Mayo County Council logo

Music Generation Mhaigh Eo

D’fhógair Music Generation – an Clár Náisiúnta Oideachais Cheoil atá faoi thacaíocht ag U2 agus Ireland Funds – sa bhliain 2011 go raibh Comhpháirtíocht Oideachais Cheoil Mhaigh Eo roghnaithe le bheith páirteach sa chéad bhabhta dá scéim cistiúcháin chun tacú le clár náisiúnta ceoil a fhorbairt.  Tá suas le €585,000 san iomlán ceadaithe do Mhaigh Eo chun cuidiú le páistí agus daoine óga teagasc san amhránaíocht agus in uirlisí ceoil a fháil ina gceantracha áitiúla. Tá Maigh Eo i measc sé Chomhpháirtíocht Oideachais Cheoil a roghnaíodh le bheith páirteach sa scéim; Sligeach agus an Lú (Babhta 1) agus Laois, Cill Mhantáin agus Cathair Chorcaí (Babhta 2) na cinn eile.

Tá Clár Music Generation maoinithe ag tabhartas €5 mhilliún ó U2, mar aon le €2 mhilliún atá á bhailiú ag Ireland Funds, agus úsáidfear an t-airgead sin chun cuidiú le clár náisiúnta ceoil a fhorbairt a chuirfidh teagasc in uirlisí ceoil agus ceol gutha ar fáil do pháistí agus daoine óga suas le 18 mbliana d’aois. Bunaíodh Music Generation chun múnla na gComhpháirtíochtaí Oideachais Cheoil, a bhí forbartha ag Music Network in 2003, a chur i bhfeidhm.

Cuireadh Comhpháirtíocht Oideachais Cheoil Mhaigh Eo ar bun sa bhliain 2006 mar chomhpháirtíocht neamhbhrabúsach neamhpholaitiúil a raibh sé mar sprioc aige a chinntiú go raibh teagasc sa cheol ar fáil do chách agus chun deiseanna oideachais cheoil a fhorbairt d'óige Mhaigh Eo go léir. Páirteach sa chomhpháirtíocht seo tá Bord Forbartha Contae Mhaigh Eo, Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo, Fóram Pobail Mhaigh Eo, Coiste Gairmoideachais Mhaigh Eo agus Ionad Oideachais Mhaigh Eo. Is é Coiste Gairmoideachais Mhaigh Eo príomhpháirtí Chomhpháirtíocht Oideachais Cheoil Mhaigh Eo. Ar dheimhniú an mhaoinithe rinneadh ainm na comhpháirtíochta a leasú go Music Generation Mayo.

Thug Oifig Ealaíon Mhaigh Eo faoi phróiseas fairsing comhairliúcháin leis na páirtithe leasmhara san earnáil cheoil i Maigh Eo roimh leagan isteach an iarratais chuig Music Generation. Éiríodh leis seo riachtanais a aithint, bearnaigh sa tseirbhís a aithint, agus iniúchadh a dhéanamh ar na seirbhísí mar a bhí siad. Tugadh deis do dhaoine óga a gcionsa a dhéanamh don iarratas trí ghrúpaí fócais agus pléghrúpaí.

I mí an Mhárta 2011 leag Comhpháirtíocht Oideachais Cheoil Mhaigh Eo plean forleathan mionsonraithe isteach a chuaigh i ngleic leis na ceisteanna a ardaíodh le linn an bpróiseas comhairliúcháin agus a chuir roimhe tacaíocht inbhuanaithe a chur ar fáil don cheoil go fadtéarmach agus a cuirfidh leis na tacaíochtaí a bhí ann cheana féin ar bhonn straitéiseach.

Is é sainchúram Music Generation Mhaigh Eo ná oideachas ceoil don aoisghrúpa 0-18 bliana. Mar is ionann le cláir Music Generation ar fud na tíre, ní ceadmhach don chlár i Maigh Eo an curaclam ceoil a mhacasamhlú, agus is ann don chlár amháin chun tionscnaimh úra a chur i bhfeidhm nó a chur sa tsiúl a dhéanfaidh sé níos éasca don aoisghrúpa seo taithí a fháil sa cheol.

Tugtar imlíne sa phlean a leag Comhpháirtíocht Oideachais Cheoil Mhaigh Eo isteach ar straitéis chun cúrsaí ceoil a fhorbairt sa chontae. Go bunúsach, is é éirim an phlean ná luach agus saineolas a chur leis nuair is féidir, i dtreo:

 • Rochtain ar cheoil a fhairsingiú do pháistí réamhscoile, i mbunscoileanna agus in iarbhunscoileanna
 • Cónaitheachtaí, máistir-ranganna, ceardlanna agus teagasc ceoil de chineálacha eile a chur ar fáil i scoileanna atá páirteach in oideachas ceoil cheana féin
 • Tionscadal Ceoil don Óige a chur ar bun i mBéal an Átha, ar ceantar den chlár RAPID é
 • Tacaíocht a thabhairt do scoláirí le cumas eisceachtúil sa cheol
 • Gréasán de dheiseanna taibhléirithe a shocrú do cheoltóirí óga i ngach seánra ceoil
 • Banc cuí uirlisí a chruinniú
 • Ranganna ceoil ar phraghas réasúnta a chur ar fáil do dhaoine óga áiteanna nach bhfuil a leithéid ann anois
 • Ceardlanna agus máistir-ranganna a eagrú do bhuíonta ceoil atá ann cheana féin
 • Leabharlann d’acmhainní ceoil a fhorbairt do phobal an chontae uile
 • Taighde a dhéanamh i dtacaíocht ar líne a thabhairt d'oideachas ceoil
 • Acmhainn a fhorbairt agus deiseanna forbartha gairmiúla a chur ar fáil do theagascóirí ceoil sa chontae

D’earcaigh Music Generataion Mhaigh Eo Kate McKeon i mí Mheán Fómhair 2011 mar chomhordaitheoir an chláir, agus beidh sé de chúram uirthi an plean a chur i bhfeidhm ar fud an chontae. Tá painéal de theagascóirí ceoil earcaithe chomh maith chun gnéithe den chlár i Maigh Eo a sholáthar. Le mí anuas tá eolas á lorg ag Music Generation Mhaigh Eo ó bhunscoileanna chun an méid gníomhaíochta ceoil san earnáil sin a thomhais. Tá an cineál aiseolais seo fíorluachmhar do Music Generation Mhaigh Eo mar go mbeifear in ann freastal ar na riachtanais atá ag scoileanna ar leith dá bharr.

Cuirfidh Music Generation síolchiste ar fáil ar feadh trí bliana chun seirbhísí áitiúla a chur ar bun, agus beidh na seirbhísí seo á gcothabháil ar bhun fadtéarmach ag Comhpháirtíochtaí Oideachais. Ta sé de rún ag an Roinn Oideachais agus Scileanna go ndéanfar na Comhpháirtíochtaí Oideachais Cheoil a chothabháil ag maoiniú ón Stát amach anseo nuair a chuirfear deireadh leis na tabhartais ó Music Generation.

Ní mór cistí comhfhreagracha a fháil go háitiúil don mhaoiniú a bhronnann Music Generation, agus tá Comhpháirtíochtaí Oideachais Cheoil i dteideal iarratas a dhéanamh ar 50% den mhaoiniú, suas le huasmhéid €200,000 in aghaidh na bliana ar feadh trí bliana. Tá Music Generation Mhaigh Eo ag comhlíonadh na riachtanas seo le maoiniú flaithiúlach óna comhpháirtithe, le tacaíochtaí comhchineáil, trí thaighde gníomhach a dhéanamh ar bhealaí oiriúnacha maoinithe agus le táillí ísle a ghearradh. Níl sé i gceist aici a bheith ina comhlacht brabúsach, ach chun an deis a thapú clár a chur ar bun a mhairfidh níos faide ná na trí bliana atá mar thréimhse fheidhmiúchain ag Music Generation faoi láthair.

Tabharfar maoiniú do dhá Chomhpháirtíocht Oideachais Cheoil déag ar bhonn céimnithe idir 2011-2015, agus is móide go dtacófar le trí hionad ag aon uair amháin.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar Music Generation Mhaigh Eo, breathnaigh ar an suíomh idirlín acu www.musicgenerationmayo.ie.

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites