chur chugainn, nó glaoch ar an Oifig Ealaíon. Is féidir leagan Word den cheistneoir a iarradh orainn chomh maith).

Is féidir breathnú ar an bplean ealaíon reatha atá againn ar an nasc a leanas (Béarla): Mayo County Council Strategic Arts Plan 2011-2016

Tá próifíl de na seirbhísí a sholáthraímid ar fáil ar an suíomh idirlín anseo.

Ba mhór againn cloisteáil uait faoin Aoine, 24 Samhain 2017.

Arts Plan Questionnaire

Go raibh maith agat as ucht cuidiú linn.

 

Tá ceistneoir ar leith deartha againn do dhaoine óga: Young People Questionnaire

 

Sonraí Teagmhála: AnOifig Ealaíon, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

Ríomhphost: mayoarts@mayococo.ie

Teil: 094 90 47558 / 47471

 

Dá mba mhian leat ár nuachtlitir a fháil, ní gá ach do sheoladh ríomhphoist a chur chugainn.

  More Mayo County Council and Local Government Websites