Mayo County Council logo

Tá Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo ag lorg iarratais faoi láthair le haghaidh UPSTART 2016, Clár imeachtaí ealaíon a eagraítear ar 3 Nollaig chuile bhliain chun Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas a cheiliúradh. Spriocdháta: An Aoine, 29 Aibreán 2016

Tá Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo ag lorg iarratais faoi láthair le haghaidh UPSTART 2016, clár imeachtaí ealaíon a eagraítear ar 3 Nollaig chuile bhliain chun Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas a cheiliúradh.
Tá Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo thar a bheith díograiseach ina gcuid iarrachtaí chun imeachtaí ealaíon d’ardchaighdeán do dhaoine faoi mhíchumas a chur ar fáil i gContae Mhaigh Eo. Ó 2010 i leith, tá maoiniú curtha ar fáil ag an Oifig Ealaíon do 29 tionscadal comhpháirtíochta idir eagraíochtaí ealaíon, ealaíontóirí, agus grúpaí nó eagraíochtaí do dhaoine faoi mhíchumas chun Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas a cheiliúradh.
Bhí na himeachtaí seo ar siúl i mBéal an Mhuirthead, Caisleán an Bharraigh, Turlach agus Cathair na Mart sa bhliain 2015. Áiritear ina measc tionscadail chomhpháirtíochta idir ealaíontóirí, grúpaí daoine faoi mhíchumas agus ionaid ealaíon.  Ba iad a leanas na healaíontóirí a ghlac páirt ann: amharcealaíontóirí Caroline Masterson, Grainne O’Reilly, Roger Harley agus Breda Murphy, ceoltóirí Mary Curran, Fiona Lavin agus Debbie Beirne, agus an file Paul Durcan a d’oibrigh i gcomhar le Mairéad Hegarty, Ateangaire Theanga Chomharthaíochta na hÉireann. Ba iad na grúpaí a ghlac páirt ann: Cumann Cúraim an Iarthair (Iorras), Scoil Naomh Antaine (Caisleán an Bharraigh), Grúpa Scannán (Béal an Átha), Grúpa Ealaíne Luisne (Baile an Róba), Carrowbeg Enterprises (Cathair na Mart). I measc na nIonad Ealaíon i Maigh Eo a bhí páirteach ann, bhí: Áras Inis Gluaire / Ionad Ealaíon Bhéal an Mhuirthead, Halla an Línéadaigh, Stiúideonna Theach an Chustaim, agus an caifé ag Ard-Mhúsaem na hÉireann, Saol na Tuaithe, áit a raibh taispeántas UPSTART ar siúl. Tugadh faoi réimse leathan tionscadal a cuireadh i gcrích go spleodrach le taispeántais, léirithe amharclainne, agus scannán beochana i measc rudaí eile.  Chun eolas a fháil ar na tionscadail uile de chuid UPSTART, breathnaigh ar: http://www.mayococo.ie/ga/Seirbhisi/OifigEalaion/Ceardadheanaimid/Clair/EalaindoDhaoinefaoiMhichumas/UPSTART/
Tá clár UPSTART glactha chucu go fonnmhar ag ealaíontóirí, eagraíochtaí ealaíon agus ag daoine faoi mhíchumas araon, agus a rian féin fágtha acu air. Tá ag éirí thar barr leis ó thaobh chaighdeán na n-ealaíon agus ó thaobh rannpháirtíochta de. Bhí an méid a leanas le rá ag an bhfile iomráiteach, Paul Durcan, faoin léamh a thug sé i Halla an Línéadaigh: "Táim ag léamh saothair don phobal le 52 bliain anois sílim, ach ba rud ar leith í oíche Déardaoin – rud nua agus rud iontach, agus rud a bhéarfaidh mé cuimhneamh ceanúil air a fhad is a bheidh mé beo...”

  • Tá an Oifig Ealaíon ag lorg moltaí i gcomhair tionscadal nó imeachtaí a bheidh ar siúl in 2016.  Cuirfear fáilte roimh mholtaí ó na daoine nó eagraíochtaí a leanas:
  • Ionaid a ghlac páirt i gClár Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo do Dhaoine faoi Mhíchumas.
  • Ealaíontóirí a ghlac páirt san Oiliúint um Chomhionannas do Dhaoine faoi Mhíchumas.
  • Ealaíontóirí gairmiúla faoi mhíchumas.
  • Grúpaí daoine faoi mhíchumas ar mhian leo obair i gcomhar le healaíontóir gairmiúil agus/nó le hionad ar leith chun tionscadal a dhéanamh.


Déanfaidh painéal seachtrach saineolaithe na moltaí a mheas, agus bronnfar maoiniú dá réir. Ba chóir do mholtaí a bheith leagtha isteach faoin Aoine, 29 Aibreán 2016 ar a dhéanaí.  Tá sé i gceist ag an maoiniú tacú le tograí mar seo a leanas:

  • Imeacht a cheiliúrann na healaíona agus an míchumas.
  • Ceardlann (nó sraith ceardlann) le grúpa áitiúil daoine faoi mhíchumas. 
  • Léiriú ag daoine atá faoi mhíchumas de shaothar atá idir lámha faoi láthair (scannán, dráma, damhsa, ceol, cór, nó a leithéid sin). Ba chóir an léiriú seo a dhéanamh os comhair lucht féachana ar tugadh cuireadh dóibh, agus an léiriú a bheith ina thoradh de chomhoibriú le healaíontóir(í) gairmiúil(a) a bhfuil taithí acu a bheith ag obair le daoine faoi mhíchumas.
  • Léiriú don phobal i gcoitinne ach a mbeidh socruithe cuí i bhfeidhm ionas gur féidir le daoine faoi mhíchumas freastal air.
  • Taispeántas nó léiriú ag ealaíontóir nó grúpa ealaíontóirí atá faoi mhíchumas.


Tá tuilleadh eolais ar fáil, mar aon le sonraí maidir le hiarratas a dhéanamh, ar fáil ach teagmháil a dhéanamh le Damien O'Connor, Comhordaitheoir na nEalaíon do Dhaoine faoi Mhíchumas, Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo, ar doconnor@mayococo.ie.Posted: 04/11/2016
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites