Mayo County Council logo

Clár Cónaitheachta Thír Sáile – ealaíontóirí roghnaithe

Clár Cónaitheachta Thír Sáile – ealaíontóirí roghnaithe

Cuireann se lúchair ar Chomhairle Contae Mhaigh Eo agus ar Áras Inis Gluaire a bheith in ann na healaíontóirí a roghnaíodh i gcomhair na dtrí thionscadal/chónaitheacht ealaíne poiblí i ndáil le hathfhorbairt thionscnamh Thír Sáile in Iorras, Co. Mhaigh Eo, a ainmniú.

Beidh Gareth Kennedy ag obair i gCeathrú Thaidhg. Beidh Noah Rose agus Selma Makela ag obair as láimh a chéile i mBéal an Mhuirthead, agus beidh Joanna Hopkins lonnaithe ar Oileán Chloigeann. Ina theannta sin, beidh an t-ealaíontóir Dorothy Cross ag obair ar thogra taighde i rith an tsamhraidh, agus táthar ag súil go ndéanfar mórshaothar úr a choimisiúnú amach anseo dá thoradh sin.

Is deis iontach é seo d'ealaíontóirí obair i gcomhar le pobail agus athchuairt a thabhairt ar roinnt de na suíomhanna dealbhóireachta ar shlí Thír Sáile, ag tabhairt leo léargas úr ealaíne agus cur chuige nua-aimseartha i dtaobh na healaíne poiblí.

Tháinig slí Thír Sáile ar an bhfód beagnach 25 bliain ó shin agus tá clár cuimsitheach cothabhála faoi lán seoil ann anois, lena n-áirítear oibreacha deisiúcháin, comharthaí úra agus suíomh idirlín úr a sheolfar in éineacht le torthaí an chláir chónaitheachta.

 

Gareth Kennedy: Is ábhar spéise do Gareth Kennedy an chaoi ar féidir na bailiúcháin d’iarsmaí nithiúla a luíonn i gcartlanna agus iarsmalanna lárnacha a cheangal leis an saol mar a bhí sé in Iorras ag tús an 21 haois. Freagra na ceiste atá uaidh ná cén chaoi ar féidir na hábhair a aimsíodh amuigh faoin tír agus a cruinníodh, a cláraíodh agus a cuireadh i dtaisce go cúramach i mbailiúcháin náisiúnta, a léiriú, a chur in iúl, nó a aistriú amhail is go fhreagraíonn siad do na hábhair dóchais, na hábhair imní, na haislingí, na buarthaí agus na féidearthachtaí atá ag muintir Iorrais na linne seo? Conas is féidir iarsmaí nithiúla na nglúnta a chuaigh thart, a chur i láthair sa lá atá inniu ann, le súil chun cinn ar an méid atá le teacht?

Agus é ag obair i gcomhpháirt leis an bpobal, tá sé de rún aige cultúr ábhartha atá tarraingteach agus turgnamhach a fhorbairt ar an suíomh féin agus é a chur sa talamh mar chuid de shearmanas, ag baint leasa as ceimicí an phortaigh a bhfuil sé de chumas iontach acu earraí a choimeád slán ó thionchar an ama.  Tochailt thrialach seandálaíochta, á dhéanamh droim ar ais agus os comhair an phobail, a bheidh i gceist leis.

 

Noah Rose agus Selma Makela: Déanann tionscadal Noah Rose agus Selma Makela iniúchadh ar an oidhreacht a d’fhéadfaimis a fhágáil do na glúnta atá romhainn, agus déanann siad machnamh ar an gcaoi a bhféadfaimis teagmháil a dhéanamh le daoine 5,000 bliain inár ndiaidh le taisceadán todhchaí meafarach. In ionad fíorthaisceadán todhchaí a úsáid, rith sé leo go bhféadfaí dán nó amhrán a chumadh a thabharfadh leis léargas ar na rudaí atá tábhachtach do phobal na linne seo, agus tá siad ag déanamh machnaimh ar an gcaoi ar féidir 'seoid dholáimhsithe' a thabhairt mar oidhreacht do na pobail a bheidh ag teacht inár ndiaidh ar Iorras.

Beidh na healaíontóirí ag tarraingt ar fhoinsí miotaseolaíochta, stairiúla agus seandálaíochta ina gcuid taighde, mar aon le saineolas ón gceantar féin. Dá thoradh a gcuid taighde féin agus comhoibriú leis an bpobal, tá sé i gceist acu léiriú agus taispeántas a fhorbairt chun an t-amhrán a bhuanú i gcuimhní cinn agus sa traidisiún béil. Áireofar leis seo sraith oibreacha éadroma suite fud fad an Mhuirthead, chomh maith le taispeántáin téacsbhunaithe neadaithe ar shlí fholaithe i mBéal an Mhuirthead féin.

Breathnaíonn na healaíontóirí siar ar na 25 bliain ó bunaíodh slí dealbhóireachta Thír Sáile, mar aon leis an 5000 bliain ba bhun le tionscnamh Maigh Eo 5000, an tionscnamh as ar eascair an slí.

Ba mhaith leo an dá thréimhse ama shonracha seo a chur i gcomparáid a chéile: céard a déarfaimis le pobal na háite seo 25 bliain anonn?  Nó 5,000 bliain fiú?

Mar b'amhlaidh le Gareth, is spéis leo an coincheap ina gcuirtear seoda agus leideanna eile de shaol na linne seo sa talamh go deasghnách sa chaoi is go mairfidh siad ar feadh na gcéadta agus na mílte bliain.

 

Joanna Hopkins: Muiríneach a fhásann ar dhumhacha is bun le saothar Joanna Hopkins. Cuireadh an mhuiríneach i dtús báire chun an creimeadh ar feadh chósta Oileán Choloigeann a mhaolú.  Tabharfaidh sí faoi thionscadal ealaíne a chuimseoidh ceardlanna déanta páipéir, físeáin agus taifeadaí fuaime chun an meitheal traidisiúnta a phlé. Sa tionscaal ‘Plants for a Future’, breathnaíonn sí ar cheann den iliomad úsáid chultúrtha atá ag muiríneach, is é sin an snáithín a bhaintear de ghais an phlanda agus a úsáidtear i ndéanamh páipéir. Beidh Joanna ag díriú go sonrach ar an muiríneach a cuireadh go gairid i ndiaidh d’Oileán Choigeann a bheith aitheanta mar oileán, agus a tharla mar thoradh an chinnidh sin, rud a fhágann é ina ábhar ealaíne, cumarsáide agus ceangail. Úsáidfaidh sí an t-ábhar seo le haghaidh an taispeántáin deiridh idirghníomhach a chruthóidh sí.

Eagrófar meithle curtha muiríneach chun dhá sprioc a bhaint amach: páipéar a dhéanamh de agus an t-oileán a chosaint ó chreimeadh farraige. Cruthófar na físeáin agus taifid fuaime a bheidh mar thoradh an tionscadail de thaifid a dhéanfar ar na ceardlanna meithle, d'físeáin agus fuaim a chuireann taighde agus tuairimí faoin oileán i láthair, mar aon le scéaltaí agus cuimhní cinn ar shaol an oileáin á gcur i láthair ag muintir na háite.

Eagrófar seimineár i mí Mheán Fómhair agus beidh seoladh thorthaí na gcónaitheachtaí mar chuid de. Beidh an ócáid seo ar siúl in Áras Inis Gluaire, agus áireofar leis taispeántais de na saothair úra ealaíne, d’fhéadfaí turais ar na suíomhanna éagsúla a eagrú, agus beidh aoichainteoirí ann a phléifidh bunús na slí bunaidh chomh maith le cleachtas na linne seo i ndáil le healaín phoiblí. Tabharfaidh Dorothy Cross léacht ann freisin maidir lena saothar. Beidh tuilleadh sonraí ar fáil níos faide anonn sa samhradh.

 

Chun tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil le Gaynor Seville, Comhordaitheoir na hEalaíne Poiblí,

Comhairle Contae Mhaigh Eo. R-phost: gseville@mayococo.ie Teil: 094 904 7561Posted: 08/06/2017
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites