Mayo County Council logo

Cartlann Clár

Sraith Cheoil an tSamhraidh

Reáchtáltar sraith imeachtaí ceoil ar fud an chontae gach mí Iúil a chuimsíonn gach saghas ceoil, ceol tíre, rac-cheol, ceol traidisiúnta agus ceol clasaiceach san áireamh. Tagann na céadta duine amach chuig na himeachtaí seo a eagraíodh i gCathair na Mart, Caisleán an Bharraigh, Coillte Mach, Béal Easa, Cluain Cearbán, Béal an Átha, Béal an Mhuirthead, Tuar Mhic Éadaigh, Cill Ala, Béal Átha hAmhnais agus Baile Chathail go dtí seo.

 

Clár Cónaitheachta

Tá sé i gceist ag an Scéim Cónaitheachta d'Ealaíontóir é a chur ar chumas ealaíontóirí, scríbhneoirí, ceoltóirí, damhsóirí agus oibreoirí drámaíochta obair go díreach le daoine i scoileanna, ospidéil (agus suíomhanna cúram sláinte eile) agus pobail áitiúla.  Is deis é seo teagmháil a dhéanamh le daoine lasmuigh den ghnáthshuíomh ealaíne, rud a chuirfidh imeascadh agus foghlaim chun cinn.

 

Fórsa 12 – Deireadh Seachtaine Scríbhneoireachta

Bíonn Fórsa 12 ar siúl i mBéal an Mhuirthead gach Meitheamh, agus freastlaíonn breis is 80 scríbhneoir air ó ghrúpaí scaipthe ó gach cearn den tír. Le linn an deireadh seachtaine bíonn léamha agus ceardlanna ag scríbhneoirí foilsithe agus neamhfhoilsithe araon, mar aon le turais áitiúla agus ceol.
Tá clár cónaitheachta do scríbhneoir forbartha do Fórsa 12, ina gcaitheann scríbhneoir dátheangach cúig seachtaine sa cheantar roimh an bhféile ag tabhairt ceardlann agus léamh i scoileanna, leabharlanna agus in ionaid chúraim. Is measc na stiúrthóirí a bhí ar an bhféile go dtí seo, bhí: Jessie Lendennie, Chris Agee, John F.Deane, Kate Newman agus Vincent Woods.

 

Clár Meantóireachta agus Líonraithe d'Ealaíontóirí

Comhairle Contae Mhaigh Eo a chur an clár seo ar bun i gcomhar le Age & Opportunity, agus tá an Chomhairle Ealaíon agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Réigiún an Iarthair (ar a tugadh Bord Sláinte an Iarthair tráth) ag tacú leis chomh maith. Tugann an clár seo deiseanna tacaithe d'ealaíontóirí obair le daoine breacaosta i suíomhanna cúram sláinte. Tugann sé líonra teagmhálaithe d'ealaíontóirí freisin ionas gur féidir leo smaointe, taithí agus ceachtanna a d’fhoghlaim siad a roinnt lena chéile.

Ó mhí Feabhra 2004 i leith, tá Margaret Morrison, Irma Van Baalen, Bernie Garvey O'Mara, Tom Meskell agus Breda Murphy ag obair in Acaill, Cathair na Mart, Béal an Átha, Béal Átha na Muice agus Clár Chlainne Mhuiris i suíomhanna éagsúla, in ionaid cúraim fhadtéarmaigh agus ionaid cúraim lae san áireamh.

Is í Deirdre Walsh, comhordaitheoir na n-ealaíontóirí, an meantóir ar an gclár agus tugann sí tacaíocht ealaíne agus phraiticiúil araon bunaithe ar an taithí fairsing atá aici sa réimse seo.

 

Clár um Ealaín san Oideachas

Thug an Oifig Ealaíon faoi thaighde fairsing sa bhliain 2001 chun deacrachtaí i soláthar na n-ealaíon i scoileanna agus i measc múinteoirí a aithint. Tugadh faoi shraith cheardlann do bhreis is 47 scoil in 2001. An bhliain dar gcionn, in 2002, thug an Oifig Ealaíon páirtmhaoiniú do chláir ealaíon sé seachtaine i 10 scoil mar fhorbairt bhreise ar a cuid oibre le scoileanna. Cuireadh sraith cheardlann ar siúl ina theannta sin i gcomhar le hIonad Oideachais Mhaigh Eo, chun taithí ar na healaíona a thabhairt do mhúinteoirí, agus ghlac breis is 40 múinteoir páirt ann. Tugann an Oifig Ealaíon maoiniú do scór tionscadal sé seachtaine i scoileanna Mhaigh Eo gach bliain.

 

Amharcealaíona

Anuas ar thacaíocht a thabhairt do thaispeántais, eagraíonn an Oifig Ealaíon roinnt taispeántas gach bliain.  De ghnáth, is chun saothar a eascraíonn as cónaitheachtí nó as tionscnaimh ar leith a eagraítear iad.

 

  More Mayo County Council and Local Government Websites