Mayo County Council logo

Ealaín Phoiblí

Forbhreathnú

Níl aon leisce ar Chomhairle Contae Mhaigh Eo maoiniú a fuarthas faoin scéim 'Céadatán le haghaidh na hEalaíne' a úsáid i gcoimisiúnú Ealaíne Poiblí. Tá sé de rún ag an gComhairle sárchleachtas náisiúnta a chur i bhfeidhm leis an gcur chuige forbraíochta atá glactha acu. Chun cloí leis an gcleachtas is fearr atá leagtha síos in Ealaín Phoiblí: Scéim Chéadatán le hAghaidh na hEalaíne - Treoirlínte Náisiúnta Ginearálta atá ar fáil ar www.publicart.ie, tá sé ar intinn ag an gComhairle réimse leathan coimisiúnaithe a fhorbairt, agus tacaíocht a thabhairt do chineálacha éagsúla ealaíne comhaimseartha nuair is féidir. Tá tionchar bhunphrionsabail Phlean Straitéiseach Ealaíon do Chomhairle Chontae Mhaigh Eo le brath sa Chlár um Ealaín Phoiblí freisin, .i. ardchaighdeán, cuimsiú, rochtain agus luach fad-téarmach.

Fograítear na coimisiúnaithe ar fad trí chomórtas oscailte, nó trí chomórtas srianta agus coimisiúnú díreach de réir mar a fheileann siad, agus cloítear leis na treoirlínte náisiúnta i gcónaí.  Fógraítear na comórtais oscailte i bhfógraí náisiúnta agus i bhfoilseacháin na n-ealaíon gairmiúil, chomh maith leo a bheith fógartha sa rannóg 'nuacht/deiseanna' ar an suíomh idirlín seo.  Scaipeann an Oifig Ealaíon nuachtlitir míosúil saor in aisce tríd an ríomhphost, agus luaitear na comórtais oscailte ar fad ann. 

Tá Painéal Ealaíne Poiblí ag an gComhairle, agus fógraíodh go fairsing é ag cur fáilte roimh iarratais ó ealaíontóirí a bheith páirteach ann.  Ghnóthaigh 43 ealaíontóir, a bhfuil taithí acu i réimsí éagsúla ealaíne, áit ar an bpainéal, a bhí roghnaithe ag painéal neamhspleách de shaineolaithe sna healaíona.  Déanfar roinnt coimisiúnaithe a fhógairt do bhaill áirithe den Phainéal Ealaíne Poiblí trí chomórtas srianta. 

PAINÉIL ROGHNÚCHÁIN LE HAGHAIDH COIMISIÚIN EALAÍNE POIBLÍ: 

Painéil neamhspleácha moltóirí a dhéanann measúnacht I GCÓNAÍ ar iarratais agus tograí le haghaidh coimisiúnaithe.  Saineolaithe in earnáil na n-ealaíon atá i leathchuid de gach painéal, agus áirítear orthu siúd ealaíontóirí gairmiúla, coimeádaithe, oifigigh ealaíon srl.   Cuimsíonn an leathchuid eile ionadaithe feiliúnacha an pobail, daoine le saineolas praiticiúil ar leith, nó saineolas áitiúil, de réir mar a bhaineann siad le gach coimisiún – innealtóirí, múinteoirí, ailtirí srl. mar shampla.  Ní hionann an painéal roghnúcháin le haghaidh aon dá choimisiún; cuirtear an painéal ar an eolas go hiomlán faoin tionscadal, faoi threoir an ealaíontóra atá á freagairt, agus socraítear critéir shoiléire roghnúcháin.  Tá an critéir roghnúcháin bunaithe go príomha ar cháilíocht an choincheapa ealaíne atá molta, ach cuirtear san áireamh ina dhiaidh sin cumas an ealaíontóra an saothar ealaíne a chur i gcrích, de réir fianaise ar a saothar go dtí seo; a réadúla is atá an tionscadal leis an mbuiséad agus amscála ar fáil; úrmhaireacht an tionscadail; feiliúnacht an tionscadail don suíomh agus don phobal áitiúil srl.

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites