Mayo County Council logo

UPSTART 2017

Tá Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo ag lorg iarratais faoi láthair le haghaidh UPSTART 2017, clár imeachtaí ealaíon a eagraítear ar an 3 Nollaig chuile bhliain chun Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas a cheiliúradh.

Tá Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo ag caitheamh a dúthrachta chun imeachtaí ealaíon d’ardchaighdeán do dhaoine faoi mhíchumas a chur ar fáil i gContae Mhaigh Eo trí thionscadail shuaitheanta agus cláir leanúnacha.  Ó 2010 i leith, chuir an Oifig Ealaíon – trí bhithín UPSTART – maoiniú ar fáil do bhreis is 30 tionscadal comhpháirtíochta, ina raibh eagraíochtaí ealaíon, ealaíontóirí, eagraíochtaí do dhaoine faoi mhíchumas agus grúpaí daoine faoi mhíchumas páirteach ann.

Reáchtáladh imeachtaí i mBéal an Átha, Caisleán an Bharraigh agus Cathair na Mart in 2016.  Áiritear ina measc tionscadail chomhpháirtíochta idir ealaíontóirí, grúpaí daoine faoi mhíchumas agus ionaid ealaíon i Maigh Eo.  Ba iad na healaíontóirí a ghlac páirt ann: amharcealaíontóirí Caroline Masterson, Grainne O’Reilly, Susie Quinn, Breda Murphy, Katie Moore, Pat Youell, Christine Kelly, Bríd Kivneen agus Henri Hedou; damhsóir Kasia Voetter, cnagcheoltóir Anthony McNamee; agus filí/scríbhneoirí Mary C Reilly agus Maura Gilligan.I measc na ngrúpaí a ghlac páirt ann bhí Scoil Naomh Antaine (Caisleán an Bharraigh), Grúpa ó Scannán Technologies (Béal an Átha), Grúpa Ealaíon Luisne (Baile an Róba), Carrowbeg Enterprises (Cathair na Mart), Ionad Oiliúna Tuaithe (Caisleán an Bharraigh), Ionad Oiliúna Ridgepool (Béal an Átha), agus Lucht Tithíochta Sóisialta na Sceithe Gile.  Ina theannta sin, ghlac na hionad a leanas i Maigh Eo páirt sa chlár: Ionad Ealaíon Bhéal an Átha, Ionad Ealaíon Halla an Línéadaigh, Stiúideonna Theach an Chustaim, Ionad Oiliúna Tuaithe, agus Ospidéal Ollscoile Mhaigh Eo.Tugadh faoi réimse leathan tionscadal a cuireadh i gcrích go spleodrach le taispeántais, léiriú drumadóireachta, agus scannán beochana i measc rudaí eile.  Chun eolas a fháil ar na tionscadail uile de chuid UPSTART, breathnaigh ar:

http://www.mayococo.ie/ga/Seirbhisi/OifigEalaion/Ceardadheanaimid/Clair/EalaindoDhaoinefaoiMhichumas/UPSTART/

 

Tá clár UPSTART glactha chucu go fonnmhar ag ealaíontóirí, eagraíochtaí ealaíon agus ag daoine faoi mhíchumas araon, agus a rian féin fágtha acu air. Tá ag éirí thar barr leis ó thaobh chaighdeán na n-ealaíon agus ó thaobh rannpháirtíochta de.

 

Tá an Oifig Ealaíon ag cur fáilte roimh iarratais ar thionscadail nó imeachtaí a reáchtálfar in 2017. Cuirfear fáilte roimh iarratais ó:

  • Ionaid a ghlac páirt i gClár Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo do Dhaoine faoi Mhíchumas
  • Ealaíontóirí a ghlac páirt san Oiliúint um Chomhionannas do Dhaoine faoi Mhíchumas
  • Ealaíontóirí gairmiúla atá faoi mhíchumas.
  • Grúpaí daoine faoi mhíchumas ar mhian leo obair i gcomhar le healaíontóir gairmiúil agus/nó le hionad ar leith chun tionscadal a dhéanamh.

 

Déanfaidh painéal seachtrach saineolaithe na moltaí a mheas, agus bronnfar maoiniú dá réir. Ba chóir do mholtaí a bheith leagtha isteach faoin gCéadaoin, 3 Bealtaine 2017 ar a dhéanaí. Tá sé i gceist go gcaithfear an t-airgead ar thograí den chineál a leanas:

  • Ócáid a cheiliúrann na healaíona do dhaoine faoi mhíchumas
  • Ceardlann (nó sraith ceardlann) le grúpa áitiúil daoine faoi mhíchumas.
  • Léiriú ag daoine atá faoi mhíchumas de shaothar nó imeacht atá idir lámha faoi láthair (scannán, dráma, damhsa, ceol, cór, nó a leithéid sin). Ba chóir an léiriú seo a dhéanamh os comhair lucht féachana ar tugadh cuireadh dóibh, agus an léiriú a bheith ina thoradh de chomhoibriú le healaíontóir(í) gairmiúil(a) atá faoi mhíchumas féin nó a bhfuil taithí acu ar a bheith ag obair le daoine faoi mhíchumas.
  • Léiriú don phobal i gcoitinne ach go mbeidh socruithe cuí i bhfeidhm ionas gur féidir le daoine faoi mhíchumas freastal air.
  • Taispeántas nó léiriú ag ealaíontóir nó grúpa ealaíontóirí atá faoi mhíchumas.

 

Tá tuilleadh eolais ar fáil, mar aon le sonraí maidir le hiarratas a dhéanamh, ar fáil ach teagmháil a dhéanamh le Damien O’Connor, Comhordaitheoir na nEalaíon do Dhaoine faoi Mhíchumas, Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo, ar doconnor@mayococo.ie.Posted: 03/04/2017
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites